17-01-2019 18:17 GÜNDEM

DATÇA KİGDER FETHİYE HUZUR EVİNİ ZİYARET ETTİ

Rıza EZER : Datça Kadın İş Gücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği (KİGDER) 2019 yılı Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri programında yer alan ilk faaliyetini Ocak ayı içerisinde Fethiye Huzur evini ziyaret ederek gerçekleştirdi.

DATÇA KİGDER FETHİYE HUZUR EVİNİ ZİYARET ETTİ

 

KİGDER Başkanı Menşure Yavuz öncülüğünde gerçekleşen  zi­ya­re­te, Der­ne­ğin yö­ne­tim ku­ru­lu ve üye­le­ri ile bir­lik­te ka­tı­la­rak, hu­zu­re­vin­de ya­şa­mak­ta olan yaş­lı­la­rı­mıza  ''Ha­ya­ta umu­du­nu­zu kay­bet­me­den ,her gün ye­ni­den doğ­muş gibi''   bakın me­sa­jı­nı ver­mek istedik dediler.

Gerçekleşen et­kin­li­ğe Datça' da sahne alan sa­nat­çı Barış da ka­tı­la­rak hu­zu­re­vi sa­kin­le­ri­nin is­tek­le­ri olan şar­kı­la­rı icra ede­rek on­la­ra güzel bir müzik zi­ya­fe­ti verdi. Fet­hi­ye Hu­zu­re­vi zi­ya­re­ti­ni or­ga­ni­ze e­den der­nek baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz et­kin­lik­te yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da '' Öm­rü­mü­zün geç­ti­ği her yıl bizim ih­ti­yar­ladığımızı göstermiyor.Yaşama bağlılığımızın hayatı ne denli güzel ve mutlu geçirebileceğimizin tecrübesini kazandırıyor.
Sizler güzel insanlar ,bu hayat tecrübesini yaşayarak buradasınız .Biz­ler de siz­le­rin bu yaş al­ma­da­ki be­ce­ri, ol­gun­luk ve ha­ya­ta karşı di­renç­li du­ru­şu­nu­zu teb­rik etmek için bu­ra­da­yız ''dedi. Der­nek yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Mürüvet Soyalp,Nilgün Oltulu, Yağmıur Yavuz Yıldırım gün bo­yun­ca hu­zu­re­vi sa­kin­le­riy­le soh­bet edip,on­la­rın her bi­ri­ni yaşam hi­ka­ye­le­ri­ni din­le­di­ler. On­la­rın geç­miş anı­la­rı­nı pay­la­şa­rak be­ra­ber şar­kı­lar söy­le­yip yeni bir yıla ya­şan­ma­mış taze umut­la­rla girme dileklerini ilettiler.

Hu­zu­re­vi Mü­dü­rü Adem Gün­gör yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, der­ne­ğin bu an­lam­lı zi­ya­re­tini unut­ma­ya­cak­la­rı­nı, bir Datça ge­zi­si ile bu güzel bir­lik­te­li­ğin de­va­mı­nı sağ­la­ya­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek hu­zu­re­vi sa­kin­le­ri ile be­ra­ber Der­nek yet­ki­li­le­ri­ni uğur­la­dı.


Bu haber 1004 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer