09-03-2018 11:33 GÜNDEM

DATÇA KİGDER EMEKCİ KADINLARI ÖDÜLLENDİRDİ

Datça Kadın İş Gücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği (KİGDER),Başkanı Menşure Yavuz öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel İlçemiz Emek Restoran' ta bayanlara kahvaltı ve ödül töreni düzenledi.

DATÇA KİGDER EMEKCİ KADINLARI ÖDÜLLENDİRDİ

Dünya Kadınlar Gününe özel yapılan kahvaltıda,Belediye Başkan Gürsel Uçarın eşi Serpil Uçar, Belediye Başkan Yardımcısı İnci Bilgin ,Tapu Müdiresi  Ela İnsel, Muğla Ticaret Odası Datça Temsilcisi Semra Ünal ,Yeşim Teras sahibi Deniz Dakikoğlu  KİGDER üyeleri ve bayanların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte  Organizasyonu gerçekleştiren Dernek Başkanı  Men­şu­re Yavuz  katılımcılara geldikleri için  teşekkür ederek,  şu cümleleri söyledi ''Tür­ki­ye'deki kadın ci­na­yet­le­ri­ne ve çocuk is­tis­ma­rı­na dik­kat çe­ke­rek baş­la­dı. Yavuz ”Tür­ki­ye'nin du­ru­mu­na bak­tı­ğı­mız zaman, 21 yüz­yı­lın ka­dın­la­rı ola­rak ha­li­miz­den mem­nun muyuz ar­ka­daş­lar? Bugün kadın ci­na­yet­le­ri, ka­dı­na şid­det, çocuk is­tis­mar­la­rı ile Tür­ki­ye artık iyi bir yer değil. Ka­dın­la­rı­mı­zın, ço­cuk­la­rı­mı­zın, hay­van­la­rı­mı­zın öl­dü­rül­me­si ile gün­dem­de. Zaman zaman ba­kı­yo­ruz ka­dı­na şid­det­le ve çocuk is­tis­ma­rın­da dün­ya­da 3. sı­ra­da­yız. Çok üzücü bir durum ne yazık ki buna dur de­me­nin za­ma­nı geldi ve ge­çi­yor. Ben he­pi­niz­den kadın ci­na­yet­le­ri­ne çocuk is­tis­mar­la­rı­na yeter de­me­ni­zi is­ti­yo­rum. 2017 yı­lın­da 408 ka­dı­nı­mız ci­na­ye­te kur­ban gitti. İstis­ma­ra uğ­ra­yan, te­ca­vü­ze uğ­ra­yan, ka­dın­la­rı­mı­zın sa­yı­sı yüz­ler­ce di­ye­bi­li­rim. Bunun yanı sıra çocuk is­tis­ma­rı­na şöyle bir bak­tı­ğı­mız­da daha da ka­ran­lık top­lum ola­rak akıl tu­tul­ma­sı ya­şı­yo­ruz bir an önce bu­nun­la il­gi­li ka­nun­la­rın, ya­sa­la­rın mec­lis­ten çık­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Mec­lis­te çocuk is­tis­ma­rı ile yeni ko­mis­yon­lar ku­ru­lu­yor, ko­mis­yon­la­ra şöyle bir bak­tı­ğı­mız­da ka­dın­la­rı gö­re­mi­yo­ruz 2014 yı­lın­dan 2018 yı­lı­na kadar bin­ler­ce ka­dı­nı­mız ci­na­ye­te kur­ban gitti ancak ya­sa­lar­da bu­nun­la il­gi­li her­han­gi bir de­ği­şik­lik ol­ma­dı. Zaman zaman bu ko­nu­lar mec­lis­te ko­nu­şul­du, tar­tı­şıl­dı ancak sa­de­ce ge­çiş­ti­ril­di.” Söz­le­riy­le kadın ci­na­yet­le­ri­ne ve çocuk is­tis­ma­rı­na dik­kat çekti. Yavuz “Ben ina­nı­yo­rum ki bun­dan sonra eğer sağ­lık­lı bir nesil ye­tiş­tir­mek is­ti­yor­sak özel­lik­le biz ka­dın­la­ra çok büyük gö­rev­ler dü­şü­yor. Biz anne ve kadın ol­du­ğu­muz için sa­nı­rım bu tür olum­suz du­rum­la­ra daha sağ­lık­lı yak­la­şa­bi­li­yo­ruz. 9 aylık ço­cu­ğu kar­nın­da ta­şı­yan anne evde so­run­la­rı çözen anne, bir­çok büyük yük­ler ta­şı­yo­ruz omuz­la­rı­mız­da biz bunun far­kın­da de­ği­liz. Gün­lük ya­şa­mı­mız­da bunu bir görev ha­li­ne ge­tir­mi­şiz. Oy­sa­ki ha­ya­tın pay­la­şım ol­du­ğu­nu he­pi­miz bi­li­yo­ruz ama ne yazık ki bu sözde pay­la­şım. Biz hem an­ne­lik hem ba­ba­lık gö­re­vi ya­pı­yo­ruz yeni ye­ti­şen ne­sil­le­re bu pay­la­şı­mı öğ­ret­me­miz ge­re­ki­yor. Ço­cuk­la­rı­mı­za sağ­lık­lı bi­rey­ler ola­rak ye­tiş­ti­rir­sek zaten ne bu ci­na­yet­ler olur ne bu is­tis­mar­lar olur. Ama ne yazık ki sağ­lık­lı bir birey ola­rak biz ço­cuk­la­rı­mı­zı ye­tiş­ti­re­mi­yo­ruz.” Söz­le­riy­le çocuk ye­tiş­tir­me ko­nu­sun­da anne ba­ba­la­rı uyar­dı. Yavuz “Hem anne hem baba ola­rak ek­sik­lik­le­ri­miz var bunun kö­ke­ni eği­ti­me da­ya­nı­yor ar­ka­daş­lar eğer biz ço­cuk­la­rı­mı­za iyi birer eği­tim ve­rir­sek ge­le­ce­ği­miz sağ­lam te­mel­ler üze­ri­ne ku­ru­la­cak.Ya­ra­mız çok büyük bun­lar yarım saat bir saat ko­nu­şu­la­rak çö­zü­lecek şey­ler değil. Datça da du­yar­lı ka­dı­nı­mız ve be­ye­fen­di­le­ri­miz var. Ancak iş çö­zü­me gel­di­ği zaman hiç kimse taşın al­tı­na elini koy­mu­yor. Eş­cin­sel bir ço­cu­ğun is­tis­mar da­va­sı vardı. Datça bu ko­nu­da çok du­yar­lı, fakat sa­de­ce sözde bunu üzü­le­rek dile ge­ti­ri­yo­rum. Bu­ra­da çıkıp çocuk is­tis­ma­rı ile il­gi­li bir eylem ya­pa­bil­dik mi ka­dın­lar ya­pa­ma­dık. Se­si­mi­zi du­yu­ra­mı­yo­ruz. Biz bir­lik­te ha­re­ket ede­bi­lir­sek ül­ke­nin ge­le­ce­ği­ni ancak dü­zel­te­bi­li­riz. Yoksa gün geç­tik­çe bir­çok olum­suz­luk­lar­la kar­şı­laş­ma­ya devam ede­ce­ğiz. He­pi­niz du­yar­lı ha­nı­me­fen­di­ler­si­niz kadın ci­na­yet­le­ri­ne, özel­lik­le çocuk is­tis­ma­rı­na lüt­fen çok du­yar­lı ola­lım, bir­lik­te ha­re­ket ede­lim. Se­si­mi­zi çı­kar­ma­dık­ça bu du­rum­lar ar­ta­cak te­laf­fuz ede­me­ye­ce­ği­miz sa­yı­lar­da önü­müz­de ge­lecek. Özel­lik­le çocuk is­tis­ma­rı ile il­gi­li se­si­mi­zi du­yu­ra­lım ne der­si­niz bi­le­mi­yo­rum,bu sa­de­ce benim gön­lüm­den geçen bunun bir si­ya­si ayağı var biz sa­de­ce ço­cuk­la­rı­mı­zı ve ka­dın­la­rı­mı­zı kur­tar­mak is­ti­yo­ruz. Daha özgür daha ba­rış­çıl bir hayat is­ti­yo­ruz. Onun için bir eylem yap­ma­mız da fayda var di­yo­rum gel­di­ği­niz için çok te­şek­kür edi­yo­rum ''dedi
Men­şu­re Yavuz'un ar­dın­dan Yeter Ilgın Mert'in ba­ba­an­ne­si ko­nuş­ma­ya ger­çek­leş­tir­di.Ilgın “Mert'in an­ne­si ile ba­ba­sı ay­rıl­dık­tan sonra ba­ba­sı Mert'i yu­va­ya bı­rak­tı.20 gün durdu yu­va­da. Yu­va­dan aldım 8 se­ne­dir ben ba­kı­yo­rum. Her zor ko­şul­lar­da. Beyim şeker has­ta­sı, ba­ğır­sak ame­li­ya­tı oldu. Benim ise be­lim­de pla­tin var kan­ser­den ame­li­yat oldum.​Bir oğlum var me­nen­jit ge­çir­di. Benim en­gel­li oğlum var kışın zor­luk­lar­da ço­cu­ğu okula gö­tür­me­ye ça­lı­şı­yo­rum  bulunduğumuz yerin yolu olmadığı için ambulans bile giremiyor ” Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar'a ulaş­tı­ğı­nı ancak bir sonuç ala­ma­dı­ğı­nı dile ge­tir­di. Ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan Mert dünya ka­dın­lar gü­nü­nü kut­la­dı. Datça yılın ka­dı­nı ödülü ola­rak  örgü bebek he­di­ye edil­di.
Et­kin­lik­te  ko­nuş­ma yapan ve 2.örgü bebegi alan  isim ise Dursen Gümüş oldu.  Gümüş konuşmasına Dünya Ka­dın­lar gü­nü­nüz kutlu olsun Ben yaka Köyü'nde 1964 yı­lın­da doğ­dum 6 kar­de­şim var. 18 ya­şı­nı dol­dur­ma­dan kaç­tım. Kaç­tı­ğım için de babam bana küstü, beni ev­lat­lık­tan red­det­ti. Ben de­niz­den kaç­tım yı­la­na sa­rıl­dım.Ev­len­dik­ten sonra eşim bana değer ver­me­di. Ben ça­lı­şa­rak aile­me bak­tım.” Söz­le­riy­le ya­şa­dı­ğı sı­kın­tı­la­rı dile ge­tir­di.​Yeter Hanım ”iki tane ço­cu­ğum var dağda kekik ke­ser­dim, ço­cu­ğu­ma para gön­de­rir­dim. Üni­ver­si­te okudu ve sınıf öğ­ret­me­ni oldu. Diğer oğ­lum­da üni­ver­si­te­yi bı­ra­kıp top­lu­ma ka­rış­tı. Şimdi kar­go­da ça­lı­şı­yor. Eşim hiç iş yap­maz ça­lış­maz. Çağla kı­rar­dım, zey­tin top­lar­dım eşim tar­la­ya bile gel­mez­di. Ben hem tar­la­lar­da ça­lış­tım hem de eşi­min hay­van­la­rı aç kal­ma­sın diye on­la­rı da bes­le­dim. Eşimi acı­ya­rak değil hay­van­la­ra acı­ya­rak bes­le­dim. yıllarca çalıştım didindim  aş yaptım ev yaptım  eşimin borçları yüzünden ma­li­ye evi­mi­zi eli­miz­den aldı ” dedi.
3.bebeğin sahibi ise  iş kadını, kreş ve gündüz bakımevi sahibi Çiğdem Canbey “As­lın­da bu kadar iki duy­gu­sal ör­nek­ten sonra ben ger­çek­ten bu­ra­da bir şey söy­le­mek is­te­mi­yo­rum çok büyük pa­ta­vat­sız­lık olur. Çünkü bu sa­de­ce ço­cu­ğa ve ka­dı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı amaç edin­miş bir der­nek­ten davet alıp bu­ra­da olmak beni çok onur­lan­dır­dı. Çok te­şek­kür edi­yo­rum ken­di­le­ri­ne. Sa­de­ce şunu söy­le­ye­yim 23 ya­şın­day­dım Datça'ya gel­di­ğim­de çok genç­tim. Hep ha­ya­lim­de olan bir şey de ço­cuk­la­ra yö­ne­lik bir şey yap­mak­tı. 2007 yı­lın­dan beri ken­dim­ce ço­cuk­lar­la be­ra­ber elim­den gel­di­ğin­ce bir şey­ler yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Ha­ya­tım bo­yun­ca da kadın ola­rak hep bu an­lam­da bir şey­ler ya­pa­bi­li­rim.” Söz­le­riy­le ço­cuk­la­ra olan sev­gi­si adına elin­den gelen her şeyi ya­pa­bi­le­ce­ği­nin al­tı­nı çizdi.​Ha­ya­tın zor­luk­la­rı­na rağ­men hem ken­di­ne hem do­wnsend­rom­lu Mert'e bakan Ilgın , yan­lış bir ev­li­lik ya­pa­rak zor­luk­lar ya­şa­yan Gümüş ve son ola­rak ço­cuk­la­ra olan sev­gi­si­ni iş ha­ya­tı­na ak­ta­ran Can­bey, 3 fark­lı ha­yat­ta  3 fark­lı yaşam hi­ka­ye­si ile ka­dı­nın ya­şa­dı­ğı zor­luk­la­rı, kadın is­ter­se her şeyi ba­şa­ra­bi­le­ce­ği­nin ör­nek­le­ri­ni göstermi oldu.
          (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 1864 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer