10-07-2019 16:38 GÜNDEM

DATÇA' NIN SU ALTI GÜ­ZELLİKLERİNİ ÇEKTİ İLK SERGİSİNİ AÇTI

Sebiha ARSLAN : Tür­ki­ye'nin ilk Su­al­tı fo­toğ­raf­çı­la­rın­dan biri olan Ahmet Akdağ Datça'nın su al­tın­da çek­ti­ği 12 fo­toğ­ra­fı ve Üniversiteden arkadaşı olan Şe­ri­fe Aran' ın 11 re­sim­den olu­şan Ege'den Esin­ti­ler baş­lık­lı sergisi pa­zar­te­si günü (08.07.2019) ka­la­ba­lık bir da­vet­li top­lu­lu­ğuy­la açıldı. Türkiye geneli yüzün üzerinde sergi açan Akdağ ,Datça'da ilk sergisini arkadaşı Şe­ri­fe Aran ile birlikte açtı.

DATÇA' NIN SU ALTI GÜ­ZELLİKLERİNİ ÇEKTİ İLK SERGİSİNİ AÇTI

İlk su altı fo­toğ­ra­fı­nı 1968 yı­lın­da baş­la­dı­ğı­nı ifade eden 71 ya­şın­da­ki Emek­li Gra­fik Sa­nat­lar Öğ­ret­me­ni Akdağ yap­tı­ğı açık­la­ma­da ''Tür­ki­ye'nin ilk Su­al­tı fo­toğ­raf­çı­la­rın­dan bi­ri­yim di­ye­bi­li­rim. Evi­mi­zin önü de­niz­di suyla ta­nış­mam 3 – 5 yaş­la­rın­da oldu, o za­man­lar Mar­ma­ra Datça'nın de­ni­zi gi­biy­di. O de­ni­zin pı­rıl­tı­lı su­la­rı­nı his­se­de his­se­de bü­yü­düm.Ser­gi­de 12 tane fo­toğ­ra­fım var.?Bun­lar Orfoz, Lahos, Müren, Aslan Ba­lı­ğı, Kap­lum­ba­ğa. Fo­toğ­raf­la­rın ta­ma­mı Datça'da çe­kil­di.Yüzün üzerinde sergi açtım. Birçok karma sergide bulundum. Bu­ra­da­ki Su­al­tı Dün­ya­sı Beni tat­min et­ti­ği gibi dün­ya­nın her ta­ra­fın­dan in­sa­nı tat­min eder. Bun­dan 50 sene önce de ben Datça'ya dal­ma­ya ge­li­yor­dum bu­gün­den kı­yas­lan­dı­ğın­da de­ği­şen fazla bir şey yok, hatta artı an­la­mın­da ge­liş­me­ler var, de­ği­şik tür­le­ri gö­re­bi­li­yo­rum''dedi.
Ata­türk Eği­tim Ens­ti­tü­sü 1976 resim bö­lü­mü me­zu­nu 64 yaşındaki  emek­li resim Öğ­ret­me­ni Şe­ri­fe Aran' ın ise 11 eseri ser­gi­le­ni­yor.?Aran ” Uzun yıl­lar öğ­ret­men­lik yap­tım pek çok yeri gez­dim, 4 yıl­dan beri Datça'dayım. Bu­ra­da sulu boya ça­lış­mam çok oldu son yıl­lar­da yağ­lı­ bo­ya da ça­lı­şı­yo­rum. Ser­gi­de  6 yağlı boya ve 5  sulu boya çalışmam var. Doğa ve insan temalı. Toplam 11 ese­rim ser­gi­len­mek­te. Bu ça­lış­ma­lar 2018 – 2019 yıl­la­rı­nı kap­sı­yor. Bun­dan sonra da ça­lış­ma­la­rı­ma ara ver­me­den devam ede­ce­ğim. Re­sim­le­ri­min fi­ya­tı 250 TL ile 4.000 TL ara­sın­da. Bu ilk ser­gim'' dedi.


Bu haber 593 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer