15-11-2018 17:36 GÜNDEM

DATÇA HAY­VAN HAK­LA­RI SA­VU­NU­CU­LA­RI , HAY­VAN HAK­LA­RI İÇİN EYLEM YAPTI

Sebiha ARSLAN : Hay­van Hak­la­rı sa­vu­nu­cu­la­rı ve hay­van­ se­ver­le­rin, hay­van­la­rı ko­ru­ma ka­nu­nun­da de­ği­şik­lik ön­gö­ren dü­zen­le­me­yi pro­tes­to etmek ama­cıy­la bir çok kent­te eş za­man­lı yap­tı­ğı '' Ses­siz Can­la­rın Sesi Olmak İçin Hep Bir­lik­te Mey­dan­lar­da­yız''ey­le­mi­ne , Datça Hay­van Hak­la­rı Sa­vu­nu­cu­la­rı ' da ka­tı­la­rak des­tek verdi.

DATÇA HAY­VAN HAK­LA­RI SA­VU­NU­CU­LA­RI , HAY­VAN HAK­LA­RI İÇİN EYLEM YAPTI

Muğla Doğa ve Hay­van Hak­la­rı Sa­vu­nu­cu­la­rı Plat­for­mu ile Hay­van Hak­la­rı Ya­sa­ma İzleme De­le­gas­yo­nu üye­le­ri İşbir­li­ğin­de , hay­van hak­la­rı­na yö­ne­lik ta­lep­le­ri­ni dile ge­tir­mek üzere Muğla Sı­nır­sız­lık Mey­da­nın­dan' da il ve il­çe­ler­den on­lar­ca hay­van sever ve der­nek üye­le­ri, bir araya geldi.?Datça'da ya­şa­yan hay­van se­ver­le­rin de ka­tı­lıp des­tek ver­di­ği eylem Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 69 'İlde aynı anda ya­pıl­dı.Pazar günü saat 14:00 'da ger­çek­le­şen ey­le­min slo­ga­nı '' Can Ve­ri­riz Ama Ca­nı­mı­zı Ver­me­yiz oldu. El­le­rin­de hay­van hak­la­rı­nı il­gi­len­di­ren "Hay­va­na Şid­de­te Hayır", "Kat­li­am Yasa Ta­sa­rı­sı­nı is­te­mi­yo­ruz", "Hay­van­la­rın Ya­şam­la­rı Ya­sa­lar­la Ko­ru­ma Al­tı­na Alın­sın", "Ölüm Ya­sa­sı­na Hayır " ya­zı­lı dö­viz­ler ta­şıyan  Dat­ça­lı hay­van se­ver­ler, ses­le­ri­ni du­yur­du.
De­le­gas­yon adına basın açık­la­ma­sı yapan üye­ler özet­le şu cüm­le­le­re de­yin­di ''
İzle - de­net­le kı­lı­fı al­tın­da yüz bin­ler­ce hay­va­nın de­va­sa top­la­ma kamp­la­rı­na ka­pa­tıl­ma­sı­nı içe­ren yasa ta­sa­rı­sı­nın kat­li­am­lar ge­ti­re­ce­ği­ni ve bunun ya­nın­da sokak hay­va­nı sa­yı­sın­da da ar­tış­la­ra sebep ola­rak kır­sal­da ya­şa­yan halk­tan gelen şi­ka­yet­le­ri çöz­mek­ten zi­ya­de bü­yü­te­ce­ği­ni Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za du­yur­mak is­ti­yo­ruz."
, Hay­van­la­rı Ko­ru­ma Ka­nu­nu'nun TCK kap­sa­mı­na alı­na­rak iş­ken­ce, te­ca­vüz, öl­dür­me suç­la­rı­nın 2 yıl 1 aydan baş­la­ma­sı­nı, ka­nu­nu uy­gu­la­ma­yan be­le­di­ye­le­re idari yap­tı­rım uy­gu­lan­ma­sı­nı, hay­van­lar üze­rin­de­ki vah­şe­te ve zulme son ve­ril­me­si­ni, in­ter­net, dük­kan ve üre­tim çift­lik­le­rin­de­ki sa­tış­la­rın 5 yıl ya­sak­lan­ma­sı­nı talep edi­yo­ruz'' dedi.


Bu haber 665 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer