31-05-2018 14:33 GÜNDEM

DATÇA ORMAN YAN­GIN­LA­RI İLE MÜ­CA­DE­LE KO­MİS­YO­NU TOP­LAN­DI

Sebiha ARSLAN : DATÇA ORMANLARI KAMERA İLE GÖZETLENİYOR! Datça Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır 'ın Baş­kan­lı­ğın­da, il­gi­li kurum ve ku­ru­luş­ amir­le­ri­nin ka­tı­lı­mıyla orman yan­gın­la­rı ile il­gi­li mü­ca­de­le ko­mis­yon top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti­ril­di.

DATÇA ORMAN YAN­GIN­LA­RI İLE MÜ­CA­DE­LE KO­MİS­YO­NU TOP­LAN­DI

Yaz ay­la­rı­nın baş­la­ma­sıy­la be­ra­ber Datça da ya­şan­ma­sı muh­te­mel orman yan­gın­la­rı­nın ön­len­me­si, yan­gın sı­ra­sın­da alı­na­cak ted­bir­ler ve ya­pıl­ma­sı dü­şü­nü­len ça­lış­ma­lar hak­kın­da gö­rü­şül­dü­ğü, ku­rum­lar arası ko­or­di­nas­yon ve so­rum­lu­luk­lar ile il­gi­li önem­li ka­rar­la­rın alın­dı­ğı top­lan­tı­da özel­lik­le orman yan­gın­la­rı ko­nu­sun­da va­tan­daş­la­rın bil­gi­len­di­ril­me­si, bi­linç­len­di­ril­me­si ve orman yan­gın­la­rı­na karşı far­kın­da­lık oluş­tu­rul­ma­sı ko­nu­la­rı ele alın­dı. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonluğunda  Datça Orman İşletme Şefi  Saner Demirtaş  ,  Çarşamba günü saat 10 :00' da  (dün) Kazım Yılmaz İlkokulu toplantı salonunda,  Orman Yangınları ile Mücadelede ; yangın öncesi,yangın esnasında ve yangından sonra alınacak önlemleri slayt gösterisi ile anlattı.Geçtiğimiz aylarda gazetemizde de  haberine yer verdiğimiz  ‘’FOTO KAPAN’’ kurulumlarının son aşamasında olduğunu söyleyen  Demirtaş  Datça' nın kritik noktalarına 28  adet Foto Kapan kurumunun çoğunun  tamamlandığını belirterek  ‘’Bu sistemle Datça  ve  civarı  orman  alanlarımız daha da güvende olacağı gibi olası bir durumda anında haberimiz olacak '' dedi.

Datça Orman Yan­gın­la­rı ile Mü­ca­de­le Ko­mis­yo­nu, top­lan­tı­da özet­le şu ka­rar­la­ra imza attı:

1- Orman yan­gın­la­rın sön­dü­rül­me­sin­de, ön­ce­lik­le Datça Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü yan­gın ekip­le­ri kul­la­nı­la­cak, bu ekip­le­rin ye­ter­li ol­mam­sı du­ru­mun­da en yakın kamu kurum ve ku­ru­luş­lar­dan ve civar Orman Bölge Mü­dür­lük­le­rin­den tak­vi­ye ekip talep edi­le­cek­tir.
2- İhti­yaç ha­lin­de,Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lık­la­rı ile İlçe Jan­dar­ma ve Gar­ni­zon Ko­mu­tan­lı­ğı ekip ve araç des­te­ği sağ­la­na­cak­tır.
3 -Yan­gın se­zo­nu bo­yun­ca or­man­lık alan­lar­da pik­nik yer­le­ri dı­şın­da pik­nik ve ko­nak­la­ma ya­pıl­ma­sı ya­sak­tır. Bu husus, İlçe Jan­dar­ma ve Gar­ni­zon, İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ve Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü ekip­le­rin­ce takip edi­le­cek­tir. Yan­gın se­zo­nu bo­yun­ca pik­nik ya­pı­la­cak yer­le­rin lis­te­si Be­le­di­ye ve basın yayın or­gan­la­rı ara­cı­lı­ğı ile du­yu­ru­la­cak­tır. Be­lir­le­nen pik­nik alan­la­rı dı­şın­da pik­nik ya­pan­lar gü­ven­lik bi­rim­le­ri ve be­le­di­ye za­bı­ta­la­rı ta­ra­fın­dan çı­kar­ta­cak­tır.
4- Yan­gın ris­ki­nin yük­sek ol­du­ğu gün­ler­de görev sa­ha­la­rı iti­ba­rıy­la, İlçe Jan­dar­ma ve Gar­ni­zon Ko­mu­tan­lı­ğı, ilçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ve Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü sey­yar ekip­ler çı­ka­ra­rak halkı yan­gı­na karşı uya­ra­cak­tır.
5 -İlçe Jan­dar­ma ve Gar­ni­zon Ko­mu­tan­lı­ğı ve ilçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü orman yan­gı­nı­na giden Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü­ne ait ve orman teş­ki­la­tın­ca ki­ra­lan­mış araç­la­rı, diğer kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı ile özel sek­tö­re ait araç­la­rın ka­ra­yo­lun­da­ki sey­ri­ne gece ve gün­düz yar­dım­cı ola­cak, geçiş üs­tün­lü­ğü­nü sağ­la­ya­rak radar uy­gu­la­ma­la­rı es­na­sın­da araç­la­rın ge­çiş­le­rin­de ön­ce­lik ta­nı­na­cak.

6- Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan köy ve ma­hal­le muh­tar­lık­la­rı­na da­ğı­tı­lan çok amaç­lı su tan­ker­le­ri, de­vam­lı ola­rak dolu bu­lun­du­ru­la­cak ve mın­tı­ka­la­rın­da çıkan orman yan­gın­la­rın­da des­tek sağ­la­ya­cak­lar­dır. Bu ko­nu­da köy ve ma­hal­le muh­tar­lık­la­rı­na kay­ma­kam­lık­lar­ca ya­zı­lı teb­li­gat ya­pı­la­cak­tır.
7-Orman Yan­gın­la­rı ile Mü­ca­de­le Ko­mis­yo­nu, Me­te­oro­lo­ji Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan yan­gın ris­ki­nin yük­sek ol­du­ğu­nun bil­di­ril­di­ği du­rum­lar­da top­la­na­rak ted­bir­le­re yö­ne­lik ilave ka­rar­lar ala­bi­le­cek­tir.
Top­lan­tı­ya ; Kay­ma­kam Vehbi Bakır,Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar,Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı yb.?Erdim Fahri Zeren,İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Erman Ak­ka­ya,İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Samet Ordu,Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­ta­nı Onur Ta­ta­roğ­lu,İlçe Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık Mü­dü­rü Bü­lent Şatır,İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut,Liman Baş­ka­nı Sel­çuk Ars­lan,İlçe Müf­tü­sü Sadık Yal­lım,İlçe Sağ­lık Mü­dü­rü Yonca İnan,Te­le­kom Sabri Kay­maz,Aydem İşlet­me Şef­li­ği, Datça İtfa­iye Can Özkan, Ören Ti­ca­ret Ser­dar Ören ,Me­te­oro­lo­ji Mü­dü­rü Hü­se­yin Er­do­ğan ve Kurum Ku­ru­luş yet­ki­li­le­ri ka­tıl­dı.
Ay­rı­ca, Muğla Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü ile Mar­ma­ris Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü or­ga­ni­zas­yon­lu­ğun­da ,Datça Orman İşlet­me Şef­li­ği ev sa­hip­li­ğin­de ,Eme­cik Ma­hal­le­si Gül­lük mev­ki­in­de­ki ağaç­lan­dır­ma ala­nı­na, 5 Ha­zi­ran Salı günü saat 14 :00 da fidan su­la­ma et­kin­li­ği dü­zen­le­necek olup tüm Datça halkı da­vet­li­dir.

Haydi Datça Su­yu­nu Kap Gel '' BİR YUDUM SU BİR ASIR CAN '' için.


Bu haber 595 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer