08-06-2018 11:14 GÜNDEM

DATÇA RESİM SERGİSİNDEN TEŞEKKÜR TÜRKİYE YE

Sebiha ARSLAN : Datça' da Yaz se­zo­nu­nun ilk resim ser­gi­si­ni 'Sim­ya­cı­nın Rü­ya­sı' adıy­la Rus Res­sam Eli­za­beth Tu­ga­no­va, açtı.

DATÇA RESİM SERGİSİNDEN TEŞEKKÜR TÜRKİYE YE

     
Datça ve Mar­ma­ris te yak­la­şık 16 yıl­dır ya­şa­mı­nı sür­dü­ren Eli­za­beth Tu­ga­no­va, (80) Datça Be­le­di­ye­si Liman Sanat Ga­le­ri­si'nde ,da­vet­li top­lu­lu­ğu­nun ka­tı­lı­mıy­la ,'Sim­ya­cı­nın Rü­ya­sı' is­mi­ni ver­di­ği resim ser­gi­si­nin açı­lı­şı ger­çek­leş­ti. Tu­ga­no­va 4 -10 Ha­zi­ran'a kadar ser­gi­nin açık ka­la­ca­ğı­nı plan­la­dık­la­rı­nı fakat talep az­lı­ğın­dan do­la­yı bugün (08.06.2018) sergi açı­lı­şı­nı son­lan­dı­ra­ca­ğı­nı be­lirt­ti.
Mi­to­lo­ji ve ef­sa­ne­ler­de­ki hay­van fi­gür­le­ri ile man­za­ra­lar­dan olu­şan ,19 yağlı boya ça­lış­ma­sı 400 ila 1000 TL ara­sın­da fi­yat­lar­la me­rak­lı­sı­na sunan Tu­ga­no­va açı­lış­tan bu güne sa­de­ce '' Öz­gür­lü­ğü Kay­be­den Mavi Kedi'' tab­lo­su­nun sa­tı­şı­nı ger­çek­leş­ti­ği­ni ,tek­ney­le Datça Li­ma­nı­na gelen Rus hem­şe­ri­le­ri­nin al­dı­ğı­nı söy­le­di.
TE­ŞEK­KÜR­LER TÜRKİYE
Mos­ko­va da doğan Eli­za­beth Tu­ga­no­va, 1990 yı­lın­dan be­ri­dir Tür­ki­ye' ye yer­leş­ti­ği­ni yak­la­şık 16 yıl­dır Datça - Mar­ma­ris te ya­şa­mı­nı sür­dür­dü­ğü­nü ge­çi­mi­ni aç­tı­ğı resim ser­gi­le­riy­le ve Tük Va­tan­daş­lık hak­kı­nı al­dı­ğı için, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin Sos­yal gü­ven­ce­si ol­ma­yan va­tan­daş­la­ra ver­di­ği yaş­lı­lık maaşı (65 yaş ay­lı­ğı ) ile ge­çi­mi­ni sağ­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek şu cüm­le­le­ri söy­le­di '' ELİZA­BETH AŞKIN YÜZ­YI­LI '' ki­ta­bım 6 ay önce çıktı.Şuan sa­tış­ta.
Şimdi ise ''TE­ŞEK­KÜR­LER TÜRKİYE'' isim­li ki­ta­bı­mı ya­zı­yo­rum neden te­şek­kür­ler Tür­ki­ye ? Türk Dev­le­ti bana çok des­tek verdi, Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ,Datça Be­le­di­ye­si , Datça Eski Liman Baş­ka­nı ve eşi , Türk ar­ka­daş­la­rım , (İstan­bul ,An­ka­ra ,Muğla, Mar­ma­ris ,Datça) ara­la­rın­da para top­la­yıp yar­dım­cı olu­yor­lar.?Ben dua edi­yo­rum on­la­ra .Böyle yar­dım­laş­ma hiç bir yerde yok sa­de­ce Türk­ler ya­pı­yor.Av­ru­pa da bile yok böyle.O yüz­den ses­le­ni­yo­rum tüm Türk Hal­kı­na hep­si­ne son­suz du­ala­rım­la '' TE­ŞEK­KÜR TÜRKİYE'' diye.
Bun­dan son­ra­ki ha­ya­tı için huzur evin­de ge­çir­me­yi is­te­di­ği­ni ama en yakın Muğ­la­ huzur evin­de oda­lar­da en az 5 ki­şi­nin kal­dı­ğı için is­te­me­di­ği­ni be­lir­ten Tu­ga­no­va '' Bu güzel Datça' da yaş­lı­lar için bir bakım evi ya­pıl­ma­sı­nı çok is­ti­yo­rum'' dedi.


Bu haber 616 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer