23-09-2017 18:28 YAŞAM

DATÇA CHP GENÇLİK KOLLARI MUĞLA'DA Kİ YEMEKTE BULUŞTU

Muğla'da dü­zen­le­nen Ali İsmail Kork­maz halı saha tur­nu­va­sı bi­ti­mi ile yemek dü­zen­len­di. Ye­me­ğe Datça Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Genç­lik Kol­la­rı da ka­tıl­dı.

DATÇA CHP GENÇLİK KOLLARI  MUĞLA'DA Kİ YEMEKTE BULUŞTU

Muğla Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Genç­lik Kol­la­rı ve Fikir Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan Ali İsmail Kork­maz halı saha tur­nu­va­sı bi­ti­mi ne­de­ni ile yemek dü­zen­len­di. 

Ali İsmail Kork­maz'ın aile­si­nin de ka­tıl­dı­ğı ye­me­ğe Datça Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Genç­lik Kol­la­rı da 20 ki­şi­lik kadro ile ka­tı­lım gös­te­re­rek Ali İsmail Kork­maz'ın aile­si­ni yal­nız bı­rak­ma­dı.

Muğla'da Baba Geyik Mu­hab­be­ti adlı me­kan­da ger­çek­le­şen ye­me­ğe ilgi ol­duk­ça bü­yük­tü, bir­çok örgüt ve genç ka­tı­lım gös­ter­di. 

Datça Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Mert Eser ga­ze­te­miz mu­ha­bi­ri­ne şun­la­rı be­lirt­ti, “Yıl­lar­dır bu ül­ke­nin ba­ğım­sız­lı­ğı için ve in­san­la­rın daha iyi bir yaşam sür­me­le­ri için sa­va­şan­lar, mü­ca­de­le eden­ler ve çaba gös­te­ren­ler hep zulm 

ile kar­şı­laş­mış­lar­dır. 
De­niz­ler, Hü­se­yin­ler, Yu­suf­lar olsun gezi parkı olay­la­rın­da Et­hem­ler, Hasan Fe­rit­ler, Ber­kin­ler, Ali İsmail Kork­maz­lar olsun ge­ri­ci­le­re inat ül­ke­nin iyi­li­ğin­den başka bir şey dü­şün­me­di­ler. 

Genç yaşta ha­yat­la­rı­nı Tür­ki­ye'nin ba­ğım­sız­lı­ğı­na ar­ma­ğan et­ti­ler. 
On­la­rı hiçe sa­yan­lar, bu zul-mü ger­çek­leş­ti­ren­ler elbet unu­tu­lup gi­decek fakat dev­rim şe­hit­le­ri ile­le­bet ha­tır­la­na­cak­tır.” dedi.(DATÇA HABER)


Bu haber 626 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam