11-07-2018 15:51 GÜNDEM

DATÇA KIYILARININ İŞLETME SAHİPLERİNE KİRALANMASINA KARŞI ,HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATILIYOR

Sebiha ARSLAN : Datça kıyılarının MUÇEV (Muğla Turizm Ticaret Limited Şirketi) Ltd. Şti. ta­ra­fın­dan işletme sahiplerine ki­ra­lan­ma­sına karşı , Datça Kent Kon­se­yi Kıyı Ça­lış­ma Grubu, MUÇEP ve Datça' daki vatandaşların katılımıyla bugün saat 10 :00 da Datça Noteri önünde toplanan yaklaşık 50 kişi , Basın ve Kamuoyuna açıklamada bulunarak, Noter aracılığıyla Avukat Ali Kurt'a vekalet vererek, idare mahkemesinde dava süreci başlatılıyor

DATÇA KIYILARININ İŞLETME SAHİPLERİNE KİRALANMASINA  KARŞI ,HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATILIYOR

Ba­sı­n ve Ka­mu­oyu­ açıklamasını , Datça Kent Kon­se­yi Kıyı Ça­lış­ma Grubu adına  Hayriye Balkan yaptı.
Balkanın yaptığı açıklama şu şekilde  ''

Sev­gi­li Dat­ça­lı­lar, De­ğer­li Hal­kı­mız
Kent Kon­se­yi Kıyı Ça­lış­ma Grubu ola­rak, kı­yı­la­rı­mı­zın ko­run­ma­sı ve sa­de­ce pa­ra­sı olan­la­rın değil, zen­gin-yok­sul, ka­dın-er­kek,yaş­lı-genç, hiç­bir ayrım ol­mak­sı­zın, tüm hal­kı­mız ta­ra­fın­dan eşit­lik için­de kul­la­nıl­ma­sı­nı bir temel ilke ve ana­ya­sal bir hak ola­rak gö­rü­yo­ruz. Sa­hil­le­ri­mi­zin kul­la­nı­mı­nın bu yak­la­şım için­de ger­çek­leş­me­si için çaba har­cı­yo­ruz.
Be­lir­gin en yakın ör­ne­ği Bod­rum kı­yı­la­rın­da ol­du­ğu gibi, kı­yı­la­rı­mı­zın rant ya­rat­ma aracı ola­rak gö­rül­me­si­ni; bu yak­la­şım­la kul­la­nı­la­rak yok edil­me­si­ni ve Datça'da kı­yı­la­rı­mı­zın hu­kuk­suz bu kötü ör­nek­le­re ben­ze­me­si­ni kabul et­mi­yo­ruz.?Bunun için ge­re­ken mü­ca­de­le­yi ve­ri­yo­ruz,ve­re­ce­ğiz. Ko­ru­ma­ya ­ça­lış­tı­ğı­mız şey, tüm Dat­ça­lı­lar'ın ve daha geniş bir halk ke­si­mi­nin ortak ya­ra­rı­dır.
Bu yılın baş­la­rın­da, en güzel koy­la­rı­mız­dan Me­su­di­ye-Ku­ru­bük'ün, hu­ku­ka ay­kı­rı bi­çim­de MUÇEV Ltd. Şti. ta­ra­fın­dan ki­ra­lan­ma­ya kal­kıl­ma­sı­nın,Dat­ça­lı­lar'ın yoğun tep­ki­si­ne yol aç­tı­ğı ha­tır­la­na­cak­tır. Bu olay­da­n i­ti­ba­ren, MUÇEV Ltd. Şti.'nin kı­yı­la­rı­mız­la il­gi­li hu­kuk­suz iş­lem­le­ri­ni ya­kın­dan takip edi­yor, kı­yı­la­rı­mı­zın talan edil­me­si­ni ön­le­mek için ça­ba ­har­cı­yo­ruz.
MUÇEV'in daha önce ger­çek­leş­tir­di­ği ben­zer uy­gu­la­ma­lar­dan Ak­ya­ka Kadın Az­ma­ğı ve İztuzu kıyı alan­la­rı­nı iş­let­me yet­ki­si ve­ril­me­si iş­lem­le­ri­nin mah­ke­me ka­rar­la­rıy­la iptal edil­di­ği­ni tes­pit ettik. Hu­ku­ka ay­kı­rı bu iş­lem­le­rin ben­zer­le­ri­nin tek­rar­lan­ma­sı­na engel olmak ama­cıy­la, MUÇEV ile im­za­la­dı­ğı iş­let­me pro­to­kol­le­ri­nin tü­mü­nün ip­ta­li için Nisan ayın­da Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı'na bütün Muğla'dan ya­pı­lan baş­vu­ru­la­ra Datça'dan da yoğun ka­tı­lım ger­çek­leş­tir­dik. Ya­pı­lan baş­vu­ru­la­rın çok büyük bö­lü­mü Dat­ça­lı­lar'dan geldi. Gös­ter­di­ği bu du­yar­lı­lık için hal­kı­mı­za te­şek­kür edi­yo­ruz.
Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı bu haklı ta­lep­le ve­ril­miş yüz­ler­ce di­lek­çe­nin hiç­bi­ri­ne cevap ver­me­di. Nisan ayın­da yap­tı­ğı­mız baş­vu­ru, 60 gün için­de olum­lu-olum­suz cevap ve­ril­me­ye­rek red­de­dil­miş oldu.
Ba­kan­lı­ğın bu tu­tu­mu kar­şı­sın­da, Kent Kon­se­yi Kıyı Ça­lış­ma Grubu, MUÇEP Datça ka­tı­lım­cı­la­rı ve du­yar­lı yurt­taş­lar ola­rak, kı­yı­la­rı­mı­zın hal­kı­mız ta­ra­fın­dan ana­ya­sal hak­lar ve ortak ya­ra­ra uygun bi­çim­de kul­la­nı­lıp, ko­run­ma­sı için Ba­kan­lı­ğın bu olum­suz ve hu­ku­ka ay­kı­rı dav­ra­nı­şı­na karşı, hak­la­rı­mı­zı hukuk yo­luy­la ko­ru­mak için dava açma ka­ra­rı ver­dik.
Bugün bu­ra­da, bu ka­ra­rı­mı­zı­n ilk adı­mı­na atmak için top­lan­mış bu­lu­nu­yo­ruz. Aça­ca­ğı­mız da­va­nın sü­re­ci­ni, tüm du­yar­lı yurt­taş­lar ve avu­ka­tı­mız ara­cı­lı­ğıy­la ya­kın­dan takip ede­ce­ğiz. Mah­ke­me­nin, hu­ku­kun apa­çık ge­re­ği olan ta­le­bi­mi­zi kabul ede­rek, kı­yı­la­rı­mı­zın hu­ku­ka ay­kı­rı kul­la­nı­mı­na dur di­ye­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz.
Bu yaz mev­si­min­de tanık ol­du­ğu­muz olay­lar, MUÇEV'in kı­yı­la­rı­mı­zı ki­ra­la­ma­sıy­la geçen yıl baş­la­yan mev­cut gi­di­şa­tın, top­lum­sal ba­rı­şı boz­ma­ya, ül­ke­mi­zin en güzel tatil bel­de­le­rin­den biri olan şeh­ri­mi­zin ken­di­ne özgü gü­zel­li­ği­ni yok et­me­ye yat­kın ol­du­ğu­nu or­ta­ya koydu. Gi­di­şat­tan Datça'nın ve Dat­ça­lı­la­rın büyük bir kayba uğ­ra­ya­ca­ğı­ şüp­he­siz­dir. Aça­ca­ğı­mız dava, Datça'da ve tüm Muğla'da, sa­de­ce bu­gü­nü­mü­zü değil, ge­le­ce­ği­mi­zi de şe­kil­len­di­ren bir et­ki­ye sahip ola­cak­tır. Bu da­va­dan çı­ka­cak so­nu­cun, sa­hil­le­ri­mi­zin uy­gar­ca ve tüm in­san­lar ta­ra­fın­da­nöz­gür­ce kul­la­nıl­ma­sı için bir baş­lan­gıç nok­ta­sı ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz.
Dat­ça­lı­lar'a ve ka­mu­oyu­na saygı ile du­yu­ru­yor, des­tek­le­ri­ni bek­li­yo­ruz.
Datça Kent Kon­se­yi Kıyı Ça­lış­ma Grubu


Bu haber 756 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer