27-12-2017 11:36 GÜNDEM

DATÇA KİGDER’DEN BOD­RUM BELEDİYE BAŞ­KA­NIMEH­MET KO­CA­DON'A ZİYARET

Datça (KİGDER ) Kadın İşgücü Ge­liş­tir­me ve Yay­gın­laş­tır­ma Der­ne­ği yö­ne­ti­ci­le­ri ,der­nek baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz ve der­nek Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hanım Ak­te­pe 2017 yı­lın­da­ki çe­şit­li et­kin­lik­ler kap­sa­mın­da sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si­ne des­tek veren Bod­rum Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Ko­ca­don 'u geç­ti­ği­miz cuma günü ma­ka­mın­da zi­ya­ret ede­rek ön­ce­lik­le Datça'ya ka­zan­dı­rı­la­cak '' Çocuk Sevgi Evi Pro­je­si'ne'' ver­dik­le­ri des­tek ve kat­kı­la­rın­dan do­la­yı baş­kan Meh­met Ko­ca­don' a te­şek­kür ede­rek bir şük­ran pla­ke­ti sun­du­lar.

DATÇA KİGDER’DEN  BOD­RUM BELEDİYE BAŞ­KA­NIMEH­MET KO­CA­DON'A ZİYARET

KİGDER Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz bu zi­ya­ret­te yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ''der­ne­ği­mi­zin şim­di­ye kadar ger­çek­leş­tir­di­ği bir çok so­rum­lu­luk pro­je­si için ça­lış­ma­la­rı­mız­da , başta Datça Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar'dan her zaman des­tek gör­dük­le­ri­ni ifade ede­rek bunun ya­nın­da komşu be­le­di­ye­ler ola­rak Bod­rum ve Mar­ma­ris Be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın' ­da her zaman des­tek ve ka­tı­lım­la­rı­nın ken­di­le­ri için çok önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­mış ve Ko­ca­do­nu  KİGDER Çocuk Sevgi Evi için gös­ter­di­ği ilgi ve des­te­ğin de aynı kayda değer ol­du­ğu­nu ifade et­miş­tir.

Ay­rı­ca der­nek baş­ka­nı Yavuz 2018 yı­lın­da bizim ön­ce­lik­li pro­je­miz olan Datça Çocuk Sevgi Evi­nin en kısa za­man­da ha­ya­ta ge­çir­mek için te­şeb­büs­le­ri­nin devam et­mek­te ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek Datça için si­ner­ji ya­ra­ta­rak hep bir­lik­te el ele bu proje için ça­lış­ma­lı­yız te­men­ni­sin­de bu­lun­du.

               
                        (Se­bi­ha ARS­LAN)


Bu haber 400 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer