22-06-2019 17:23 GÜNDEM

DATÇA' DA TAYİNİ ÇIKAN HAKİM VE SAV­CI­LA­RA VEDA YEMEĞİ

Sebiha ARSLAN : Adli ve İdari Yargı 2019 yılı Ana Ka­rar­na­me­si ile Datça' da görev yapan ve İstanbul'a ta­yi­ni çıkan, Kı­dem­li Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı ,Şeref Murat Er­kı­lıç eşi Hakim Nihal Er­kı­lıç ve Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Mus­ta­fa Burak Oku­rer, için veda ye­me­ği dü­zen­len­di.

DATÇA' DA TAYİNİ ÇIKAN HAKİM VE SAV­CI­LA­RA VEDA YEMEĞİ

21 Ha­zi­ran ak­şa­mı Yeşim Teras Res­to­ran­da dü­zen­le­nen prog­ra­ma, Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban,Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ,İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Raşit Özkan, Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan, ad­li­ye­de gö­rev­li hakim ve sav­cı­lar ,ad­li­ye ça­lı­şan­la­rı, Avu­kat­lar ve bazı Kurum Amir­le­ri eş­le­ri ile bir­lik­te ka­tıl­dı.

Ye­me­ğin ar­dın­dan Hakim Sel­çuk Dur­sun ,Ta­yi­ni çıkan Savcı Şeref Murat Er­kı­lıç ve Mus­ta­fa Burak Oku­rer ile Hakim Nihal Er­kı­lıç 'a hiz­met­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür ede­rek, pla­ket tak­dim etti.

HAKİM SELÇUK DURSUN
Yaptığı konuşmada özetle '' Sayın Kay­ma­ka­mım, Be­le­di­ye Baş­ka­nım ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mız he­pi­niz hoş gel­di­niz. Bu güzel Datça ak­şa­mın­da bu­ra­da bu­lun­du­ğu­nuz için te­şek­kür edi­yo­ruz. İki yıl be­ra­ber ça­lış­tığımız  ar­ka­daş­la­rı­mız­dan ay­rı­lı­yor olmanın  üzün­tü­sünü yaşıyoruz. Allah yol­la­rı­nı ve bahtlarını açık etsin. Va­ta­na mil­le­te ha­yır­lı uğur­lu olsun'' dedi.
KIDEMLİ CUMHURİYET SAVCISI ŞEREF MURAT ERKILIÇ
Yaptığı konuşmada özetle ''Ön­ce­lik­le bu veda ge­ce­sin­de Biz­le­ri yal­nız bı­rak­ma­dı­ğı­nız için çok te­şek­kür ediyoruz.?Hepiniz hoş gel­di­niz. 2016 yı­lı­nın Tem­muz ayın­dan iti­ba­ren yak­la­şık 3 yıl­lık bir görev sü­re­sin­ce be­ra­ber hiz­met ettik. Datça'ya Datça hal­kı­na ada­le­tin te­cel­li et­me­si için, hukuk ne em­re­di­yor­sa ,ne ge­re­ki­yor­sa eli­miz­den gel­di­ği öl­çü­de onu yap­ma­ya gay­ret gös­ter­dik. Kır­dı­ğı­mız ar­ka­daş­la­rı­mız varsa hak­la­rı­nı helal et­sin­ler ,biz­den yana bu­ra­da­ki dost­la­rı­mı­za ar­ka­daş­la­rı­mı­za helal olsun tek­rar­dan te­şek­kür edi­yo­rum''dedi.
CUMHURİYET SAVCISI ŞEREF MURAT ERKILIÇ KİMDİR
1989 ta­ri­hin­de Yoz­gat ili Ak­dağ­ma­de­ni il­çe­sin­de doğdu.?İlk ve orta öğ­re­ni­mi­ni Yoz­gat' ın  Sor­gun il­çe­sinde ,lise öğ­re­ni­mi­ni Ak­dağ­ma­de­ni il­çe­sin­de ta­mam­la­dı. Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Hukuk Fa­kül­te­sin­de 2008 -2012 yıl­la­rı ara­sın­da Hukuk eği­ti­mi gördü. Konya Nec­met­tin Er­ba­kan Üni­ver­si­te­si'nde Kamu Hu­ku­ku Da­lın­da Yük­sek Li­san­sı­nı ta­mam­la­dı. 2013 yı­lın­da Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı adayı ola­rak gö­re­ve baş­la­dı. 2014- 2016 yıl­la­rı ara­sın­da Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı ola­rak Hak­ka­ri'nin Yük­se­ko­va il­çe­sin­de görev yaptı .2016 yı­lın­da Datça 'ya atan­dı . 2019 yılı HSK Ana Ka­rar­na­me­si ile Ba­kır­köy Ad­li­ye­si Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­na atan­dı.

HAKİM NİHAL ERKILIÇ
Yaptığı konuşmada özetle ''Bu akşam bi­zim­le be­ra­ber ol­du­ğu­nuz için ön­ce­lik­le he­pi­ni­ze te­şek­kür edi­yo­rum. Datça benim için çok de­ğer­li. Bu­ra­sı benim ilk görev yerim .İlk evim .O yüz­den yeri bende  her zaman  ayrı ka­la­cak. Zorlu bir Görev ifa et­ti­ği­mi­zi dü­şü­nü­yo­rum. Bu se­bep­le yeri geldi kır­dı­ğı­mız in­san­lar ol­muş­tur. Hep­sin­den  ayrı ayrı he­lal­lik is­ti­yo­rum hak­kı­nı­zı helal edin. de­ğer­li mes­lek­taş­la­rı­ma uyum­lu ça­lış­ma­la­rın­dan ötürü ka­le­mi­me, ka­lem­le­ri­me ,per­so­nellerime ayrı ayrı  öz­ve­ri­li ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum .
Ka­tıl­dığınız için tekrar te­şek­kür ediyorum'' dedi.
HAKİM NİHAL ERKILIÇ KİMDİR?
1989 ta­ri­hin­de Yoz­gat' ta doğdu .İlk ve orta öğ­re­ni­mi­ni Yoz­gat'ın Ak­dağ­ma­de­ni il­çe­sin­de ta­mam­la­dı. 2012 yı­lın­da Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Hukuk Fa­kül­te­sin­den mezun oldu. Konya Nec­met­tin Er­ba­kan Üni­ver­si­te­si'nde Kamu Hu­ku­ku Da­lın­da Yük­sek Li­san­sı­nı ta­mam­la­yan Nihal Er­kı­lıç hakim adayı ola­rak ta­mam­la­dığı Aka­de­mi eği­ti­mi­nin ar­dın­dan 2016 yı­lın­da Datça 'da hakim ola­rak gö­re­vi­ne baş­la­dı .2019 yılı HSK ka­rar­na­me­si ile  Ba­kır­köy Ad­li­ye­si Ha­kim­li­ği­ne atan­dı.


SAVCI MUSTAF BURAK OKURER
''Bu akşam bizlerle beraber olduğunuz için öncelikle teşekkür ediyorum. Datça İlk görev yerimdi , ka­za­sız be­la­sız at­lat­tı­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­rum. Yani bizim işte kaza bela çok ama (güldürüyor) iyi at­lat­tık.Te­şek­kür­ ediyorum geldiğiniz için ,hak­kı­nı­zı helal edin. İnşal­lah tek­rar­dan kar­şı­la­şı­rız. Te­şek­kür ediyorum ,çok sağ olun'' dedi.
SAVCI MUSTAF BURAK OKURER KİMDİR 
1985 yı­lın­da Gü­müş­ha­ne' de doğdu. Hukuk eği­ti­mi son­ra­sın­da İstan­bul'da iki yıl Avu­katlık  mes­le­ği­ni icra et­tik­ten sonra, 2014 yı­lın­da Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı adayı ola­rak mes­le­ğe giriş yaptı. Aday­lık aşa­ma­sı ta­mam­lan­dık­tan sonra 2016 yı­lın­da ilk görev yeri olan Datça 'da gö­re­ve baş­la­dı. 2019 HSK  ka­rar­na­me­si ile  Bü­yük­çek­me­ce  Ad­li­ye­si  Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­na atan­dı.

Datça Haber Gazetesi olarak hakim ve savcılarımızın  yeni görev yerlerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni eder ,başarılarının devamını dileriz. 


Bu haber 1307 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer