08-05-2018 17:29 GÜNDEM

DATÇA VATAN PARTİSİNDEN İMZA KAM­PAN­YA­SI­ VE BASIN AÇIKLAMASI

Vatan Par­ti­si Datça İlçe Teş­ki­la­tı, Genel Baş­kan­la­rı Doğu Pe­rin­çek'in Cum­hur­baş­ka­nı adayı ola­bil­me­si için geçtiğimiz hafta Şen­ka­ya Kav­şa­ğı'nın ya­nın­da imza kam­pan­ya­sı­ başlatarak basın açıklamasında bulundu. 100 bin imza ile aday ol­ma­yı he­def­le­yen Pe­rin­çek için Datça Vatan Par­ti­li­ler 4-9 Mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da 08.00, 20.00 sa­at­le­ri ara­sın­da imza ver­me­le­ri için tüm Dat­ça­lı­la­rı seçim ku­ru­lu­na bek­li­yor.

DATÇA VATAN PARTİSİNDEN İMZA KAM­PAN­YA­SI­ VE BASIN AÇIKLAMASI

     Sebiha ARSLAN    
Vatan Par­ti­si İlçe Baş­kan­lı­ğı yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sın­da şun­la­rı cümleleri  söy­le­di; De­ğer­li basın men­sup­la­rı, va­tan­se­ver Datça halkı; “Tür­ki­ye ola­ğa­nüs­tü sü­reç­ler­den ge­çi­yor. Ame­ri­ka ile cephe cep­he­ye gelen Tür­ki­ye, si­ya­si ola­rak da çal­kan­tı­lı bir dö­nem­de­dir. Önce erken seçim ka­ra­rı ile cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi gün­de­me otur­du. Ar­dın­dan aday­lık­lar için ge­rek­li 100.000 im­za­nın ise nasıl top­la­na­ca­ğı ve ne­re­ye tes­lim edi­le­ce­ği tar­tı­şıl­dı. Sonuç ola­rak Tür­ki­ye'nin top­rak bü­tün­lü­ğü, üre­tim eko­no­mi­si, kom­şu­lar­la iş­bir­li­ği gibi hiç bir ko­nu­da prog­ra­ma ve çö­zü­me sahip ol­ma­yan par­ti­ler Türk Mil­le­ti­ni ada­let­siz, hu­kuk­suz, hi­le­li, eşit­li­ğe ay­kı­rı bir se­çi­me mah­kum et­me­ye kalk­tı­lar.
SİSTEM PARTİLERİ ÇÖZÜM ÜRETMİYOR!
100.000 imza ile Cum­hur­baş­ka­nı adayı gös­ter­mek için seçim ku­rul­la­rı­na doğ­ru­dan gi­dil­me­si ge­rek­ti­ği açık­la­ma­la­rı hem ha­ya­tın doğal akı­şı­na ay­kı­rıy­dı hem de seçme ve se­çil­me hak­kı­na engel ol­mak­tı. Bu ka­ra­ra tepki gös­ter­me­yi değil mem­nu­ni­ye­ti ter­cih eden mu­ha­le­fet 15 mil­let­ve­ki­li olayı ile şov yap­mış­tır. Ancak bu şov bir çözüm de­ğil­dir. Prog­ram­sız ve sa­de­ce AKP git­sin ne olur­sa olsun dü­şün­ce­si ile Tür­ki­ye çö­zü­me ka­vu­şa­maz. Mil­yon imza top­la­rım di­ye­rek kirli mil­let­ve­ki­li pa­zar­lı­ğı yapıp mil­le­ti ha­re­ke­te ge­çir­mek­ten ka­çı­nan­lar büyük kriz­le­ri yö­ne­te­mez­ler. Krizi yö­ne­tecek olan Vatan Par­ti­si'nin de önünü ka­pa­mak için uğraş için­de­dir­ler. Çünkü 100.000 imza ala­rak aday gös­te­recek Vatan Par­ti­si'ne 100.000 im­za­yı 6 gün için­de ki­şi­le­rin bi­rey­sel baş­vu­ru­la­rıy­la YSK'ya yap­ma­la­rı is­ten­mek­te­dir. Hiç­bir si­ya­si parti karşı çık­ma­mak­ta­dır çünkü dert­le­ri de­mok­ra­tik bir seçim değil kendi kol­tuk­la­rı­dır.
VATAN PARTİSİ HA­ZIR­DIR
İkti­dar bas­kı­sı, YSK hi­le­le­ri, kirli pa­zar­lık yapan mu­ha­le­fet, si­ya­sal hak­la­rın kul­la­nıl­ma­sı­nın en­gel­len­di­ği ve hile hurda ile hu­kuk­suz bir seçim demek, sis­te­min iflas et­ti­ği­nin ila­nı­dır. Si­liv­ri ka­pı­la­rı­na da­ya­nıp nasıl Er­ge­ne­kon kum­pa­sı­nı çö­kert­tiy­sek bu seçim kum­pa­sı­nı da yerle bir ede­ce­ğiz. Hal­kı­mı­za ses­le­ni­yo­ruz, At­lan­tik sis­te­mi çök­müş­tür, onun tüm tem­sil­ci­le­ri de onun­la be­ra­ber çö­ke­cek­tir. Mil­le­ti­mi­zin zerre kadar şüp­he­si ol­ma­sın. Ne hu­kuk­suz seçim ka­rar­la­rı ne it­ti­fak­la­rı ne de kirli oyun­la­rı, çü­rü­müş, çö­züm­süz ik­ti­dar ve mu­ha­le­fe­ti kur­ta­ra­ma­ya­cak­tır. 100 bin değil 1 mil­yon imza is­te­se­ler 6 gün değil 1 gün de­se­ler Vatan Par­ti­si'nin ve Tür­ki­ye'nin önünü tı­ka­ya­ma­ya­cak­la­dır.
Bugün Tür­ki­ye'nin önünü aça­cak prog­ra­ma sa­de­ce Vatan Par­ti­si sa­hip­tir. Tür­ki­ye'nin so­run­la­rı­nın çö­züm­le­ri­ni 5 mad­de­de top­la­dık ve açık­la­dık.
1-Te­ör­le mü­ca­de­le ve ül­ke­de huzur
2-Üre­tim eko­no­mi­si­ne geçiş
3-Kom­şu­lar­la iş­bir­li­ği ve top­rak bü­tün­lü­ğü­mü­zün gü­ven­ce­ye alın­ma­sı
4-La­ik­lik ve eği­tim sis­te­mi­nin buna göre ye­ni­den dü­zen­len­me­si
5-Av­ras­ya'daki onur­lu ye­ri­mi­zi almak
Kav­gay­la değil çö­züm­le ge­li­yo­ruz. Vatan Par­ti­si ve kad­ro­la­rı Tür­ki­ye'yi yö­net­me­ye ha­zır­dır. Daha ik­ti­dar ol­ma­dan Tür­ki­ye'ye da­ya­tı­lan Er­me­ni soy­kı­rı­mı ya­la­nı­nı yerle bir etmiş dün­ya­nın gün­de­mi­ne otur­muş­tur. Bakın geç­ti­ği­miz gün­ler­de, 24 Nisan Er­me­ni soy­kı­rım diye ad­lan­dı­rıl­ma­ya ça­lı­şı­lan ya­la­nın sözde yıl­dö­nü­müy­dü. Geç­miş yıl­lar­da ol­du­ğu gibi hiç­bir ba­tı­lı dev­let yoğun ola­rak gün­de­mi­ne ala­ma­dı, mec­lis­le­rin­de ana­ma­dı. Vatan Par­ti­si'nin za­fe­riy­le oldu bu.
Vatan Par­ti­si daha ik­ti­dar ol­ma­dan FETÖ'yü ifşa ede­rek or­du­mu­za ve va­tan­se­ver­le­re ku­ru­lan kum­pa­sı yerle yek­san etmiş, Si­liv­ri du­var­la­rı­nı yık­mış­tır. 15 Tem­muz­da si­ya­si parti li­der­le­ri sak­la­nır­ken hal­kın kar­şı­sı­na çık­mış ve Ame­ri­kan­cı dar­be­ye karşı hal­kı­mı­zı uyar­mış ve kad­ro­la­rı so­kak­lar­da dar­be­ye karşı di­ren­miş bir par­ti­dir. O yüz­den Vatan Par­ti­si Tür­ki­ye'yi yö­ne­tecek, so­run­la­rı­nı çö­zecek güce, bi­ri­ki­me ve kad­ro­la­ra sa­hip­tir.
İMZA ÇA­LIŞ­MA­MI­ZA HIZ VERİYORUZ
Şimdi bugün bu­ra­da Datça hal­kı­mı­za, ge­le­ce­ği­ne ve va­ta­nı­na sahip çık­mak için se­çe­nek su­nu­yor, Vatan Par­ti­si Genel Baş­ka­nı Dr. Doğu Pe­rin­çek'in Cum­hur­baş­ka­nı adayı ol­ma­sı için var gü­cü­müz­le ça­lı­şa­ca­ğı­mı­zı ilan edi­yo­ruz. Tüm hal­kı­mı­zı seçme hak­la­rı­nın gasp edil­me­si­ne mü­sa­ade et­me­mek ve de­mok­ra­si­ye sahip çık­mak adına imza at­ma­ya ve Doğu Pe­rin­çek'i de se­çim­ler­de aday gös­ter­me­ye ça­ğı­rı­yo­ruz. Da­ya­tı­lan hu­zur­suz­lu­ğa karşı ha­re­ke­te geç­tik. 100.000 im­za­nın top­lan­ma­sı için de Muğla'da ça­lış­ma­la­rı­mı­za hız ve­ri­yo­ruz. 6 gün­lük süre kı­sıt­la­ma­sı bize engel ola­ma­ya­cak­tır. Çünkü biz hal­kı­mı­za gü­ve­ni­yo­ruz! 4 ve 9 Mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da Muğla'nın bütün il­çe­le­rin­de seçim ku­rul­la­rı­nın önünü bay­ram ala­nı­na çe­vi­re­ce­ğiz. Datça'dan yüz­ler­ce ki­şi­yi Seçim Ku­rul­la­rı­na gö­tü­recek Tür­ki­ye'de en kısa sü­re­de 100.000 im­za­ya ula­şa­ca­ğız.
Sis­tem par­ti­le­ri bil­sin­ler ki Vatan Par­ti­si'nin dö­ne­mi gel­miş­tir ve Tür­ki­ye'yi yö­net­me­ye ha­zır­dır.
Ka­mu­oyu­na say­gıy­la du­yu­ru­lur'' dedi.


Bu haber 1076 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer