30-11-2018 10:33 GÜNDEM

DATÇA CHP KADIN KOLLARI, ‘’KADINA YÖNELİKŞİDDETE KARŞI’’ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Sebiha ARSLAN : 25 Kasım Ka­dı­na Yö­ne­lik Şid­det­le Mü­ca­de­le­de Ulus­lar arası Da­ya­nış­ma Günü ne­de­niy­le Datça CHP Kadın kol­la­rı üye­le­ri basın açık­la­ma­sı yaptı.

DATÇA CHP KADIN KOLLARI, ‘’KADINA YÖNELİKŞİDDETE KARŞI’’ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

 

CHP Datça Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Fatma Tatlı ve par­ti­li ka­dın­lar yaptığı basın açık­la­ma­sında  "Şid­det­siz bir me­de­ni­yet hayal edi­yo­ruz. Geçen 25 Kasım'dan bu yana bu top­rak­lar­da ka­dı­na yö­ne­lik şid­det yine ar­ta­rak devam etti. Ka­dın­lar her gün şid­de­te, ta­ci­ze ya da te­ca­vü­ze uğ­ru­yor. Şid­det o kadar artı ki artık med­ya­da sı­ra­dan vaka gibi yer bu­lu­yor. Her sos­yal kül­tü­rel çev­re­den ünlü ya da ünsüz top­lu­mun her ke­si­mi­ne ka­dı­na yö­ne­lik şid­det­te ta­nık­lık edi­yo­ruz.
2018'in ilk 9 ayın­da 183 kadın ve 10 çocuk öl­dü­rül­dü. 50 Ka­dı­na te­ca­vüz edil­di. 162 kadın ta­ci­ze uğ­ra­dı. 375 ka­dı­na zorla seks içe­ri­ği yap­tı­rıl­dı. 279 kız ço­cu­ğu cin­sel is­tis­ma­ra maruz kaldı. 316 kadın ya­ra­lan­dı. Bun­lar sa­de­ce med­ya­ya yan­sı­yan­lar. Ta­ciz­ler evde, so­kak­ta, be­le­di­ye oto­bü­sün­de ya­şan­dı. Yani ka­dın­lar hiç­bir yerde gü­ven­de değil. Ka­dın­la­rın büyük bir bö­lü­mü ko­ca­la­rı veya sev­gi­li­le­ri ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü. Dile ge­tir­mek­ten daha utanç duy­du­ğu­muz bu olay­la­rın hepsi bu yıl bizim ül­ke­miz­de ya­şın­dı. 2018'de de erkek sev­gi­si ka­dı­nı öl­dür­dü" dedi.
Tatlı , özel­lik­le ka­dı­na yö­ne­lik şid­det suçu iş­le­yen ki­şi­le­rin hukuk önün­de ağır ce­za­lar al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dile ge­ti­re­rek, ka­dı­na yö­ne­lik şid­det ile il­gi­li eği­ti­min öne­mi­ne işa­ret etti.


Bu haber 714 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer