10-10-2018 13:31 GÜNDEM

DATÇA' DA KAY­BO­LAN 70 YA­ŞIN­DAKİ DE­MANS HAS­TA­SI NİNE 6 SAAT SONRA BU­LUN­DU

Sebiha ARSLAN : Datça' da kay­bo­lan De­mans has­ta­sı (Bu­na­ma ) 70 ya­şın­da­ki Aysel Al­tın­te­pe isim­li va­tan­daş ,Datça Em­ni­yet Güç­le­ri ve Datça MAG-AME (Ma­hal­le Afet Gö­nül­lü­le­ri Acil Mü­da­ha­le Ekibi) gö­nül­lü ekip­le­ri­nin ara­ma­sı so­nu­cun­da 6 saat sonra bu­lun­du.

DATÇA' DA KAY­BO­LAN 70 YA­ŞIN­DAKİ DE­MANS HAS­TA­SI NİNE 6 SAAT SONRA BU­LUN­DU


Olay dün sabah sa­at­le­rin­de (09.10.2018 Salı) ,Datça mer­kez me­zar­lık ci­va­rın­da mey­da­na geldi. O böl­ge­de ya­şa­yan De­mans has­ta­sı Aysel Al­tın­te­pe, kızı Buket Al­tın­te­pe ve oğlu Meh­met Al­tın­te­peden ha­ber­siz evden çıktı.Du­ru­mu fark eden kızı an­ne­si­nin De­mans has­ta­sı ol­ma­sın­dan do­la­yı ,hemen 112 Acil Çağrı Mer­ke­zi ve Datça Em­ni­yet Güç­le­ri­ni aradı. Aynı za­man­da sos­yal medya he­sa­bın­dan' ­da çağ­rı­da bu­lu­nan Buket Al­tınt­epe '' Bugün annem Aysel Al­tın­te­pe (70 yaş) evden dı­şa­rı çık­mış olup ken­di­sin­den haber ala­ma­mak­ta­yız. Ken­di­si De­mans has­ta­sı olup sa­de­ce benim ve kar­de­şim Meh­met in is­mi­ni bil­mek­te olup gö­ren­le­rin bize haber ver­me­si­ni rica ede­riz..Üs­tün­de siyah bütün bir el­bi­se olup boyu 1.50 ci­va­rı­dır '' no­tu­nu pay­laş­tı.
Datça Em­ni­yet Güç­le­ri ve Datça MAG-AME gö­nül­lü ekip­le­ri­nin yak­la­şık 6 sa­at­lik ara­ma­sı so­nu­cun­da Datça MAG-AME gö­nül­lü ekip­le­ri ta­ra­fın­dan me­zar­lı­ğın güney ta­ra­fın­da bir evin ya­kı­nın­da gayet zinde ve  sağ­lık­lı bir du­rum­da yüzü güleç bir halde bu­lu­na­n Aysel nine aile­si­ne tes­lim edil­di.

De­mans has­ta­lı­ğı (bu­na­ma), zi­hin­sel be­ce­ri­le­rin has­ta­lık ne­de­niy­le za­yıf­la­ma­sı du­ru­mu­dur. Alz­he­imer has­ta­lı­ğı­dır.


Bu haber 996 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer