20-12-2018 14:52 GÜNDEM

DATÇA KİGDER 5. OLA­ĞAN TOP­LAN­TI­SI­NI GER­ÇEK­LEŞTİRDİ

Rıza EZER : Datça Kadın İşgücü Ge­liş­tir­me ve Yay­gın­laş­tır­ma Der­ne­ği (KİGDER) 5. Ola­ğan Genel Kong­re­si­ni 15 Ara­lık 2018 Cu­mar­te­si günü ger­çek­leş­ti.

DATÇA KİGDER 5. OLA­ĞAN TOP­LAN­TI­SI­NI GER­ÇEK­LEŞTİRDİ

 

Der­nek Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz, yap­tı­ğı açı­lış ko­nuş­ma­sı ve fa­ali­yet­le­ri ile il­gi­li açık­la­ma­sın­da, son 2 yılda ya­pı­lan et­kin­lik ve ge­liş­ti­ri­len ''Sos­yal So­rum­lu­luk Pro­je­si '' ile ay­rın­tı­lı bil­gi­le­ri der­nek üye­le­ri­ne sundu. Yavuz, özel­lik­le Datça'da ger­çek­leş­tir­me­yi amaç­la­dık­la­rı Datça Çocuk Sevgi Evi Pro­je­si ile il­gi­li ola­rak yap­tık­la­rı gi­ri­şim­le­ri bil­gi­len­dir­me, ta­nı­tım ve ge­rek­li arsa te­mi­ni ile il­gi­li ola­rak, Datça Be­le­di­ye­si ,Muğla Va­li­li­ği Aile ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar İl Mü­dür­lü­ğü ve Ba­kan­lık nez­din­de ya­pı­lan ile­ti­şim ve doğ­ru­dan gö­rüş­me­ler hak­kın­da Genel Ku­ru­la açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Top­lan­tı­da ay­rı­ca ,ka­dın­la­rın is­tih­da­ma ka­tıl­ma­la­rı ve ça­lış­ma ha­ya­tın­da ya­şa­nı­lan so­run­la­rın çö­zü­mü ,aile eko­no­mi­le­ri­ne katkı sağ­la­ma­la­rı için der­ne­ğin ger­çek­leş­tir­di­ği katkı ve des­tek ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bilgi ve­ril­di. Genel ku­rul­da ya­pı­lan seçim so­nu­cun­da ,yö­ne­tim ku­ru­lu­na; Me­şu­re Yavuz, Mü­rü­vet So­yalp, Ni­lü­fer Abay ,Hanım Ak­te­pe, Nil­gün Ol­tu­lu, Filiz İrem Öz­top­rak ve Yağ­mur Yavuz Yıl­dı­rım se­çil­irken, De­ne­tim Ku­ru­luna, Ebru Duruk, Müj­gan Can­bey ve Emel Ayhan se­çil­di­.


Bu haber 1488 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer