17-05-2018 12:55 GÜNDEM

DATÇA ‘’HALK EĞİTİM ŞENLİĞİ’’Nİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Sebiha ARSLAN: Datça Halk Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğün­ce, Datça ve mahallelerinde dü­zen­le­nen kurs­la­rın ,2017–2018 Eği­tim Öğ­re­tim yılı ,ge­le­nek­sel yıl sonu ser­gi­si İlçe­miz Cumhuriyet Meydanında 15 Mayıs Salı günü gerçekleşti.

DATÇA ‘’HALK EĞİTİM ŞENLİĞİ’’Nİ GERÇEKLEŞTİRDİ

 
Cumhuriyet Meydanındaki açılışa ,Kay­ma­ka­m Vehbi Bakır ,Garnizon Komutanı Y.b Erdim Fahri Zeren,Belediye Başkanı Gürsel Uçar ,Cumhuriyet Baş Savcısı Şeref Murat Erkılıç, Protokol , kurs öğ­re­ti­ci­le­ri, kur­si­yer­ler ile vatandaşlar katıldı.
Gerçekleşen şenliğin açılış konuşmasını  Halk Eği­ti­mi Mer­ke­zi Mü­dü­rü Tülay Demirci Bo­ğa­te­mur  yaptı.Boğatemur şu cümleleri söyledi ''

Sayın Kay­ma­ka­mım, pro­to­ko­lün say­gı­de­ğer men­sup­la­rı ve De­ğer­li Mi­sa­fir­ler,
Datça Halk Eği­ti­mi Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü­nün 2017–2018 Eği­tim Öğ­re­tim Yılı “ge­le­nek­sel yıl­so­nu ser­gi­si­ne” hoş gel­di­niz.Milli Eği­tim fa­ali­yet­le­ri içe­ri­sin­de Halk Eği­ti­mi Mer­kez­le­ri­nin büyük bir yeri ve önemi var­dır.Vizyo­nu­muz: Ha­ya­ta mutlu bi­rey­ler ha­zır­la­mak için her zaman, her yerde, her­ke­se eği­tim.
Bu Viz­yon doğ­rul­tu­sun­da; halk eği­ti­mi mer­kez­le­rin­de; örgün eği­tim sis­te­mi­ne hiç gir­me­miş, ya da her­han­gi bir ka­de­me­sin­de bu­lu­nan veya her­han­gi bir ka­de­me­sin­den ay­rıl­mış va­tan­daş­la­rı­mı­za hiç­bir yaş sı­nır­la­ma­sı ol­mak­sı­zın; mes­le­ki, tek­nik, sos­yal ve kül­tü­rel kurs­lar açı­la­rak bilgi ve be­ce­ri­ler ka­zan­ma im­kâ­nı sağ­lan­mak­ta­dır.
Datça Halk Eği­ti­mi Mer­ke­zin­ce 2017–2018 Eği­tim Öğ­re­tim yı­lın­da; 107 kursa top­lam 3393 kur­si­ye­ri­miz ka­tıl­mış­tır.
Kurs­la­rın dü­zen­len­me­sin­de biz­le­re büyük katkı sağ­la­yan ve des­tek veren Sayın Kay­ma­ka­mı­mı­za, özel­lik­le biz­den des­te­ği­ni hiç esir­ge­me­yen hep ya­nı­mız­da olan Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­za, Daire Mü­dür­le­ri­mi­ze, Halk Eği­ti­mi Mer­ke­zi­nin ida­re­ci ve öğ­ret­men­le­ri ile kur­si­yer­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum.Ko­nuş­ma­mı bi­ti­rir­ken yıl­so­nu ser­gi­mi­ze ka­tı­la­rak biz­le­ri onur­lan­dır­dı­ğı­nız için he­pi­ni­ze te­şek­kür eder, say­gı­la­rı­mı su­na­rım. Ve 2017-2018 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da aç­tı­ğı­mız kurs­lar­da görev alan tüm öğ­ret­men ve usta öğ­re­ti­ci­le­ri­mi­zi al­kış­lar­lı­nız­la bu­ra­ya davet edi­yo­rum. Öğ­ret­men ve usta öğ­re­ti­ci­le­ri­mi­ze bu­gü­nün anı­sı­na çi­çek­le­ri­ni tak­dim etmek üzere sayın kay­ma­ka­mı­mı­zı , be­le­di­ye baş­ka­nı­mı­zı ve pro­to­ko­lün de­ğer­li üye­le­ri­ni davet edi­yo­rum''dedi.
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ve eşi Emine Er­do­ğan ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan 'Okuma Yazma Se­fer­ber­li­ği' kap­sa­mın­da İlçe­miz­de eği­tim gören öğ­ren­ci­ler dip­lo­ma­la­rı­nı Kay­ma­kam Vehbi Bakır' ın elin­den aldı.
Açı­lış kur­da­le­si­ni Kay­ma­kam Bakır ve Halk Eği­tim Mer­kez Mü­dü­rü Bo­ğa­te­mur ile pro­to­kol üye­le­ri kesti.
Ser­gi­yi do­la­şan Kay­ma­kam, Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve pro­to­kol üye­le­ri , ha­zır­la­nan eser­ler hak­kın­da bilgi aldı.
Kay­ma­kam Bakır el be­ce­ri­le­ri­ni ge­liş­ti­re­rek or­ta­ya çı­kar­dık­la­rı güzel ça­lış­ma­lar­dan do­la­yı kur­si­yer­le­ri tek tek kut­la­dı.


Bu haber 912 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer