05-11-2018 19:20 GÜNDEM

DATÇA KAZIM YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK AÇILIŞ TÖRENİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Sebiha ARSLAN : Datça Kazım Yıl­maz Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu 2018-2019 Eği­tim Öğ­re­tim Yılı Aka­de­mik Açı­lış Tö­re­ni 1 Kasım 2018 Per­şem­be günü saat 14:00 da Rek­tör Prof. Dr. Hü­se­yin Çiçek, Kay­ma­kam Mesut Çoban, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Erdim Fahri Zeren, Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Şeref Murat Er­kı­lıç ve eşi Hakim Nihal Er­kı­lıç ,Em­ni­yet Mü­dü­rü Raşit Özkan öğ­re­tim gö­rev­li­le­ri, öğ­ren­ci­ler ve da­vet­li­ler ka­tıl­dı.

DATÇA KAZIM YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK AÇILIŞ TÖRENİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ


Tören Saygı Du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­nın okun­ma­sıy­la baş­lan­dı. Kent Kon­se­yi Datça Halk oyun­la­rı gu­ru­bu­nun halk oyun­la­rı gös­te­ri­si ve ar­dın­dan Üni­ver­si­te Eği­tim Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Demet Doğ­ru­öz ile öğ­ren­ci­le­ri­nin yak­la­şık otuz da­ki­ka­lık müzik din­le­ti­si ile devam etti.
Tö­re­nin açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı Datça Kazım Yıl­maz Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Mü­dü­rü Dr. Öğr. Üyesi Le­vent Ka­ra­dağ yaptı. Ka­ra­dağ, özet­le "Mer­hum ha­yır­se­ver iş adamı Kazım Yıl­maz'ın Üni­ver­si­te­mi­ze ba­ğış­la­dı­ğı bu bi­na­da, 2007 yı­lın­da 98 öğ­ren­ci ve 3 prog­ram ile eği­tim öğ­re­ti­me baş­la­dık. O gün­den bu güne bü­yü­ye­rek ge­liş­me­ye, üni­ver­si­te­mi­zin adını du­yur­ma­ya devam ettik. Özel­lik­le aş­çı­lık prog­ra­mı­mı­zın al­dı­ğı ma­dal­ya­lar­la üni­ver­si­te­mi­ze ve il­çe­mi­ze katkı sun­ma­ya gay­ret ettik. İlçe­mi­zin so­run­la­rı­na dü­zen­le­di­ği­miz pa­nel­ler­le çözüm bul­ma­ya ça­lış­tık. Yo­lu­muz uzun, yo­lu­muz me­şak­kat­li ancak yolun sonu da ay­dın­lık. Benim te­men­nim şudur ki oku­lu­mu­za sahip çı­ka­lım, fark­lı fi­kir­ler üre­te­lim, ana­li­tik dü­şü­ne­lim, bi­li­mi reh­ber edi­ne­lim. Ge­re­kir­se tar­tı­şa­lım. Doğru dü­şün­ce tar­tış­mak­tan çıkar. "Ey yük­se­len nesil is­tik­bal si­zin­dir ve benim bütün ümi­dim genç­lik­te­dir" diyen Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ümü­zün yü­zü­nü kara çı­kart­ma­ya­lım" dedi.
Rek­tör Prof. Dr. Hü­se­yin Çiçek, yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da özet­le '' Datça'nın Okul Dede un­van­lı ha­yır­se­ver iş adamı Mer­hum Kazım Yıl­maz'ın eği­ti­me ve üni­ver­si­te­mi­ze sun­du­ğu kat­kı­lar­dan do­la­yı te­şek­kür et­mek­le baş­la­mak is­ti­yo­rum ko­nuş­ma­ma. Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si ku­ru­lu­şun­dan bu­gü­ne her yıl bü­yü­ye­rek ulaş­tı­ğı­nı ra­hat­lık­la söy­le­ye­bi­li­riz. Ni­te­kim ben Üni­ver­si­te­mi­zin bu­gün­le­re gel­me­sin­de Mes­lek Yük­se­ko­kul­la­rı­mı­zın pa­yı­nın çok büyük ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Ge­liş­miş ül­ke­ler­de­ki ni­te­lik­li insan kay­na­ğı po­tan­si­ye­li­ne bak­tı­ğı­mız­da tüm iş kol­la­rın­da Mes­le­ki eği­tim sü­reç­le­ri çok önem­li bir di­na­mik ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. Mes­lek Yük­se­ko­kul­la­rı­mız ya­vaş­lar­sa bu durum tüm bi­rim­le­ri­mi­zi ya­vaş­la­ta­ca­ğı inan­cın­da­yım. Siz­ler­den bu bağ­lam­da bek­len­tim çok bü­yük­tür ve bunu ba­şa­ra­ca­ğı­nız­dan hiç­bir şüp­hem yok­tur."Böy­le­si­ne önem­li bir günde dün­ya­nın sa­yı­lı doğa gü­zel­lik­le­ri ara­sın­da bu­lu­nan güzel Datça'mızda siz­ler­le ol­mak­tan büyük mut­lu­luk duy­du­ğu­mu tek­rar ifade etmek is­te­rim. Siz de­ğer­li öğ­ren­ci­le­ri­miz bu gün­le­ri­ni­zi en güzel şe­kil­de de­ğer­len­di­rir­ken, bu­ra­dan en güzel bilgi, do­na­nım ve anı­lar­la mezun ola­ca­ğı­nı­za ina­nı­yor, he­pi­ni­ze can-ı gö­nül­den ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum" diye ifade etti.
''SİZLERİN YA­NIN­DA BİZ VARIZ . DE­ĞERLİ AİLELERİNİZE SE­LA­MIM­LA BE­RA­BER BUNU DA İLET­MENİZİ İSTİYORUM.GÖZ­LERİ AR­KA­DA KAL­MA­SIN''
Kay­ma­kam Mesut Çoban ko­nuş­ma­sın­da özet­le '' Mer­hum ha­yır­se­ver iş adamı Kazım Yıl­maz' ı rah­met­le anı­yo­rum. 2018 - 2019 Eği­tim Öğ­re­tim yılı öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze ,aka­de­mis­yen­le­ri­mi­ze ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum.Ülke ge­ne­lin­de 181 Üni­ver­si­te­miz yedi buçuk mil­yon Öğ­ren­ci­miz var. Yani kom­şu­muz Yu­na­nis­tan' ın nü­fu­su­na yakın öğ­ren­ci­miz var. Muğla'nın in­ci­si ,böl­ge­nin en güzel şehri olan Datça ve Muğla Üni­ver­si­te­si ter­cih et­tik­le­ri için öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi teb­rik edi­yo­rum. Dı­şa­rı­dan gelen her öğ­ren­ci­mi­zi mi­sa­fir ola­rak kabul et­ti­ği­mi­zi bil­me­le­ri­ni is­ti­yo­rum. Her zaman öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ya­nın­da­yız. Görüş öneri ve so­run­la­rı­nı bi­zim­le pay­laş­sın­lar her şeye çözüm bu­lu­ruz de­mi­yo­rum ama so­run­la­rı­na ortak olup be­ra­ber çözüm bu­la­ca­ğı­mı­zı bil­me­le­ri­ni is­ti­yo­rum.?Bu­ra­dan sev­gi­li aile­le­ri­ni­ze' de sizin ara­cı­lı­ğı­nız­la se­lam­la­rı­mı ile­ti­yo­rum. Siz­le­rin ya­nın­da biz varız . De­ğer­li aile­le­ri­ni­ze se­la­mım­la be­ra­ber bunu da ilet­me­ni­zi is­ti­yo­rum,göz­le­ri ar­ka­da kal­ma­sın . Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le tek­rar 2018-2019 Eği­tim Öğ­re­tim Aka­de­mik yılı öğ­ren­ci ve aka­de­mis­yen­le­ri­mi­ze ,Üni­ver­si­te­mi­ze , il­çe­mi­ze ve Ül­ke­mi­ze ha­yır­lı uğur­lu olsun dedi.
Tö­re­nin ar­dın­dan Rek­tör Prof. Dr. Hü­se­yin Çiçek, Kay­ma­ka­m Mesut Çoban'a ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar'a maddi - ma­ne­vi ver­dik­le­ri des­tek­ler­den do­la­yı pla­ket tak­dim etti.

2018-2019 Eği­tim Öğ­re­tim Yılı Aka­de­mik Açı­lış Tö­re­ni Öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ik­ram­lar­dan sonra son buldu.


Bu haber 1208 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer