26-03-2019 11:26 GÜNDEM

DATÇA KİGDER’ DEN ERGANİYE SEVGİ ELİ

Sebiha ARSLAN : Datça Kadın İş ­Gü­cü Ge­liş­tir­me ve Yay­gın­laş­tır­ma Der­ne­ği (KİG­DER) 2019 yılı sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri kapsamında,Di­yar­ba­kır Er­ga­ni il­çe­sin­de­ki Kaferan Köyü İlko­ku­lu öğ­ren­ci­le­ri­ni ziyaret ederek, Datça'dan ''So­rum­lu kadın il­gi­si ve desteği ile anne sev­gi­si­ni'' gö­tür­dü­ler.

DATÇA KİGDER’ DEN ERGANİYE SEVGİ ELİ

 
Der­nek Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz ,Say­man Hanım Ak­te­pe ve yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi Filiz İrem Öztop­rak'­tan olu­şan 3 ki­şi­lik heyet 14,15,16 Mart 2019 ta­rih­le­ri ara­sın­da Er­ga­ni Ka­fe­ran İlko­ku­lu öğ­ren­ci­le­ri­ni zi­ya­ret ede­rek on­la­ra, okul sırt çan­ta­sı, no­te­bo­ok ve ders ki­tap­la­rı gibi eği­tim araç - ge­reç­le­ri­ni ar­ma­ğan et­ti­ler.
 Der­nek Baş­ka­nı Menşure Yavuz,Okul mü­dü­rü, öğ­ret­men­le­ri ve öğ­ren­ci­le­r  ile  bir araya ge­le­rek yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da şun­la­rı ifade etti.'' Biz Datça KİGDER ola­rak geçen yıl­lar­da baş­lat­tı­ğı­mız öğ­ren­ci des­tek burs­la­rı­mı­za ek ola­rak ül­ke­mi­zin en ücra yö­re­le­rin­de güç ko­şul­lar­da eği­tim yapan okul­la­rı­mız­da­ki öğ­ren­ci­le­ri­ zi­ya­ret edi­yor ,on­la­ra ge­rek­si­nim­le­ri olan araç - ge­reç­le­ri temin et­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Bu yılda Er­ga­ni'de bu okul­da güç ve olum­suz ko­şul­lar­da eği­tim hiz­me­ti ver­me­ye ça­lı­şan öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­zle bir araya gel­dik. Tür­ki­ye'nin bir ucun­dan ge­le­rek siz­le­re ,ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği olan siz ço­cuk­la­rı­mı­za daha iyi öğ­re­tim ko­şu­la­rı sağ­la­mak ve mutlu bir ço­cuk­luk ge­çir­me­niz bizim hem in­sa­ni hem de top­lum­sal so­rum­lu­lu­ğu­muz­dur altındadır. Bunu ye­ri­ne ge­tir­mek için siz­ler­le be­ra­ber ol­ma­ya gel­dik.''dedi.
 Der­nek he­ye­ti, köy­lü­ler­le ve il­gi­li­ler­le yap­tı­ğı gö­rüş­meler­de oku­lun ders­lik­le­rin­deki fi­zi­ki so­run­la­rı ve ih­ti­yaç­la­rı din­le­di­ler. Baş­ka­nı Yavuz, Okulu ge­zer­ken ders­lik­le­rin olum­suz ko­şul­la­rı­nı ve öğ­ren­ci­le­rin kış şart­la­rı içe­ri­sin­de öğ­re­tim ya­par­ken ya­şa­mak­ta ol­duk­la­rı zor­luk­la­rı­nı göz­le­dik. Oku­lun bu so­run­la­rı­nı il­gi­lilere ile­teceklerini ve ay­rı­ca ge­rek­li katkı ve des­tek­ler­de bul­mak için gi­ri­şim­le­ri­ni sür­dü­re­cek­le­ri­ni ifade et­ti.
KİGDER  üye­le­ri öğ­ren­ci ve öğ­ret­men­ler ile be­ra­ber ge­çir­dik­le­ri bu zi­ya­ret için okul mü­dü­rü ,öğ­ret­men­ler ve öğ­ren­ci­lerle ve­da­la­şa­rak gös­ter­dik­le­ri mi­sa­fir­per­ver­lik için te­şek­kür ede­rek zi­ya­ret­lerini bitirdiler.


Bu haber 848 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer