06-09-2019 16:13 GÜNDEM

DATÇA' DA HAYAT BOYU ÖĞ­REN­ME KOMİSYONU TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Sebiha ARSLAN : Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban Baş­kan­lı­ğın­da Hayat Boyu Öğ­ren­me Halk Eği­ti­mi Plan­lan­ma ve İşbir­li­ği Ko­mis­yo­nu, Yeni Eği­tim-Öğ­re­tim dö­ne­min­de ya­pı­la­cak ça­lış­ma­la­rı gö­rüş­tü.

DATÇA' DA HAYAT BOYU ÖĞ­REN­ME KOMİSYONU TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Özcan Yıl­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si top­lan­tı sa­lo­nun­da bu sabah (06.09.2019) saat 10:00 da ger­çek­le­şen top­lan­tıya Kay­ma­kam Mesut Çoban,Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut, Hava Sa­vun­ma Yüz­ba­şı Adem Köse ,Polis Amiri İsmail Sa­rı­ka­ya ,TCSG-26 Ko­mu­ta­nı Onur Ta­ta­roğ­lu , Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dü­rü Reşit Sinan, İlçe Halk Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dü­rü Tülay De­mir­ci Bo­ğa­te­mur, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Yaşar Dursun ,İlgili kurum ve ku­ru­luş tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı.

2019 - 2020 Eği­tim - Öğ­re­tim Yılı 1.Dönem Datça İlçe Hayat Boyu Öğ­ren­me , Halk Eği­ti­mi Plan­la­ma ve İşbir­li­ği Ko­mis­yo­nu Top­lan­tı­sı, 2018-2019 Eği­tim-Öğ­re­tim Yı­lın­da ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı de­ğer­len­di­ril­mek ve 2019-2020 Eği­tim-Öğ­re­tim Yı­lın­da ya­pı­la­cak ça­lış­ma­la­rı be­lir­le­mek üzere top­lan­dı.Ge­ri­de kalan eği­tim-öğ­re­tim yı­lın­da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar de­ğer­len­di­ri­le­rek ve­ri­ler doğ­rul­tu­sun­da yeni dö­nem­de ya­pı­la­cak olan ça­lış­ma­lar gö­rü­şü­le­rek ka­ra­ra bağ­lan­dı.

Top­lan­tı­da ay­rı­ca yeni yılda açı­la­cak olan kurs­la­rın be­lir­len­me­si ya­nın­da, okuma yazma se­fer­ber­li­ği kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak ça­lış­ma­la­rın be­lir­len­me­si, unu­tul­ma­ya yüz tut­muş ge­le­nek­sel el sa­nat­la­rı­na yö­ne­lik ya­pı­la­cak ça­lış­ma­lar, kamu ve özel kurum ve ku­ru­luş­lar iş­bir­li­ğin­de ya­pı­la­cak ça­lış­ma­lar, Tür­ki­ye Ba­ğım­lı­lık­la Mü­ca­de­le Pro­je­si kap­sa­mın­da il­çe­de­ki okul­lar­da mü­ca­de­le eği­ti­mi­nin plan­lan­ma­sı, ile il­gi­li ça­lış­ma­lar gö­rü­şü­le­rek ka­ra­ra bağ­lan­dı.


Bu haber 1041 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer