19-02-2019 10:24 GÜNDEM

DATÇA KİGDER'DEN AN­LAM­LI SEV­Gİ­Lİ­LER GÜNÜ ET­KİN­Lİ­Ğİ

Sebiha ARSLAN : Datça Kadın İş Gü­cü­nü Ge­liş­tir­me ve Yay­gın­laş­tır­ma Der­ne­ği (KİGDER) ; Sev­gi­li­ler Günü'nü ''Sevgi Emek ve Kadın Bir­lik­te­li­ği'' te­ma­sı ile kut­la­dı.

DATÇA KİGDER'DEN  AN­LAM­LI SEV­Gİ­Lİ­LER GÜNÜ ET­KİN­Lİ­Ğİ

 

Datça KİGDER ''Sev­gi­nin ev­ren­sel anlam ve de­ğe­ri ile bir­le­şen, insan emeği ve ka­dı­nın top­lum­sal ko­nu­mu'' te­ma­sı ile dü­zen­le­di­ği anma ge­ce­sin­de ''14 Şubat Sev­gi­li­ler Gü­nü­'nü kut­la­dı. Yeşim Teras res­toran'da dü­zen­le­nen anma ge­ce­sin­de Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar eşi Ser­pil Uçar ile bir­lik­te ka­tıl­dı.
Ge­ce­de ko­nu­şan Baş­kan Uçar özet­le ; De­ğer­li dost­lar he­pi­miz için söy­le­necek en güzel söz he­pi­mi­zin be­de­ni sağ­lık­lı olsun yü­re­ği sevgi dolu olsun ve he­pi­mi­zin sev­gi­li­ler günü kutlu olsun.Ön­ce­lik­le Men­şu­re ha­nı­ma te­şek­kür edi­yo­rum bu kadar güzel ve an­lam­lı bir günde sevgi dolu in­san­la­rı bir araya ge­tir­di­ği için.
eşi Ser­pil Uçar­la 30 yıl­dır aynı yas­tı­ğa baş koy­du­ğu­nu söy­le­yen Uçar söz­le­ri­ne ''Ser­pil ha­nım­la daha bir gün­den bir güne en ufak sev­gi­siz­lik, ters bakış en ufak bir kır­gın­lı­ğı­mız ol­ma­dı. '' Hoş­gö­rü­nüz bit­me­sin ,he­pi­ni­zin sev­gi­li­ler gü­nü­nü kut­lu­yo­rum dedi.Dernek Başkanı Menşure Yavuz yaptığı konuşmada '' Evrenin ve insan  doğasının ana kaynağı sevgi olduğu unutulmamalıdır. Sev­gi­nin insan cins­le­ri ara­sın­da en güçlü taşıyıcısının da kadın olduğu asla göz ardı edilmemelidir.Yaşamın  en kutsal değeri olan sevgi ile emek birleşkesi kadın ve erkeğin kutsal beraberliği olan  aşk'ı taçlandırır'' ifadesini kullandı.Yavuz ay­rı­ca Datça KİGDER ola­rak yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar ve ta­sar­la­nan yeni pro­je­le­ri hak­kın­da ko­nuk­la­ra bil­gi­ler verdi. Bu kap­sam­da Datça'da pro­je­lendirdikleri  ''çocuk sevgi evi 'ne iliş­kin, il­gi­li ku­rum­lar ara­sın­da te­şeb­büs­le­rinin devam et­ti­ği­ni ,be­le­di­ye­nin tah­sil edi­le­ce­ği arsa ko­nu­su­nun henüz so­nuç­lan­ma­dığını, bu­nun­la il­gi­li ola­rak gerek be­le­di­ye ge­rek­se il­gi­li kamu ku­rum­la­rı nez­din­de ıs­rar­lı gi­ri­şim­le­rin devam ede­ce­ği­ni açık­la­dı. Yavuz ay­rı­ca ,geçen yıl ''ül­ke­mi­zin her ta­ra­fın­da ya­şa­nan kadın ve ço­cuk­la­rı­mı­zın ,özel­lik­le ça­lı­şan ka­dın­la­rı­mı­zın so­run­la­rı ve on­la­ra yar­dım eli uzat­mak bizim vic­dani so­rum­lu­lu­ğu­muz­dur ''an­la­yı­şı ile baş­lat­tık­la­rı sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si kap­sa­mın­da ''Bu yıl'da Di­yar­ba­kır - Er­ga­ni İl­çe­si köy okul­la­rın­da­ki ço­cuk­la­rı­mı­za Der­nek yö­ne­tim ku­ru­lu ile zi­ya­ret­te bu­lu­na­rak on­la­ra Datça'mız­dan çe­şit­li ders - araç ge­reç­le­ri ile ih­ti­yaç mal­ze­me­le­ri ve ar­ma­ğanlar  gö­tü­re­cek­le­ri­ni be­lirt­ti. Yine bu proje kap­sa­mın­da il­gi­li Milli Eği­tim Mü­dür­lük­le­ri ile iş­bir­li­ği için­de be­lir­le­necek bu köy okul­la­rın­da­ki ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci­le­ri­miz ve baş­la­rın­da öğ­ret­men­le­ri ile bir­lik­te Datça'mıza davet edi­le­rek yö­re­mi­zi ve çevre il­çe­le­ri gezip gör­me­le­ri sağ­la­na­cak­tır'' dedi. Baş­ka­n Yavuz  bu yıl önem ver­di­ği­miz kadın ve emek pro­je­le­ri­miz­den biri olan Datça üre­ti­ci ka­dın­lar emek pa­za­rı uy­gu­la­ma­mı­zı da mart ayı içe­ri­sin­de baş­la­ta­cak­la­rı­nı be­lirt­ti.
Gece'de sahne alan ve her Cuma saat 20:00 da Yeşim Teras Restoran da canlı  performansı ile izleyenleri mest eden   Yavuz Efe ve Orkestrası  muhteşem canlı  performansıyla misafirlerini gece geç saatlere kadar eğlendirdi. 


Bu haber 814 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer