27-04-2019 16:54 GÜNDEM

DATÇA KİGDER ÇOCUK İSTİSMA­RI­NI KI­NA­DI

Sebiha ARSLAN : Datça'da, Kadın İşgü­cü­nü Ge­liş­tir­me ve Yay­gın­laş­tır­ma Der­ne­ği (KİGDER) üye­le­ri ve Dat­ça­lı ka­dın­lar ,İstan­bul Kü­çük­çek­me­ce'de ya­şa­nan 5 ya­şın­da­ki kız ço­cu­ğu­na cin­sel is­tis­mar ola­yı­nı kı­na­dı.

DATÇA KİGDER ÇOCUK İSTİSMA­RI­NI KI­NA­DI

KİGDER Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz' un çağ­rı­sı ile Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da Per­şem­be günü saat 14:00 da top­la­nan Dat­ça­lı ka­dın­lar '' Artık Yeter '' dedi. Ka­dın­lar adına açık­la­ma yapan ,Kadın İşgü­cü­nü Ge­liş­tir­me ve Yay­gın­laş­tır­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz; “ Ül­ke­miz­de son za­man­lar­da sık­lık­la gün­de­me gelen ve kay­gı­la­rı­mı­zın gün­den güne art­tı­ğı ko­nu­lar­dan biri hiç kuş­ku­suz çocuk is­tis­ma­rı­dır. Çocuk is­tis­ma­rı bir ço­cu­ğa ye­tiş­kin ta­ra­fın­dan fi­zik­sel ya da psi­ko­lo­jik ola­rak kötü dav­ran­ma­sı an­la­mı­na gelir. Bu an­lam­da insan hak­la­rı­nın da en has­sas ko­nu­la­rın­dan biri olan çocuk hak­la­rı­nı tek­rar ko­nuş­mak ve is­tis­mar eden­ler­le il­gi­li yap­tı­rım­la­rın tek­rar ele alın­ma­sı ge­rek­ti­ği ka­na­atin­de­yiz. Ço­cuk­la­ra yö­ne­lik is­tis­mar­lar yal­nız­ca bugün değil ya­rın­la­rı­mı­zı, ge­le­ce­ği­mi­zi de ka­rart­mak­ta­dır. Ya­rı­nı­mız olan ço­cuk­la­rı­mı­zın açmış ol­du­ğu is­tis­mar­lar yıl­lar ve belki de ha­yat­la­rı boyu sü­recek psi­ko­lo­jik trav­ma­la­ra neden ola­bil­mek­te­dir. Buda ya­şam­la­rı­nın her ev­re­si­ne et­ki­ler. Bu yüz­den bu is­tis­mar­lar ge­le­ce­ği­mi­ze yap­mış olan bir sal­dı­rı­dır. Bunun yanı sıra ya­şa­nan is­tis­mar­la­rın bir çoğu yakın çev­re­den kay­nak­lan­mak­ta­dır. Bunun için aile­ler öğ­ret­men­ler ve ço­cuk­lar­la biz­zat ile­ti­şim kuran ki­şi­ler ko­nuy­la bil­gi­len­di­ril­me­si ve ih­ma­le gel­me­yecek kadar mühim bir konu ol­du­ğu­nu bil­me­li­dir” dedi.


Bu haber 664 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer