03-04-2018 18:17 GÜNDEM

DATÇA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AKBULUT GÖREVE BAŞLADI

Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın 20 Şubat 2018 ta­rih­li Ka­rar­na­me­si ile Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü ola­rak ata­nan Fer­man Akbulut, gö­re­vi­ne baş­la­dı.

DATÇA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AKBULUT GÖREVE BAŞLADI

Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne ge­ti­ri­len Fer­man Ak­bu­lut , Datça'ya ilk ola­rak ar­ka­da­şı­nın tav­si­ye­siy­le yak­la­şık 10 sene önce tatil için gel­di­ği­ni, şirin ve doğa gü­zel­li­ği­ni çok be­ğen­di­ği­ni,kad­ro­nun bo­şal­ma­sıy­la' talep ede­rek , An­tal­ya İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğün­de Eği­tim Uz­ma­nı olarak görev yaparken , Datça Milli Eği­tim Mü­dü­rü ola­rak atandı. Akbulut, İlçeye hiz­met edecek ol­mam­dan do­la­yı mut­lu­luk du­yu­yo­rum dedi.

FERMAN AKBULUT KİMDİR

1972 Yı­lın­da Ağrı´nın Tutak İlçe­sin­de doğdu. İlk ve Orta öğ­re­ni­mi­ni Ağrı´da ta­mam­la­dı. 1994 yı­lın­da Ata­türk Üni­ver­si­te­si Ağrı Eği­tim Fa­kül­te­si Sınıf Öğ­ret­men­li­ği bö­lü­mün­den mezun oldu.

Mes­le­ki ka­ri­ye­ri­ne öğ­ret­men ola­rak baş­la­yan Fer­man Akbulut , sı­ra­sı ile okul müdür yar­dım­cı­lı­ğı, okul mü­dür­lü­ğü gö­rev­le­ri­ni yü­rüt­tü.
Ak­de­niz Üni­ver­sitesin­de Eği­tim Yö­ne­ti­mi Tef­ti­şi, Plan­la­ma­sı ve Eko­no­mi­si ala­nın­da yük­sek li­sans yaptı.
2007-2014 Yıl­la­rı ara­sın­da An­tal­ya İli Kaş İlçesi Milli Eği­tim Mü­dü­rü ola­rak ça­lış­tı.

An­tal­ya İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğün­de Eği­tim Uz­ma­nı ola­rak gö­re­vi­ni yü­rüt­mek­te iken 28/02/2018 ta­ri­hiy­le Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­ne İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü ola­rak atan­dı.                                                          
                                                                                                                     (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 2587 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer