09-02-2018 18:28 GÜNDEM

DATÇA İYİ PARTİ'DEN KONG­RE­YE DAVET

Datça'da ku­ru­cu ilçe baş­ka­nı Arif Ba­ya­zıt yö­ne­ti­min­de teş­ki­lat­la­nan İYİ Parti ilçe yö­ne­ti­mi, erken seçim ola­sı­lı­ğı­nı dik­ka­te alan genel mer­ke­zin ta­li­ma­tıy­la, bu hafta sonu ilk ola­ğan kong­re­si­ni ger­çek­leş­ti­recek.

DATÇA İYİ PARTİ'DEN KONG­RE­YE DAVET

İYİ Parti Datça İlçe Teş­ki­la­tı'nın 1'inci ola­ğan kong­re­si 10 Şubat Cu­mar­te­si günü saat 11.00'da Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nde ya­pı­la­cak.Datça'ya ku­ru­cu ilçe baş­ka­nı ola­rak ata­nan Arif Ba­ya­zıt'ın kong­re­ye tek aday ola­rak ka­tıl­ma­sı bek­le­nir­ken 22 ki­şi­lik asil ve 22 ki­şi­lik yedek yö­ne­tim lis­te­sin­de de her­han­gi bir de­ği­şik­li­ğe gi­dil­me­ye­ce­ği be­lir­til­di.
İyi Parti'nin bir parti ol­ma­nın öte­sin­de bir iyi­lik ha­re­ke­ti ol­du­ğun­dan bah­se­den Arif Ba­ya­zıt, tüm par­ti­li­le­ri ve Datça hal­kı­nı kong­re­ye ka­tıl­ma­ya davet etti.
"İYİLİK HA­RE­KETİ BÜ­YÜ­YOR"
Meral Ak­şe­ner li­der­li­ğin­de oluş­tu­ru­lan iyi­lik ha­re­ke­ti­nin hal­kın des­te­ğiy­le her geçen gün bü­yü­dü­ğü­nü be­lir­ten Ba­ya­zıt, "İYİ Parti bir ih­ti­yaç­tan doğdu. Tek adam re­ji­mi­ne sü­rük­le­nen Tür­ki­ye'de, in­san­la­rın sin­di­ril­di­ği, kor­ku­tul­du­ğu bir ül­ke­de ya­şı­yo­ruz. İYİ Parti za­lim­le­rin kar­şı­sı­na çı­ka­rak 'dur' di­yen­le­rin, di­ye­bi­le­cek­le­rin par­ti­si­dir.

 Bu iyi­lik ha­re­ke­ti ce­sur­lar ha­re­ke­ti­dir. Gü­cü­nü mil­le­ti­miz­den alan bu ha­re­ket, güç­le­ne­rek devam edi­yor” dedi.

"NE PA­HA­SI­NA OLUR­SA OLSUN MÜ­CA­DE­LE­YE HA­ZI­RIZ"

Yö­ne­tim­ler­de yer alan cesur ar­ka­daş­la­rıy­la bir­lik­te, kork­ma­dan, hiç­bir bas­kı­ya boyun eğ­me­den, ne pa­ha­sı­na olur­sa olsun iyi­lik ha­re­ke­tin­de yer al­dık­la­rı­nı an­la­tan Ba­ya­zıt, "Bizde İYİ Parti Datça Teş­ki­la­tı ola­rak mil­le­ti­mi­ze şu sözü ve­ri­yo­ruz; ilçe baş­ka­nı ol­du­ğum sü­re­ce dü­rüst, se­vi­ye­li si­ya­set ya­pa­rak güven or­ta­mı ya­ra­ta­ca­ğız. Halk­la iç içe ol­ma­yı önem­si­yo­ruz.

 Va­tan­daş­la­rı­mı­zın dert­le­ri­ni din­le­yip çözüm üret­me­ye ça­lı­şa­ca­ğız.
Eli­miz­de­ki im­kan­la­rı son se­vi­ye­de kul­la­na­rak büyük önder Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün ta­ra­fı­mı­za ema­net et­ti­ği Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin bü­tün­lü­ğü­nü, Türk Mil­le­ti­nin refah, huzur ve ada­le­ti­ni sağ­la­ya­ca­ğız” diye ko­nuş­tu.
(Sebiha ARSLAN)


Bu haber 740 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer