27-03-2019 17:23 GÜNDEM

DATÇA KADIN PLAT­FOR­MU ,BELEDİYE BAŞ­KAN ADAY­LA­RIN­DAN TA­AH­HÜT İSTİYOR

Sebiha ARSLAN : Datça Kadın Plat­for­mu üyesi ka­dın­lar , 31 Mart yerel se­çim­le­ri yak­la­şır­ken, istek ve ta­lep­le­ri­ni içe­ren 18 mad­de­lik bir ta­ah­hüt­na­me­yi im­za­ya açtı, Be­le­di­ye Bi­na­sı önün­de Pa­zar­te­si günü saat 12:00 da top­la­nan ba­yan­lar basın açık­la­ma­sı yaptı.Açık­la­ma­ya ka­tı­lan aday­lar ta­ah­hüt­na­me­yi im­za­la­ya­rak des­tek verdi.

DATÇA KADIN PLAT­FOR­MU ,BELEDİYE BAŞ­KAN ADAY­LA­RIN­DAN TA­AH­HÜT İSTİYOR

 

Ken­di­le­ri­ni Datça Kadın Plat­for­mu üyesi ola­rak ta­nı­tan ka­dın­lar adına ,Gül­han Keleş ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da , cin­si­yet, cin­sel kim­lik, ırk, din, dil, üze­rin­den ya­pı­lan her türlü ayı­rım­cı­lı­ğa karşı po­li­ti­ka­la­rın ge­liş­ti­ril­me­si is­ten­di. Ka­dın­la­rın is­tih­da­mı­na yö­ne­lik pro­je­le­rin üre­til­me­si ge­rek­ti­ği ha­tır­la­tı­lan açık­la­ma­da, her ma­hal­le­ye kreş açıl­ma­sı, kadın ko­ope­ra­tif­le­ri­nin ku­rul­ma­sı ve des­tek­len­me­si talep edil­di. Basın açık­la­ma­sı­na ka­tı­lan Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve adayı Gür­sel Uçar, Vatan Par­ti­si Datça Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Ayfer Özars­lan, İYİ Parti Datça Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Le­vent Ars­lan, bazı be­le­di­ye mec­li­si ve muh­tar aday­la­rı ta­ah­hüt­na­me­yi im­za­la­ya­rak ka­dın­la­ra des­tek verdi.


Bu haber 452 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer