19-06-2019 14:05 GÜNDEM

DATÇA POLİSİNDEN VA­TAN­DAŞ­LA­RA DO­LAN­DI­RI­CI­LIK UYA­RI­SI

Sebiha ARSLAN : Datça Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Top­lum Des­tek­li Po­lis­lik Şube Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri va­tan­daş­la­rı ve es­naf­la­rı do­la­şa­rak hır­sız­lık, do­lan­dı­rı­cı­lık, yan­ke­si­ci­lik ve pa­ra­da sah­te­ci­lik olay­la­rı­na karşı uya­ra­rak bro­şür da­ğıt­tı.

DATÇA POLİSİNDEN VA­TAN­DAŞ­LA­RA DO­LAN­DI­RI­CI­LIK UYA­RI­SI

Top­lum Des­tek­li Po­lis­lik Şube Mü­dür­lü­ğün­ce ön­le­yi­ci po­lis­lik hiz­met­le­ri kap­sa­mın­da Datça es­naf­la­rı ile alış­ve­ri­şe gelen va­tan­daş­lar 'Sahte para, hır­sız­lık, yan­ke­si­ci­lik' olay­la­rı­na yö­ne­lik bil­gi­len­di­ril­di.

Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da pa­ra­da sah­te­ci­lik, pa­ra­nın ger­çe­ği ile sah­te­si­nin bir­bi­rin­den nasıl ayırt edi­le­bi­le­ce­ği, Türk pa­ra­sı­nı sah­te­sin­den ayırt eden özel­lik­ler va­tan­da­şa ve es­na­fa an­la­tıl­dı.

Dat­ça­lı va­tan­daş ve es­naf­tan çev­re­le­rin­de ge­li­şen olay­la­ra kar­şın du­yar­sız ka­lın­ma­ma­sı­nı is­te­yen polis, terk edil­miş, bı­ra­kıl­mış unu­tul­muş valiz, çanta, el ba­ga­jı, poşet, sırt çan­ta­sı gibi de­ğer­len­di­ri­le­bi­lecek, nes­ne­le­ri gör­me­le­ri ha­lin­de veya bir suçun iş­len­di­ği­ne ta­nık­lık et­me­le­ri du­ru­mun­da, her türlü şüp­he­li du­rum­da zaman kay­bet­me­den 155 Polis İmdat hat­tı­nı ara­ya­rak veya biz­zat Polis mer­ke­zi­ne gi­de­rek kol­luk bi­rim­le­ri­ne haber ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği uya­rı­sın­da bu­lun­du.
Datça Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan 155 Polis İmdat, hır­sız­lık, do­lan­dı­rı­cı­lık ko­nu­lu uya­rı­cı ve bil­gi­len­di­ri­ci bro­şür­ler­den da­ğıt­tı.


Bu haber 389 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer