12-04-2018 12:36 GÜNDEM

DATÇA CHP SEÇİM HA­ZIR­LI­ĞI­NA BAŞ­LA­DI

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Datça İlçe Baş­kan­lı­ğı ger­çek­leş­tir­di­ği İlçe Da­nış­ma Ku­ru­lu top­lan­tı­sıy­la, yak­la­şan yerel ve genel se­çim­ler için ha­zır­lı­ğa baş­la­dı.

DATÇA CHP SEÇİM HA­ZIR­LI­ĞI­NA BAŞ­LA­DI

Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zin­de evelkisi gün  (11 Nisan) ger­çek­le­şen CHP İlçe Da­nış­ma Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da; CHP Muğla İl Baş­kan Yar­dım­cı­sı İlkay Şim­şek, CHP Datça İlçe Baş­ka­nı Aytaç Kurt ve Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar par­ti­li­le­ri bil­gi­len­dir­di.
Ba­sı­na ka­pa­lı ger­çek­le­şen top­lan­tı son­ra­sı bilgi veren Yerel Yö­ne­tim­ler­den So­rum­lu CHP Muğla İl Baş­kan Yar­dım­cı­sı İlkay Şim­şek; ”Tür­ki­ye artık seçim sü­re­ci­ne gir­miş du­rum­da. Ola­ğa­nüs­tü bir durum ol­maz­sa önü­müz­de­ki Mart ayın­da yerel se­çim­ler hemen aynı yılda ül­ke­miz­de ilk kez ya­şa­na­cak olan Baş­kan­lık se­çi­mi ve genel se­çim­ler var.
CHP ola­rak kay­be­decek bir anı­mız bile yok. Muğla ge­ne­lin­de devam eden CHP ilçe top­lan­tı­la­rı­mız­dan bi­ri­si­ni de bugün Datça' da ger­çek­leş­tir­dik.Dat­ça­lı­lar zaten dün­den bu­gü­ne, sos­yal de­mok­rat ve Ata­türk­çü an­la­yı­şıy­la, gerek yerel yö­ne­tim­de gerek sos­yal ya­şam­da CHP bay­ra­ğı­nı onur­la ta­şı­yor.

Bu­gün­kü ger­çek­leş­tir­di­ği­miz CHP aile top­lan­tı­mız­da; için­de bu­lun­du­ğu­muz dö­nem­de ül­ke­ce ya­şa­nan so­run­la­ra karşı CHP'nin rolü ve gü­nü­müz­de­ki önemi, ön­ce­lik­le önü­müz­de­ki yıl ya­pı­la­cak yerel se­çim­ler ve son­ra­sın­da­ki genel se­çim­ler ve Baş­kan­lık sis­te­mi se­çim­le­rin­de de iz­le­necek st­ra­te­ji ve ya­pa­ca­ğı­mız ça­lış­ma­lar­la il­gi­li gö­rüş­le­ri de­ğer­len­dir­dik. Top­lan­tı­mız­da ay­rı­ca se­çim­ler­de görev ala­cak san­dık so­rum­lu­su par­ti­li­le­ri­mi­zin gö­rev­le­ri hak­kın­da bil­gi­len­dir­me ya­pa­rak, Datça'da ve ge­nel­de ya­şa­nı­lan yerel ve genel so­run­la­rın de­ğer­len­di­ril­me­si­ni ya­pa­rak par­ti­li­le­ri­mi­zin gö­rüş­le­ri­ni aldık” dedi.
 
        (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 462 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer