09-12-2019 17:39 GÜNDEM

DATÇA KİGDER'Lİ KADINLAR SEÇME VE SEÇİLME HAKKINI KUTLADI

Sebiha ARSLAN : Datça KİGDER Derneği (Kadın İş Gü­cü­nü Ge­liş­tir­me ve Yay­gın­laş­tır­ma Der­ne­ği), Ka­dın­la­rın Seçme ve Se­çil­me Hak­kı­nın 85. yıl­dö­nü­mü­nü, Ma­ra­do­na Res­toran 'ta ver­dik­le­ri yemek ile kut­la­dı.

DATÇA KİGDER'Lİ KADINLAR SEÇME VE SEÇİLME HAKKINI KUTLADI

 

Cuma günü (06.12.2019) saat 20:00 da gerçekleşen eğlenceli yemek etkinliğine  ,Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar,İlçe  Kı­dem­li Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Cihan Yit­kin ve eşi,İlçe  Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Fatih Yur­da­kul, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin, KİGDER üye­si Kadınlar ve çok sayıda erkek ve bayandan oluşan çiftler katıldı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı KİGDER Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz yaptı.Yavuz konuşmasında'' De­ğer­li ko­nuk­lar,Bugün Türk Ka­dı­nı­nın 'Seçme ve Se­çil­me' gibi en de­mok­ra­tik hak­kı­nı ka­zan­dı­ğı, en önem­li gü­nü­mü­zün 85. yıl­dö­nü­mü­nü kut­lu­yo­ruz.
Bir top­lum­da insan ira­de­si­nin öz­gür­ce kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği en önem­li gös­ter­ge; 'yö­ne­ti­me ka­tıl­ma' ve 'yö­net­me yet­ki­si­dir'. Bu ola­na­ğın sağ­lan­ma­sı, Ata­türk Cum­hu­ri­ye­ti'nin ka­dın­la­rı­mı­za olan yük­sek öz­gü­ve­ni­nin bir ifa­de­si­dir. 85 yıl önce bugün 5 Ara­lık 1934'de, se­çim­le Mil­let Mec­li­si'ne 18 kadın girdi. O yıl­lar­da Av­ru­pa dahil dün­ya­da­ki pek çok ül­ke­de bu hak­lar ka­dın­lar ta­ra­fın­dan kul­la­nı­la­maz­ken, Tür­ki­ye, dünya par­la­men­to­la­rın­da­ki kadın oranı ile dün­ya­da 2.sı­ra­day­dı.
Sev­gi­li ko­nuk­lar, geç­miş­te­ki bu du­ru­mu­muz­la ta­rih­sel bir ger­çek­lik ola­rak övü­ne­bi­li­riz, ancak bu­gü­ne gel­di­ği­miz­de, ka­dın­la­rın gerek mec­lis­te gerek yerel yö­ne­tim­ler­de ve kamu yö­ne­tim­le­rin­de is­te­ni­len sta­tü­de ve ye­ter­li sa­yı­lar­da tem­sil edil­dik­le­ri­ni söy­le­ye­me­yiz.
T.B.M.M.'de 600 mil­let­ve­ki­li­nin 102'si kadın. %17 ora­nın­da tem­sil edi­li­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­le­ri'nin 30'undan, 3'ü Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak görev ya­pı­yor. Tem­sil oranı %10.
İl ve İlçe Be­le­di­ye­le­ri'nin 1351'inde 37 kadın Be­le­di­ye Baş­ka­nı görev ya­pı­yor. Tem­sil oranı son de­re­ce düşük. % 2,7 ora­nın­da
İl Genel Mec­li­si üye­li­ği­nin 1251'inde 60 kadın, %4,8 ora­nın­da, Be­le­di­ye Mec­lis üye­li­ği­nin 20.498 'inde 2.198 kadın, %10 ora­nın­da tem­sil edi­le­bi­li­yor­lar.
Bü­rok­ra­si üst yö­ne­ti­min­de de ka­dı­nın adı yok!
81 İl Va­li­si'nin 2'si kadın. 957 İlçe Kay­ma­ka­mı'nın 14'ü kadın. Ül­ke­miz­de­ki 50.157 muh­tar­lık­ta 1.071 kadın muh­tar var. Tem­sil oranı sa­de­ce %2,4
De­ğer­li ko­nuk­lar, yu­ka­rı­da ve­ri­len sa­yı­lar, bu­gü­nün 'kadın tem­si­li­ye­ti­nin' ger­çe­ği­ni göz­ler önüne se­rer­ken, kadın sta­tü­sün­de ve tem­sil yet­ki­sin­de gi­de­rek çok ge­ri­le­re düş­tü­ğü­mü­zü gös­te­ri­yor.
Biz ka­dın­lar hem top­lu­mu­mu­zun genel so­run­la­rı­nı hem de cin­si­yet ola­rak top­lum­da karşı kar­şı­ya kal­dı­ğı­mız so­run­la­rı­mı­zı bi­li­yo­ruz. Çözüm, kız ço­cuk­la­rı­mı­zın ni­te­lik­li eği­ti­min­de, on­la­rın ye­tiş­kin ka­dın­lar ola­rak, ça­lış­ma ha­ya­tın­da aktif iş gü­cü­ne ka­tı­lım­la­rın­da ve cin­si­yet ay­rım­cı­lı­ğı­na karşı, er­kek­ler­le yan yana du­ra­rak bi­linç­li bir mü­ca­de­le­den geç­mek­te­dir.
Sev­gi­li ko­nuk­lar, biz ka­dın­lar, sa­de­ce se­çim­ler­de oy kul­la­na­bi­len veya be­lir­li kota –kon­ten­jan nis­pe­tin­de, se­çi­le­bi­len bir po­zis­yo­nu ye­ter­li gör­me­me­li­yiz.
Daha çok Muh­tar, daha çok Be­le­di­ye Baş­ka­nı, daha çok Be­le­di­ye Mec­li­si Üyesi ve Mil­let­ve­ki­li ola­rak se­çil­me­li, kamu ku­rum­la­rı üst yö­ne­tim­le­rin­de de daha çok Bakan, daha çok Vali, daha çok Kay­ma­kam, Müs­te­şar, Genel Müdür ola­rak gö­rev­ler ala­bil­me­li­yiz.
De­ğer­li ko­nuk­lar, uygar ve çağ­daş bir top­lum büyük önder Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün ifade et­ti­ği gibi: 'Erkek ve ka­dı­nın be­ra­ber­ce yola çık­ma­sı, el ele yü­rü­me­siy­le ve bir­lik­te yol al­ma­sı ile ger­çek­le­şe­bi­lir.'
Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le, bu özel ve an­lam­lı gü­nü­mü­zü kut­lu­yor, çağ­daş ve uygar ka­dın­lar ola­rak ge­le­ce­ğin Tür­ki­ye'si için her alan­da ça­lış­ma­ya hazır ol­du­ğu­mu­zu be­lirt­mek is­ti­yo­rum. Der­ne­ği­miz adına sevgi ve say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum.' dedi.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ise yaptığı konuşmada'' Biz­le­re bu ül­ke­yi ema­net eden, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ku­ru­cu­su, ka­dı­nı er­ke­ği ile bir arada be­ra­ber­ce ya­şa­ma­mı­zı sağ­la­yan Ulu Önder Gazi Mus­ta­fa Ata­türk'e böyle an­lam­lı bir günde say­gı­la­rı­mı şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum. İyi ki böyle bir li­de­ri­miz var. Ka­dın­la­rı­mız, 1934 yı­lın­da seçme ve se­çil­me hak­kı­na sahip ol­muş­lar­sa da, gü­nü­müz­de se­çim­le, ül­ke­mi­zin ge­ne­lin­de yö­ne­ti­ci­lik yapma fır­sa­tı­nı ye­te­rin­ce bu­la­mı­yor­lar. Benim bir dö­ne­mim bi­ti­yor. Bunun bu­ra­da sö­zü­nü ve­ri­yo­rum. Yerel yö­ne­tim­ler­de bir kadın be­le­di­ye baş­kan adayı çı­kar­sa onun ar­ka­sın­da­yım. Bu işin ka­dı­nı er­ke­ği yok. Bu işin dü­rüst­lü­ğü, ça­lış­kan­lı­ğı, mü­ca­de­le­si vardır'' dedi.
KİGDER Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mür­vet So­yalp 'te  günün anlam ve öne­mi­ni vur­gu­la­yan bir ko­nuş­ma yaptı.
Başkan Menşure Yavuz ve yönetimi  kadınlar, ka­dın­la­rın seçme ve se­çil­me hak­kı­nın 85. Yıl­ dö­nü­mü anısına , Baş­ka­n Uçar ve  Datça 'da ki basın men­suplarından  Se­bi­ha Ars­lan, Es­me­ri Alev Eke­baş ve Meh­met Çil'e pla­ket taktim etti.
Et­kin­lik Maradona Restorant'ın nefis yemekleri ve  sa­nat­çı Barış' söylediği şarkılarla gece yarısına kadar devam etti.


Bu haber 957 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer