16-04-2018 18:48 GÜNDEM

DATÇA' NIN SAĞLIKTAKİ GURURU! OP.DR MEHMET KAYA

''Bütün Dat­ça­lı­lar gibi be­nim­de ha­ya­lim bir gün Datça'da ça­lış­mak­tı. Kendi hem­şe­ri­le­ri­me hiz­met etmek benim için büyük mutluluk.İnsan­lar kendi hem­şe­ri­le­ri­ne daha çok gü­ve­ni­yor­lar. Beni ken­di­le­ri­ne yakın bu­lu­yor­lar sağ ol­sun­lar.'' Sözlerin Mimarisi Op.Dr. Mehmet Kaya .Doğma büyüme Datçalı ve Datça' nın sağlıktaki gururlarından.Yaklaşık 16 yıldır Es­te­tik Plas­tik Cer­ra­hi Uz­man­lı­ğı görevini yapmakta. Kaya ile sağlık ve estetik üzerine yaptığımız keyifli röportaj için kendisine huzurunuzda’ da teşekkür ediyor ve siz okurlarımız için ilerleyen zamanlarda sağlık,estetik ,ameliyat öncesi ve sonrası ,karar aşaması vb. gibi konular ile ilgili söyleşi ve yazılarımızın devamı için söz aldığımızın müjdesini vererek , huzurlarınıza sunuyoruz.

DATÇA' NIN SAĞLIKTAKİ GURURU! OP.DR MEHMET KAYA

Sebiha ARSLAN- Bize ken­di­niz­den bah­se­der mi­si­niz? Meh­met Kaya kim­dir?
Mehmet KAYA- 1976 yı­lın­da Datça'da doğ­dum. Or­ta­okul ve lise eği­ti­mi­mi Datça'da ta­mam­la­dım. 1994 yı­lın­da baş­la­dı­ğım Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­sin­den 2000 yı­lın­da mezun oldum. 2001 yı­lın­da Beyin Cer­ra­hi­si ih­ti­sa­sı­nı bı­ra­kıp 2002-2008 yıl­la­rı ara­sın­da İzmir Ata­türk Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­sin­de Es­te­tik Plas­tik Cer­ra­hi Uz­man­lı­ğı yap­tım. 2 yıl önce İzmir'de özel mu­aye­ne açtım. Şimdi de Mar­ma­ris'te özel mu­aye­ne­mi açalı yak­la­şık 1 yıl oldu.
S.A: Size göre he­kim­lik nedir? Neden hekim ol­ma­yı seç­ti­niz?
M.K: Bence he­kim­lik has­ta­yı an­la­ma ve iyi­leş­tir­me sa­na­tı. Cer­ra­hi bir branş­ta kendi be­ce­ri­le­ri­ni­zi, tec­rü­be­le­ri­niz­le bir­leş­ti­rin­ce iş daha ke­yif­li bir hal alı­yor. Plas­tik Cer­ra­hi sa­de­ce es­te­tik amaç­lı ku­rul­muş bir alan gibi gö­rün­se de El Cer­ra­hi­si ve Trav­ma ala­nın­da al­dı­ğı­mız ba­şa­rı­lı so­nuç­lar hekim ola­rak mes­le­ki tat­min­de çok önem­li bir yere sahip.
S.A: Has­ta­la­rı­nız size ge­nel­lik­le hangi tür es­te­tik ope­ras­yon­lar için baş­vu­ru­yor­lar?
M.K: Bize baş­vu­ran has­ta­la­rın çoğu so­ru­nu es­te­tik amaç­lı gö­rün­se de, dik­kat­le ba­kı­lır­sa burun es­te­ti­ği is­te­yen çoğu has­ta­nın nefes alma prob­le­mi ol­du­ğu iyi ya­pıl­mış bir ame­li­yat­tan sonra, bu şi­ka­ye­ti­nin dü­zel­di­ği­ni, bu­run­da­ki eğ­ri­lik ve şekil bo­zuk­lu­ğu gi­de­ril­dik­ten sonra fonk­si­yo­nel ve ruh­sal açı­dan ra­hat­la­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Çok basit gö­rü­nen üst göz ka­pa­ğı es­te­ti­ğin­de bile has­ta­lar görme nok­ta­sın­da ra­hat­la­ma ya­şı­yor­lar.
S.A: Dat­ça­lı­sı­nız ama mu­aye­ne­niz Mar­ma­ris'te neden Datça'da mu­aye­ne aç­ma­yı dü­şün­me­di­niz?
M.K: Bütün Dat­ça­lı­lar gibi be­nim­de ha­ya­lim bir gün Datça'da ça­lış­mak­tı. Kendi hem­şe­ri­le­ri­me hiz­met etmek is­ti­yor­dum. Bran­şım ge­re­ği Datça Dev­let Has­ta­ne­si veya ser­best ça­lış­mak Datça'da çok zor gö­rü­nü­yor. Bende Datça'ya en yakın Mar­ma­ris'i ter­cih ettim. Datça'dan da çok has­tam olu­yor ha­liy­le. İnsan­lar kendi hem­şe­ri­le­ri­ne daha çok gü­ve­ni­yor­lar. Beni ken­di­le­ri­ne yakın bu­lu­yor­lar sağ ol­sun­lar.
S.A: Sos­yal med­ya­nın top­lum­da­ki es­te­tik al­gı­sı ve sağ­lık ko­nu­la­rın­da ne gibi et­ki­le­ri ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor­su­nuz?
M.K: Sos­yal med­ya­da ve te­le­viz­yon­lar­da bilgi ver­mek­ten çok rek­lam amaç­lı has­ta­la­rın yan­lış yön­len­di­ril­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Bizim için önem­li ve sa­at­ler süren ame­li­yat­la­rın, sanki birer mu­ci­ze gibi iz ol­ma­dan, ağ­rı­sız hiç­bir riski ol­ma­yan şey­ler gibi gös­te­ril­me­si çok yan­lış. Has­ta­la­ra tüm ame­li­yat­lar­da ol­du­ğu gibi doğ­ru­su yan­lı­şı ek­si­si ar­tı­sı an­la­tıl­ma­lı bir­lik­te karar ve­ril­me­li.


Bu haber 3723 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer