04-10-2018 19:04 GÜNDEM

DATÇA KAYMAKAMLIĞINA ATANAN MESUT ÇOBAN GÖ­RE­VE BAŞ­LA­DI

Sebiha ARSLAN : Er­ga­ni Kay­ma­ka­mı iken, 1 Eylül 2018 ta­rih­li Resmi Ga­ze­te' de ya­yım­la­nan 2018/157 sa­yı­lı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Atama Ka­ra­rı ile Datça Kay­ma­kam­lı­ğı­na ata­nan Çoban 21 Eylül iti­ba­riy­le gö­re­vi­ne baş­la­dı.

DATÇA KAYMAKAMLIĞINA ATANAN MESUT ÇOBAN GÖ­RE­VE BAŞ­LA­DI

 

MESUT ÇOBAN KİMDİR ?
Kasım 1979 ta­ri­hin­de An­tal­ya'da doğdu. İlk ve orta öğ­re­ni­mi­ni An­tal­ya'nın Aksu bel­de­sin­de ta­mam­la­dı. İstan­bul Üni­ver­si­te­si Kamu Yö­ne­ti­mi bö­lü­mün­den 2002 yı­lın­da mezun oldu. Me­mu­ri­yet ha­ya­tı­na Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­da Vergi Mü­fet­tiş Yar­dım­cı­sı ola­rak baş­la­dı. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan açı­lan Kay­ma­kam Aday­lı­ğı sı­na­vı­nı ka­za­na­rak 2005 yı­lın­da Is­par­ta Kay­ma­kam Adayı ola­rak Mülki İdare Amir­li­ği mes­le­ği­ne in­ti­sap etti. Sinop'un Dik­men il­çe­sin­de Kay­ma­kam Ve­kil­li­ği yaptı. İngil­te­re'de, Le­ices­ter Üni­ver­si­te­sin­de bir yıl dil eği­ti­mi aldı ve İngi­liz İdari Sis­te­mi üze­ri­ne ça­lış­ma­lar­da bu­lun­du. Tür­ki­ye ve Or­ta­do­ğu Amme İda­re­si Ens­ti­tü­sün­de Kamu Dip­lo­ma­si­si kur­su­na ka­tıl­dı. Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü Kamu Hu­ku­ku Ana­bi­lim Da­lın­da Yük­sek Li­sans ça­lış­ma­sı olan Çoban, 92.dönem Kay­ma­kam­lık kur­su­nun ar­dın­dan 2008 - 2010 yıl­la­rın­da Yoz­gat'ın Çan­dır İlçe­sin­de, 2010 - 2012 yıl­la­rın­da Ela­zığ'ın Arı­cak İlçe­sin­de görev yaptı. 7 Ağus­tos 2012 ta­rih­li ve 28377 Sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te'de ya­yın­la­nan 2012/473 Sa­yı­lı Müş­te­rek Ka­rar­na­me ile He­kim­han Kay­ma­kam­lı­ğı, Gi­re­sun il­çe­si Es­pi­ye Kay­ma­kam ve Di­yar­ba­kır'ın Er­ga­ni il­çe­sin­de kay­ma­kam­lık gö­re­vi ya­par­ken son çıkan ka­rar­na­me ile Datça Kay­ma­kam­lı­ğı­na atan­dı.

Datça Haber Ga­ze­te­si ola­rak yeni ata­nan Kay­ma­ka­mı­mız Mesut Ço­ba­na hoş gel­di­niz diyor, Datça hal­kı­na ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­ruz .


Bu haber 1997 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer