02-08-2019 11:44 GÜNDEM

DATÇA, KIDEMLİ CUMHURİYET SAVCISI ŞEREF MURAT ERKILIÇ İLE HAYATA DAİR

Sebiha ARSLAN : 3 sene önce Hak­ka­ri Yük­se­ko­va' dan Datça'ya uza­nan bir gö­re­vin hi­ka­ye­si Araş­tır­ma­cı, titiz ,dik­kat­li ve di­na­mik. Zor ko­şul­lar­da 3 yıl­dır Datça' mızın Kı­dem­li Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı ola­rak gö­re­vi­ni la­yı­kıy­la en iyi şe­kil­de ifa eden , Şeref Murat Er­kı­lıç! ‘’Bence in­sa­nın elde ede­bi­le­ce­ği en güzel his: bi­ri­ne yar­dım­cı ola­bil­mek, biri için ada­le­ti sağ­la­mak ‘’ diyen Er­kı­lıç!. Yeni hi­ka­ye­le­re yeni ha­yat­la­ra ,yeni umut­la­ra ada­le­ti sağ­la­mak için ay­rı­lı­yor ara­mız­dan, Datça'mız­dan. ''Datça' nın yeri benim için ayrı. İlk görev yerim ,ilk evim diyen'' Kıy­met­li eş­le­ri Hakim Nihal Er­kı­lıç ile bir­lik­te ,Adli ve İdari Yargı 2019 yılı Ana Ka­rar­na­me­si ile Ba­kır­köy Ad­li­ye­si Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­na atan­dı. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de veda ye­me­ğin­de bir araya gel­miş­tik. ''Sav­cım gider ayak oldu ama , okur­la­rı­mız ve se­ven­le­ri­niz için rö­por­taj ya­pa­bi­lir ­mi­yiz ''dedim. Sa­ğol­sun­lar kır­ma­dı­lar.Ke­yif­li rö­por­ta­jı için ken­di­le­ri­ne tek­rar te­şek­kür edi­yo­rum.

DATÇA, KIDEMLİ CUMHURİYET SAVCISI ŞEREF MURAT ERKILIÇ İLE HAYATA DAİR


Se­bi­ha ARS­LAN - Bize Ken­di­ni­zi Ta­nı­tır Mı­sı­nız?

Şeref Murat ERKILIÇ - 30 ya­şım­da­yım. Yozgat ili Akdağmadeni ilçesinde doğ­dum. İlk ve orta öğrenimini Yozgat' ın Sorgun ilçesinde ,lise öğrenimini Akdağmadeni ilçesinde tamamladım. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2008 -2012 yılları arasında Hukuk eğitimi gör­düm. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Kamu Hukuku Dalında Yüksek Lisansını tamamladım. 2013 yılında Cumhuriyet Savcısı adayı olarak göreve başladım. 2014- 2016 yılları arasında Cumhuriyet Savcısı olarak Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yap­tım . 2016 yılında Datça 'ya atan­dım. 2019 yılı HSK Ana Kararnamesi ile eşim Hakim Nihal Er­kı­lıç ile bir­lik­te Bakırköy Adliyesi Cumhuriyet Savcılığına atandık.
Se­bi­ha ARS­LAN - Bu Mesleği Tercih Etmek İsteyen Gençler İçin Ne Söylersiniz ?
Şeref Murat ERKILIÇ - Öncelikle istek ve azimli olmaları gerekmektedir. Bunun yanında  da bir Hukuk Fakültesi eğitimi alındıktan sonra yazılı sınav ve  mülaakat sınavının ardından başarılı olunması halinde bu mesleği yapabilirler. Ye­te­nek­ten zi­ya­de bilgi ve ba­şa­rı ge­rek­ti­ri­yor­. Mes­le­ğim için hukuk fa­kül­te­si­ni oku­dum. Sav­cı­lık sı­na­vı­nı ka­zan­dım.
Se­bi­ha ARS­LAN -Mes­le­ği­ni­zi Se­vi­yor Mu­su­nuz?
Şeref Murat ERKILIÇ: Evet, mes­le­ği­mi çok se­vi­yo­rum.Çocukluğumdan beri savcı olmak ve devletimiz için adaletin bir temsilcisi olmak hayalimdi.Bu gün  hayallerime kavuşmuş bir şekilde mesleğimi yerine getiriyorum.
Se­bi­ha ARS­LAN -Mes­le­ği­ni­zin Ge­rek­tir­di­ği Ki­şi­lik Özel­lik­le­ri Neler Oldu?
Şeref Murat ERKILIÇ - Ada­let­li ve özverili olmak
Se­bi­ha ARS­LAN -Bu Mes­le­ğin Zor­luk­la­rı Neler?
Şeref Murat ERKILIÇ - Mes­lek zor, yoğun bir ça­lış­ma ge­rek­ti­ri­yor. Ancak mesleği sevdikten sonra bütün zorluklar görmezden gelinebilir ve ona rağmen severek yapılabilir.Savcılık mesleğinde mesai saati  kavramı yoktur.Günün 24 saati görev başında olmak durumundayız ve çalışılan yere göre belirli sürelerde  görev yapmak bu mesleğin hem avantajı hem dezavantaj sayılabilir. Ama daha öncede belirttiğim gibi Sav­cı­lı­k ağır bir iş yükü ol­ma­sı­na rağ­men is­te­di­ği­niz ve sev­di­ği­niz mes­le­ği ya­pı­yor­sa­nız bu zor­luk­la­rın as­lın­da pek de bir önemi kal­mı­yor.
Se­bi­ha ARS­LAN - Sav­cı­lı­ğın En Güzel Yanı Sizin İçin Nedir, Size Ne Tür Ge­ti­ri­le­ri Var?
Şeref Murat ERKILIÇ - Bir kere o ki­şi­sel doyum de­ni­len şeye ula­şı­yor­sun. Sana mes­le­ki bir tat­min ve­ri­yor. Adaletin yerine gelmesi için ,toplumda huzur ve refahın sağlanması için gösterdiğiniz çabanın karşılığınının ,sağlandığını görmek mutluluk veriyor.
Se­bi­ha ARS­LAN - Son Ola­rak Ne Söy­le­mek İs­ter­si­niz ?
Şeref Murat ERKILIÇ- 2016 yılının Temmuz ayından itibaren yaklaşık 3 yıllık bir görev süresince Datça'ya hizmet ettik. Datça'ya Datça halkına adaletin tecelli etmesi için, hukuk ne emrediyorsa ,ne gerektiriyorsa elimizden geldiği ölçüde onu yapmaya gayret gösterdik.Yapmış olduğum bu zorlu görevde bana sonsuz destek olan eşim Hakim, Nihal Erkılıç ve adliye içerisinde ,uyum içerisinde  görev yaptığımız Cumhuriyet savcısı Mustafa Burak Okurer  ile  Hakim Selçuk Dursun ' un arkadaşlıkları ve desteklerinden dolayı ayrıca  teşekkür ediyorum.
 Datça'dan ta­yi­ni­miz do­la­yı­sıy­la ay­rı­lı­yo­ruz evet ama,ilk fır­sat bul­du­ğu­muz­da ta­til­le­ri­mi­zi Datça' da ge­çir­mek için ge­le­ce­ğiz.Teşekkür ediyorum.


Bu haber 51907 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer