24-09-2020 11:51 GÜNDEM

DATÇA ÜLKÜ OCAK­LA­RI'NDAN ES­NA­FA SİF­TAH SÜP­Rİ­Zİ

Sebiha ARSLAN : Datça Ülkü Ocak­la­rı Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan , her yıl Eylül ayın­da kut­la­nan Ahi­lik Haf­ta­sı se­be­biy­le ,il­çe­de­ki çok sa­yı­da es­na­fın, iş ye­ri­ne için­de sif­tah pa­ra­sı ve kut­la­ma me­sa­jı olan zarf da­ğı­tıl­dı.

DATÇA ÜLKÜ OCAK­LA­RI'NDAN ES­NA­FA SİF­TAH SÜP­Rİ­Zİ

Unu­tul­ma­ya yüz tutan Ahi­lik ge­le­ne­ği­nin ya­şa­tıl­ma­sı adına ça­lış­ma­lar yapan Datça Ülkü Ocak­la­rı, ilçe es­naf­la­rı­na sif­tah pa­ra­la­rı­nı ulaş­tır­dı. İlçe teş­ki­lat­la­rı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan kut­la­ma me­sa­jı, Ahi­lik duası ve sif­tah pa­ra­la­rı sabah erken sa­at­ler­de es­naf­la­rın ka­pı­sı­na bı­ra­kıl­dı.

“SİFTAH BİZDEN, BE­RE­KET ALLAH'TAN”
Datça Ülkü Ocak­la­rı Baş­ka­nı Yiğit Badal
ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da şu cümlelere değindi''Ahi­lik teş­ki­la­tı, esnaf ve sa­nat­kâr­la­rı ah­la­ki ve fel­se­fi pren­sip­ler et­ra­fın­da bir­leş­ti­re­rek, Ana­do­lu'da bir­lik-be­ra­ber­li­ğin ve re­fa­hın sağ­lan­ma­sı­na, top­lum­sal dü­ze­nin tesis edil­me­si­ne ön­cü­lük et­miş­tir.
Ahi­li­ğin ku­ru­cu­su Ahi Evran Veli'nin ti­ca­ret ah­la­kı­na, da­ya­nış­ma­ya ve pay­laş­ma­ya da­ya­nan il­ke­le­ri, gü­nü­müz­de de esnaf ve sa­nat­kâr­la­rı­mı­za yol gös­ter­mek­te­dir.
Özel­lik­le için­de bu­lun­du­ğu­muz pan­de­mi sü­re­cin­de her türlü sorun ve sı­kın­tı­nın bir­lik­te aşi­la­bi­le­ce­ği, da­ya­nış­ma ve pay­laş­ma ile her türlü ba­di­re­nin at­la­tı­la­ca­ğı­nı bir kez daha an­la­ma­lı­yız.
Ber­ke­tin pay­laş­tık­ça ço­ğal­dı­ğı­nı, sof­ra­mız­da ki bir tutam aşın bile pay­laş­tık­ça lez­zet­le­nip ço­ğal­dı­ğı­nı ha­tır­la­tı­rız.
Ahi­li­ğin ya­şa­ma­sı­nı ve Ahi Evran Veli'nin ti­ca­ret an­la­yı­şı­nın he­pi­mi­ze örnek ol­ma­sı için siz de­ğer­li es­naf­la­rı­mı­zın bu­gün­kü sif­ta­hı biz Datça Ülkü Ocak­la­rın­dan be­re­ke­ti­nin Allah'tan ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­ruz.


Bu haber 1716 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer