06-09-2019 12:50 GÜNDEM

DATÇA' DA BİR İLK ! OR­GA­NİK YAŞAM VE TA­SA­RIM AHŞAP ,AYDIN YAPI DÜNYASINDA

Sebiha ARSLAN : Dat­ça' ­da genç girişimci Ceyda Yener ve Enver Aydın ,Aydın Yapı Ahşap Dün­ya­sı Ta­sa­rım Mer­kezi ola­rak güç­lerini birleştirdi. Ortak nokta ise or­ga­nik yaşam ve ta­sa­rım ahşap oldu. Eski Datça girişi , Has­tane yolu ışık­la­rın­ın bulunduğu alanda showroom da faaliyet­lerine devam eden firma , kütük ev,mut­fak, banyo, iç mekan per­go­le kı­sa­ca ahşap tan ya­pı­labilecek tüm ürünleri üretip Datça hal­kı­na sunuyor.

DATÇA' DA BİR İLK  ! OR­GA­NİK YAŞAM VE TA­SA­RIM AHŞAP ,AYDIN YAPI DÜNYASINDA


‘Datça halkına hiz­met etmek bize gurur verir gelin be­ra­ber ta­sa­rım ya­pa­lım uy­gu­la­ya­lım ga­rantili hızlı üretim ya­pa­lım'' diyen Ceyda Yener ve Enver Aydın ''20 yıl­dır, Dat­ça' ­ya sa­yı­sız hiz­met yap­tık da­ha­' da yap­mak istiyoruz. Bu güzel sahil ka­sa­ba­sın­da do­ğa­yı boz­ma­dan elimizden geleni ya­pa­ca­ğı­mı­za söz veriyoruz. Bizden bilgi ve fiyat al­ma­dan karar ver­meyin''diyor
Üre­ti­mi­ni yap­tı­ğı­nız ürün­le­rin ga­ran­ti ve örnek ça­lış­ma­la­rı var mı ?
 Enver Aydın : Ga­ran­ti­li ve hızlı üre­tim ya­pı­yo­ruz. 20 ­yıl­dır Datça'ya sa­yı­sız hiz­met yap­tık, daha da yap­mak is­ti­yo­ruz. Hemen hemen her ma­hal­le­de  re­fe­rans­la­rımız mev­cut­.
Peki ya Dat­ça' ­nın bu eşsiz do­ğa­sın­da bu ça­lış­ma­lar nasıl ola­cak ?
 Enver Aydın : Güzel olanı boz­ma­ya değil gü­zel­li­ği­ne gü­zel­lik kat­ma­ya ge­li­yo­ruz.?Bizim far­kı­mız bu işin tec­rü­be­si ile oku­lu­nu bir­leş­ti­rmek.Ceyda hanım ile es­te­tik ve kim­li­ği olan bir Datça için ha­re­ket edi­yo­ruz. Dat­ça' ­nın do­ğa­sı­nı boz­ma­mak için ahşap ve or­ga­nik ya­şa­mı bir araya ge­ti­ri­yor ,hem hal­kı­mı­zı hem de hay­van dost­la­rı­mı­zı dü­şü­nü­yo­ruz.
Neden Datça'da hiz­met ve­ri­yor­su­nuz?
Ceyda Yener: Doğ­du­ğum ve aile büyük­le­ri­min 30 yılı aşkın sü­re­dir bu­ra­da ya­şa­ma­sı birinci se­be­bim, ay­rı­ca ya­pı­lan yan­lış uy­gu­la­ma­la­rı gör­dük­çe mü­da­ha­le etmek ge­rek­ti­ği his­si­ne ka­pıl­dım.
Hiz­met­le­ri­niz ne­ler­dir
Ceyda Yener: Bir çok yerde tar­tış­ma ko­nu­su olan hayal edi­len ile ya­pı­lan işin fark­lı olma ih­ti­ma­li­ni 3D (3bo­yut­lu) çi­zim­ler ya­pa­rak or­ta­dan kal­dı­rı­yo­ruz . Sağ­lık­lı bina ta­di­la­tı için kont­ro­lünü ya­pı­yo­rum . İnsan er­go­no­mi­si­ne uygun ta­sa­rım­lar ve psi­ko­lo­jik fak­tör­le­rin de göz önün­de tu­tu­la­rak ya­şa­na­bi­lir uygun me­kan­lar ta­sar­lı­yo­ruz.
Dat­ça için ama­cı­nız nedir?
Dat­ça'­nın bu eşsiz do­ğa­sı­nı daha spe­si­fik özel­lik­ler ka­ta­rak doğru ya­pı­laş­ma ve ta­di­lat­lar ile sun­mak . Ay­rı­ca T.M.M.O.B İçmimar­lar Odası Datça tem­sil­ci­si ola­rak mes­le­ği­mi­zin adını kul­la­nıp lakin eği­tim al­ma­mış bu in­san­la­rı Datça'dan uzak tu­ta­bil­mek de bir diğer ama­cım. Unu­tul­ma­ma­lı­dır ki ya­pı­lan en ufak hata bi­na­lar­da ha­sa­ra veya mekan için­de sa­kat­lan­ma­la­ra yol aça­bi­lir. Dat­ça­'nın özel­li­ği­ni boz­ma­dan ya­pı­lan ta­di­lat­lar ve es­te­tik uyumu için ça­lı­şı­yo­ruz. Or­ga­nik yaşam yani  "asıl olan ha­ya­ta dönüş" fel­se­fe­si ile ha­re­ket edi­yo­rum. Aydın Yapı ile bir­lik­te nice güzel is­le­re, Te­şek­kür­ ediyorum.

İçmi­mar Ceyda Yener kim­dir ?
1993 Mar­ma­ris do­ğum­lu­yum. Asker bir aile­nin tek ço­cu­ğu­yum . Yakın Doğu Üni­ver­si­te­si İç­ Mi­mar­lık ve Çevre Ta­sa­rı­mı bö­lü­mün­den 2018­ yı­lın­da yük­sek onur bel­ge­si ile mezun oldum .


Bu haber 980 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer