14-05-2018 18:53 GÜNDEM

DATÇA KAYMAKAMLIĞI TENİS TURNUVASI BAHAR KUPASI, SAHİPLERİNİ BULDU

Datça Kaymakamlığı öncülüğünde ,Datça Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteği, Erdem Er­sa­rı Tenis Aka­de­mi­si ,organizasyonluğunda düzenlenen Datça Kaymakamlığı Tenis Turnuvası Bahar Kupasının birincileri belli oldu.

DATÇA KAYMAKAMLIĞI TENİS TURNUVASI BAHAR KUPASI, SAHİPLERİNİ BULDU

       Sebiha ARSLAN
Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ta­ra­fın­dan,10-13 Mayıs arasında düzenlenen Tenis Turnuvası , Bahar Ku­pa­sı  ,ilk, orta ve lise dengi okul öğ­ren­ci­le­ri ile ye­tiş­kin­ler ara­sın­da ger­çek­leş­ti.9 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşen  Açı­lış tö­re­ni­ne Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır, Be­le­di­ye Baş­ka­nı  Gür­sel Uçar, Datça Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İlçe Mü­dü­rü Reşit Sinan, spor­cu­lar ve aile­le­ri ,top­lamda  54 sporcu katıldı.

Açı­lış­ta ko­nu­şan Kay­ma­kam Vehbi Bakır ise, her öğ­ren­ci­yi en az bir spor ya da sanat da­lıy­la bu­luş­tur­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, "Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ola­rak son 2 yıl­dır önü­mü­ze koy­du­ğu­muz bir he­de­fi­miz vardı. Her öğ­ren­ci­mi­zin en az bir spor ya da sanat da­lıy­la pro­fes­yo­nel­li­ğe yakın bir se­vi­ye­de eği­til­me­si­ni sağ­la­mak gibi bir he­def­le yola çık­tık. Bu yıl önem­li ça­lış­ma­lar ger­çek­leş­tir­dik. Bugün baş­lat­tı­ğı­mız tenis tur­nu­va­sı da bu ça­lış­ma­la­rı­mız­dan bi­ri­dir. Datça'da önü­müz­de­ki yıl­lar­da daha çok ki­şi­yi hem kort­lar­da hem de ma­sa­lar­da te­nis­le bu­luş­tur­ma­yı amaç­lı­yo­ruz. Datça Be­le­di­ye­mi­zin bir tenis kortu yap­mak üzere gi­ri­şim­le­ri var. Genç­lik ve Spor Mü­dür­lü­ğü ola­rak önü­müz­de­ki 1-2 yıl içe­ri­sin­de ta­mam­la­na­cak bir spor komp­lek­si ça­lış­ma­mız var. Sağ­lık­lı ne­sil­le­rin ye­tiş­me­si için, spor yapan, belli bir di­sip­li­ne uyan, ha­ya­tı­nı di­sip­li­ne ede­bi­len genç­le­rin ol­ma­sı ge­re­ki­yor" dedi.Datça Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İlçe Mü­dü­rü Reşit Sinan ise yaptığı konuşmasında '' il­çe­de tenis spo­ru­nu yay­gın­laş­tır­ma­yı ve her yaş­tan in­san­la­rın tenis oy­na­ma­la­rı­nı sağ­la­ma­yı amaç­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Sinan, "Bu tur­nu­va­yı baş­lan­gıç ola­rak kabul edip, de­va­mı­nın gel­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Ge­lecek yıl­lar­da çok daha geniş ka­tı­lım­la tenis tur­nu­va­la­rı dü­zen­le­me­ye­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum" dedi.
Organizasyonu üstlenen Erdem Er­sa­rı Tenis Aka­de­mi­si kurucusu Erdem Ersarı ise açılış konuşmasında ''Or­ga­ni­zas­yo­nu­nu üst­len­di­ği­miz ve Datça'da Tenis Spo­run­da bir ilk ola­rak dü­zen­le­di­ği­miz T.C Datça Kay­ma­kam­lı­ğı Tenis Tur­nu­va­sı Bahar Ku­pa­sı açı­lı­şı­nı Datça Kay­ma­ka­mı­mız Sayın Vehbi Bakır  Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Gür­sel Uçar , Datça Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor ilçe mü­dü­rü Sayın Reşit Sinan  ön­der­li­ğin­de yap­tık. Tur­nu­va­mı­za spon­sor olup bizi yal­nız bı­rak­ma­yan  Olive Farm  adına Meh­met Güneş  ve Bil­lur­kent Tatil Köyü adına Ba­ha­dır Bey'e de te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz. Tur­nu­va­ya ka­tı­lan 54 spor­cu­ya ba­şa­rı­lar di­li­yorum dedi.
10 -13 Mayıs Arasında gerçekleşen Spor Müsabakasının  liste si şu şekilde
YETİŞKİN ERKEKLER KATEGORİSİNDE
1-Selim Özer
2-Muhammet Güzel
3-Soner Aslan
4-Ünal Yavuz
YETİŞKİN BAYANLAR KATEGORİSİNDE
1-Derya Yücedağ
2-Elif Arat
3-Müge Paktaş
4-Fatma Aslan
LİSE ERKEKLER KATEGORİSİNDE
1-Asilkan Kapcı
2-Talha Yusuf İlhan
3-Ege Gölgeli
4-Kartal Sayan
LİSE KIZLAR KATEGORİSİNDE
1-Fehime Uğur
2-Ceren Gülhan
3-Müge Görgülü
3-Emine Albaş
İLKOKUL ERKEKLER KATEGORİSİNDE
1-Mustafa Kaya
2-Kayra Akkuş
3-Tuğra Kürşad Aslan
3-Yusuf Bilal Bakır
İLKOKUL KIZLAR KATEGORİSİNDE
1 Defne Akkuş
2-Betül Şimşek
3-Duru Gül
ORTAOKUL ERKEKLER KATEGORİSİNDE
1-Arda Özdağıstanlı
2-Berk Özberk
3-Ahmet Hamdi Bakır
4-Can Sönmez
ORTAOKUL KIZLAR KATEGORİSİNDE
1-Filiz Kabaklarlı
2-Ela Mercan Bedrişan
3- Elasu Güllüçayır


Bu haber 406 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer