28-06-2018 18:28 GÜNDEM

DATÇA KAYMAKAMI BAKIR’DAN , DATÇA HALKINA DAVET DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMINDA BULUŞUYORUZ!

Sebiha ARSLAN : Datça Kay­ma­kam­lı­ğı'nın or­ga­ni­zas­yo­nuy­la ,1 Tem­muz De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı bu yılda çe­şit­li et­kin­lik­ler­le kut­la­na­cak.

DATÇA KAYMAKAMI BAKIR’DAN , DATÇA HALKINA DAVET DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMINDA BULUŞUYORUZ!


Cu­mar­te­si günü (Yarın) 17.00'de Kum­luk Plajı'nda dip te­miz­li­ği ça­lış­ma­sıy­la baş­la­ya­cak olan, De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı ,Pazar günü ya­pı­la­cak et­kin­lik­le­rin prog­ra­mı ise şu şe­kil­de ger­çek­le­şecek. 10.00'da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'ndaki, Ata­türk Anı­tı­na Çe­lenk sunma tö­re­ni ile baş­la­ya­cak. Bu yılın en il­ginç et­kin­li­ği ise kul­la­nım öm­rü­nü dol­du­ra­rak mün­fe­sih hale gelen Piket tipi SG-52 Sahil Gü­ven­lik Tek­ne­si'nin 11.00'de Kargı Koyu'nun ile­ri­sin­de­ki Çeti Suyu böl­ge­sin­de ba­tı­rıl­ma­sı ola­cak.Günün devam eden sa­at­le­rin­de , 17.00'den iti­ba­ren Datça Yat Li­ma­nı'nda yüzme ya­rış­la­rı, halat çekme ya­rı­şı ve her­ke­sin il­giy­le bek­le­di­ği yağlı direk et­kin­lik­le­ri ger­çek­le­şecek. Ya­rış­ma­la­rın ödül­le­ri 19.00'daki tö­ren­de tak­dim edi­lecek. Et­kin­lik­ler 19.30'da Badem Hey­ke­li önün­de ya­pı­la­cak bir kon­ser­le sona erecek.
Ge­rek­li bütün izin­le­ri alı­nan ve do­ğa­ya zarar ver­me­yecek şe­kil­de te­miz­li­ği ya­pı­lan tek­ne­nin ba­tı­rıl­ma­sıy­la olu­şa­cak yapay resif, dalış tut­kun­la­rı için ol­duk­ça ilgi çe­ki­ci bir dalış nok­ta­sı ola­cak. Ba­tır­ma iş­le­mi pro­fes­yo­nel bir ekip ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­lecek olup Ak­de­niz ve Ege'nin en temiz su­la­rı­na sahip olan Datça Ya­rı­ma­da­sı'nın su­al­tı zen­gin­lik­le­ri­ne dik­kat çe­kecek olan yapay resif için kamu gö­rev­li­le­ri­nin yanı sıra tu­rizm­ci­ler ve da­lış­cı­lar da büyük emek har­ca­ya­cak.

1 Tem­muz 2018 Pazar günü saat 10.30'da Datça li­ma­nın­dan üc­ret­siz kal­ka­cak tek­ne­ler­le veya Kargı Koyu'ndan yü­rü­ye­rek et­kin­lik böl­ge­si­ne ula­şa­bi­le­cek­ler.
Datça Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır, tüm Datça Hal­kı­nı et­kin­li­ği iz­le­me­ye davet edi­yor.
KA­BO­TAJ NEDİR?
Bir dev­le­tin, kendi li­man­la­rı ara­sın­da deniz ti­ca­re­ti ko­nu­sun­da ta­nı­dı­ğı ay­rı­ca­lı­ğa ka­bo­taj adı ve­ri­lir. Bu ay­rı­ca­lık­tan yal­nız­ca yurt­taş­la­rı­nın ya­rar­lan­ma­sı, millî eko­no­mi­ye önem­li bir katkı sağ­la­ya­ca­ğın­dan, dev­let­ler ya­ban­cı ban­dı­ra­lı ge­mi­le­re ka­bo­taj ya­sa­ğı koyma yo­lu­na git­miş­ler­dir. Bazı ulus­lar arası söz­leş­me­ler­de de ka­bo­taj ya­sa­ğı koyma yet­ki­si­ne iliş­kin hü­küm­ler yer alır.(Alıntıdır)


Bu haber 806 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer