04-10-2018 20:11 GÜNDEM

DATÇA' DA 4 EKİM HAY­VAN­LA­RI KO­RU­MA GÜ­NÜN­DE,KAY­MA­KAM ÇO­BA­NA ZİYARET VE "KİMSESİZLERLE SONBAHAR YÜRÜYÜŞÜ " ETKÏNLİGİ DÜZENLENDÏ

Sebiha ARSLAN : Datça'da 4 Ekim Hay­van Hak­la­rı Ko­ru­ma Gü­nün­de ,Datça Hay­van Se­ver­ler Der­ne­ği ve Kent Kon­se­yi Sokak Hay­van­la­rı Ça­lış­ma Gu­ru­bu üye­le­rin­den bir gurup ,İlçe­mi­ze yeni ata­nan Kay­ma­kam Mesut Çoban' a hoş gel­din zi­ya­re­tin­de bu­lu­na­rak Datça' da sokak hay­van­la­rı­nın du­ru­mu,so­run­lar ,im­kan­lar ve İlçe' de daha çok kedi köpek kı­sır­laş­tı­rı­la­bi­lecek, te­da­vi ede­bi­lecek yeni bir REHABİLİTAS­YON mer­ke­zi ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da talep ve is­tek­te bu­lun­du­lar.

DATÇA' DA 4 EKİM  HAY­VAN­LA­RI KO­RU­MA GÜ­NÜN­DE,KAY­MA­KAM ÇO­BA­NA ZİYARET VE


Bu sabah saat 10:00 ' da Kay­ma­kam­lık Ma­ka­mın­da, Hay­van Se­ver­le­ri kabul eden Çoban istek ve ta­lep­ler için ge­rek­li ça­lış­ma­la­rın ya­pı­la­ca­ğı bil­gi­si­ni ve­re­rek ger­çek­le­şen zi­ya­ret­ten mem­nu­ni­ye­ti­ni dile ge­tir­di.

"KİMSESİZLER­LE SON­BA­HAR YÜ­RÜ­YÜ­ŞÜ"
Datça Hay­van Se­ver­ler Der­ne­ği ile Kent Kon­se­yi Sokak Hay­van­la­rı Ça­lış­ma Gu­ru­bu üye­le­ri ve Ba­rı­nak gö­nül­lü­le­ri, Sos­yal Medya he­sap­la­rın­dan gün­ler önce çağ­rı­da bu­lu­na­rak 4 Ekim Hay­van­la­rı Ko­ru­ma Gü­nün­de "Kim­se­siz­ler­le Son­ba­har Yü­rü­yü­şü" ne tüm Datça hal­kı­nı davet ede­rek ve şu notu ya­yın­la­mış­tı

''Sev­gi­li hay­van se­ver­ler, 2018'in de 4 Ekim'i geldi, çattı...
Hay­van­la­ra şid­det­le, acıy­la, akıl­dan çık­ma­ya­cak deh­şet ka­re­le­riy­le dolu bir yıl ge­çir­dik. Ak­lı­mı­zın al­ma­dı­ğı, korku film­le­ri­ne esin ve­recek olay­lar­la dolu bir yıl.. Öyle ki, tra­fik te­rö­rü­nü, çar­pıp kaç­ma­la­rı, hatta si­lah­la ya­ra­la­ma­la­rı bile kü­çüm­ser, va­ka-i adiye gö­züy­le bakar oldu bütün ülke...
Tüm bun­la­rın üzün­tü­süy­le bu sene de mey­dan­lar­da boy gös­ter­mek ni­ye­tin­dey­dik. Ka­la­ba­lık bir basın açık­la­ma­sı ya­pa­lım di­yor­duk, bol pan­kart­lı, afiş­li... Fakat sonra şap­ka­mı­zı önü­mü­ze koyup dü­şün­dük. Ne ya­par­sak ya­pa­lım; en ka­la­ba­lık basın açık­la­ma­sı, en büyük bu­luş­ma, en şa­ha­ne pan­kart... Bun­la­rın hiç­bi­ri­nin bizim; hak­kı­nı, var­lı­ğı­nı ko­ru­mak için yola çık­tı­ğı­mız o hay­van­cık­la­ra pra­tik bir fay­da­sı ol­ma­ya­cak. Oysa bu gün Datça'da bize sı­ğın­mış, bizim yar­dı­mı­mı­zı bek­le­yen 50 ci­va­rı ca­nı­mız var ba­rı­nak­ta. Daima asıl is­te­di­ği­miz onlar için ve on­lar­la bir şey yap­mak.. Böy­le­ce fark­lı bir 4 Ekim prog­ra­mı yap­ma­ya karar ver­dik.
Sev­gi­li Dat­ça­lı hay­van sever dost­lar,
he­pi­ni­zi 4 Ekim Per­şem­be günü, saat 13:00-17:00 ara­sın­da ba­rı­na­ğa, kim­se­siz ço­cuk­la­rı­mız­la son­ba­har yü­rü­yü­şü yap­ma­ya davet edi­yo­ruz. Onlar, ba­rı­na­ğın de­de­si Nami bey ve ba­rı­na­ğın me­le­ği (ya­kış­tı bence?) Lori' nin şef­kat­li el­le­rin­de­ler. Ancak, te­miz­lik, sağ­lık, te­da­vi vs.. der­ken on­la­rı gez­dir­me­ye, on­lar­la oy­na­ma­ya vakit kal­mı­yor.
Ağır ya­ra­lan­ma­lar­dan, ciddi has­ta­lık­lar­dan kur­tul­muş can­lar var ba­rı­na­ğı­mız­da. Terk­ler var, sonra ih­ti­yar­lar var :) Çook genç­ler, be­be­ler var. Se­vil­mek is­te­yen var, oy­na­mak is­te­yen var... Bi­ri­ni seçin ve zey­tin ağaç­la­rı al­tın­da tatlı bir yü­rü­yü­şe çıkın bir­lik­te. Uzun za­man­dır ya­pa­ma­dı­ğı gibi yol­la­rı adım­la­sın sizin sa­ye­niz­de. Ta­nı­ma­dı­ğı­nız bir cana el ver­me­nin iyi­li­ği düş­sün içi­ni­ze, sizin de ömrü ha­ya­tı­nız­da böyle si­hir­li bir gezi olsun! Kim­se­siz bir canla et­raf­ta iki tur atın, ba­ka­lım bir daha dünya aynı ola­cak mı :)
Tüm Dat­ça­lı hay­van­se­ver­le­ri, "kim­se­siz­ler­le son­ba­har yü­rü­yü­şü"ne bek­li­yo­ruz. Per­şem­be­yi ka­çır­ma­yın, çıkın gelin, hem ta­nı­şa­lım, hem yü­rü­ye­lim.. Kim bilir belki sa­hip­len­me­ler de olur o gün?
Etkinlik: Kim­se­siz­ler­le son­ba­har yü­rü­yü­şü
Ne­re­de: Datça Ba­rı­na­ğı
(Hı­zır­şah me­zar­lı­ğı kar­şı­sı. Ko­ca­ma­ar çift­li­ği
bi­ti­şi­ği)
Saat : 13:00-17:00
Gelirken Ya­nı­nız­da: Mama, kon­ser­ve mama. köpek bis­kü­vi­si.. :)
Not: Elin­de tasma ve sapı olan­lar yan­la­rın­da ge­ti­rir­ler­se iyi olur. Ba­rı­nak­ta var ama yet­me­ye­bi­lir belki :) Te­şek­kür­ler ''
Hay­van Se­ver­ler Der­ne­ği­ne ait ba­rı­nak­ta­ki yak­la­şık 50 köpek için '' Kim­se­siz­ler­le Son­ba­har Yü­rü­yü­şü '' et­kin­li­ği­ne ka­tı­lan on­lar­ca kişi ya­nın­da ge­tir­dik­le­ri mama ve yi­ye­cek­ler­le hem ba­rı­nak­ta­ki hay­van­la­rı el­le­riy­le bes­le­di hem kö­pek­ler­le zaman ge­çi­re­rek kö­pek­le­ri mutlu etti.
Hay­van Se­ver­ler Der­ne­ği ,Gö­nül­lük­le­ri ve Ba­rı­nak ça­lı­şan­la­rı ger­çek­le­şen et­kin­li­ğin kö­pek­le­ri çok mutlu et­ti­ği­ni dile ge­ti­re­rek sa­de­ce 4 Ekim­' de değil her zaman ba­rı­na­ğa gelip hay­van­la­rı­mı­zı mutlu et­me­li­yiz dedi.?Et­kin­lik yak­la­şık 3 saat sürdü.


Bu haber 952 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer