19-04-2019 11:32 GÜNDEM

DATÇA GÖ­NÜL­LÜ ARAMA KUR­TAR­MA EKİPLERİNE ,UY­GU­LA­MA­LI EĞİTİM

Sebiha ARSLAN : Datça' da , Ma­hal­le Afet Gö­nül­le­ri Acil Mü­da­ha­le Ekibi (MAG-AME) ve Tür­ki­ye Radyo Ama­tör­le­ri Ce­mi­ye­ti (TRAC) üye­le­ri, temel ilk yar­dım ve arama kur­tar­ma eği­tim se­mi­ne­ri dü­zen­len­di.

DATÇA GÖ­NÜL­LÜ ARAMA KUR­TAR­MA EKİPLERİNE ,UY­GU­LA­MA­LI EĞİTİM

 

Tür­ki­ye Ma­hal­le Afet Gö­nül­lü­le­ri Acil Mü­da­ha­le Der­ne­ği Genel Baş­ka­nı Hü­se­yin Ka­ra­da­yı ta­ra­fın­dan 10-14 Nisan ta­rih­le­ri ara­sın­da ve­ri­len te­orik ve uy­gu­la­ma­lı eği­tim­le­re, Datça'nın tek yerel arama kur­tar­ma ekibi olan Datça MAG-AME ve TRAC' tan 20 gö­nül­lü ka­tıl­dı. Datça Be­le­di­ye Mec­lis sa­lo­nun­da 10,11,12 Nisan ta­ri­hin­de saat 19:00 ile 23:00 ara­sın­da üç gün te­orik eği­tim ve­ril­di. Te­orik eği­tim­le­rin ar­dın­dan, 13 ve 14 Ni­san­da Domuz Çu­ku­ru ve Kı­zıl­bük Mev­ki­in­de­ki or­man­lık alan­lar­da 2 gün ,gö­nül­lü arama kur­tar­ma ekip­le­ri­ne afet bi­lin­ci ve temel ilk yar­dım bil­gi­le­ri­nin yanı sıra, ha­ri­ta, GPS, Na­vi­gas­yon, Pu­su­la ve Doğa şart­la­rın­da yön bulma, kayıp şahıs arama bil­gi­le­ri uy­gu­la­ma­lı ola­rak an­la­tıl­dı.
TRAC ve MAG-AME Datça İlçe Tem­sil­ci­si Barış Muştu, olası afet­le­re karşı ha­zır­lık­lı olmak için bu tür eği­tim­le­rin önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek şu cüm­le­le­ri söy­le­di "Eği­tim­ler­de acil du­rum­lar­da ha­ber­leş­me, afet du­ru­mun­da mü­da­ha­le bil­gi­le­ri bir kez daha göz­den ge­çi­ri­lir­ken, ara­mı­za yeni ka­tı­lan gö­nül­lü ar­ka­daş­la­rı­mız ise sa­ha­da uy­gu­la­ma yapma ola­na­ğı­na ka­vu­şu­yor­lar" dedi.


Bu haber 723 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer