21-05-2020 23:11 GÜNDEM

DATÇA ÜLKÜ OCAK­LA­RI; ''TÜRK GENÇ­Lİ­Ğİ SA­VAŞ­TA VE BA­RIŞ­TA ÖNCE VATAN Dİ­YE­REK ÇA­LI­ŞA­CAK­TIR''

Rıza EZER : Kıb­rıs Barış Ha­re­ka­tı'na ka­tı­lan ko­man­do­lar ta­ra­fın­dan İl­çe­miz mer­ke­zi­ne hakim bir te­pe­ye inşa edi­len “Önce Vatan” ya­zı­sı (19.05.2020) Pazar günü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve tüm Şe­hit­le­ri anmak adına ,Datça Ülkü Ocakları Başkanı Yiğit Badal ve beraberindeki üyeler ile etraf temizliği yapıldı.

DATÇA ÜLKÜ OCAK­LA­RI; ''TÜRK GENÇ­Lİ­Ğİ SA­VAŞ­TA VE BA­RIŞ­TA ÖNCE VATAN Dİ­YE­REK ÇA­LI­ŞA­CAK­TIR''

 

Datça Ülkü Ocak­la­rı Baş­ka­nı Yiğit Badal ,19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nın 101. yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi
''Bugün büyük Ata­türk'ün do­ğu­mu­nun 139. ve Türk mil­le­ti için dönüm nok­ta­sı olan Sam­sun'da atı­lan ilk adı­mın 101. yıl dö­nü­mü­dür.
19 Mayıs 1919'da Ata­türk'le baş­la­yan süreç, umut­suz­luk, yok­sul­luk, yıl­gın­lık için­de ve ha­re­ket­siz kal­mış mil­let var­lı­ğı­na olan inan­cın ifa­de­si­dir.?Bu yük­sek inanç ve sa­da­kat, atıl duran bu kud­ret­ten nasıl bir mü­ca­de­le yön­te­mi çı­ka­bi­le­ce­ği­nin de eşi bu­lun­maz bir ör­ne­ği ol­muş­tur.
Ata­türk 19 Mayıs 1919 ta­ri­hi­ni bir baş­lan­gıç ya­pa­rak, üstün de­ha­sı, ko­mu­tan­lık ni­te­lik­le­ri, geniş viz­yo­nu ve yük­sek mil­li­yet­çi­lik duy­gu­la­rıy­la gi­riş­ti­ği em­sal­siz mü­ca­de­le­yi taç­lan­dır­mış ve “benim en büyük ese­rim” de­di­ği Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'ni kur­muş­tur.
19 Mayıs ruhu, ze­de­le­nen, aşa­ğı­la­nan milli onu­run di­ri­li­şi­dir. 19 Mayıs ruhu Türk mil­le­ti­nin doğ­ru­lu­şu­dur. 19 Mayıs ruhu, tes­li­mi­yet­çi, ta­viz­kâr ve ki­şi­lik­siz yö­ne­tim­le­re karşı milli dev­le­tin do­ğu­şu­dur.
En az dün kadar bugün de lazım olan 19 Mayıs 1919 ru­hu­nun genç­li­ğe ka­zan­dı­rıl­ma­sı milli ge­le­ce­ği­miz açı­sın­dan ha­ya­ti de­re­ce­de önem­li­dir.
Ge­le­ce­ği­miz, ancak vatan ve mil­let sev­gi­si­ni ta­şı­yan, yük­sek ül­kü­le­ri he­def­le­miş bir genç­li­ğin ye­tiş­me­si ile gü­ven­ce al­tın­da ola­bi­lir. Bu bay­ram gü­nü­nün genç­li­ğe ar­ma­ğan edil­miş ol­ma­sı­nın da an­la­mı budur.
Bu ma­na­da il­çe­miz­de bu­lu­nan önce vatan ya­zı­sı­nı dosta düş­ma­na bir mesaj ola­rak dü­zelt­tik. Çünkü bi­li­yo­ruz ki dev­le­ti­mi­zi ve mil­le­ti­mi­zi çağ­daş me­de­ni­yet­ler se­vi­ye­si­ne çı­ka­ca­ra­cak olan Türk genç­li­ği sa­vaş­ta ve ba­rış­ta önce vatan di­ye­rek ça­lı­şa­cak­tır.
Yedi dü­ve­le baş kal­dı­ra­rak ba­ğım­sız­lık uğ­ru­na mü­ca­de­le eden Gazi Mus­ta­fa Kemal ve silah ar­ka­daş­la­rı­nın tek yürek ola­rak baş­lat­tık­la­rı bu mü­ca­de­le­yi bu­gün­de önce vatan di­ye­rek sür­dür­mek biz­le­rin bor­cu­dur.

Bu dü­şün­ce­ler­le, Büyük Ata­türk'ün kur­tu­luş mü­ca­de­le­si­ni baş­lat­tı­ğı bu çok an­lam­lı günün yıl­dö­nü­mün­de, büyük Türk mil­le­ti­nin ve ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı genç­le­ri­mi­zin bay­ra­mı­nı kut­lu­yo­rum.
Büyük önder Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ü, silah ar­ka­daş­la­rı­nı ve şe­hit­le­ri­mi­zi şük­ran­la, min­net­le ve rah­met­le anı­yo­rum.


Bu haber 1995 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer