29-04-2019 18:46 GÜNDEM

DATÇA VATAN PARTİSİNDEN,1 MAYIS'IN GÜN­DEMİ KIDEM TAZMİNATI

Sebiha ARSLAN : Vatan Par­ti­si Datça İlçe Baş­kan­lı­ğı 1 Mayıs İşçi Bay­ra­mı ve 1 Mayıs'ın gün­de­mi Kıdem Taz­mi­na­tı basın açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.

DATÇA VATAN PARTİSİNDEN,1 MAYIS'IN GÜN­DEMİ KIDEM TAZMİNATI

Datça Vatan Par­ti­si İlçe Baş­kan­lı­ğı­nın açık­la­ma­sı şu şe­kil­de;
''Bu yıl, İşçi sı­nı­fı mü­ca­de­le­si­nin temel gün­de­mi Kıdem Taz­mi­na­tı' dır. Kıdem Taz­mi­na­tı; Be­lir­li bir süre ça­lış­tık­tan sonra işine son ve­ri­len ya da emek­li­lik , As­ker­lik, ka­dın­la­ra ev­li­lik ne­de­niy­le İşve­re­nin öde­mek­le yü­küm­lü ol­du­ğu hak­tır... 1938'den beri uy­gu­la­na gelen Kıdem Taz­mi­na­tı, 1975' den iti­ba­ren her ça­lış­ma yılı için 30 gün­lük üc­ret­le­ri tu­ta­rın­da hak edişe dö­nüş­müş­tür.Bugün Kıdem Taz­mi­na­tı aynı za­man­da İşçi­le­ri­mi­zin iş gü­ven­ce­si­ni oluş­tur­mak­ta­dır. AKP Hü­kü­me­ti; Kıdem Taz­mi­na­tı Re­for­mu dü­zen­le­me­si ile iş­çi­le­ri­mi­zin bu hak­kı­na göz dik­miş­tir.Kıdem Taz­mi­na­tı Re­for­mu; Tur­gut Özal dö­ne­mi ya­şa­nan Konut Edin­dir­me Fonu ve Ta­sar­ru­fu Teş­vik Fonu' nda ya­şa­nan olum­suz­luk­la­rı akıl­la­ra ge­tir­mek­te­dir. Emek­çi­le­rin hak­la­rı­nın nasıl so­rum­suz­ca kul­la­nıl­dı­ğı­nı, sö­mü­rül­dü­ğü­nü gös­ter­mek­te­dir. Hü­kü­met iş­çi­nin hak­la­rı­na göz di­ke­ce­ği­ne, Üre­tim Eko­no­mi­si­ne ge­çe­rek hal­kı­mı­zın so­run­la­rıy­la il­gi­len­me­li­dir. Vatan Par­ti­si ola­rak, 40 Mil­yon ki­şi­yi il­gi­len­di­ren bu hakkı ye­dir­me­yiz ! Emek­çi­le­rin ka­za­nıl­mış hakkı olan Kıdem Taz­mi­na­tı'na yö­ne­lik sal­dı­rı­yı şid­det­le kı­nı­yo­ruz... Başta Tür­ki­ye İşçi Sı­nı­fı­mı­zın, Datça'lı emek­çi­le­ri­mi­zin sö­mü­rü­ye karşı Bir­lik, dost­luk, da­ya­nış­ma ve mü­ca­de­le günü olan 1 MAYIS' ını kut­lu­yo­ruz... VATAN PARTİSİ Datça ilçe Baş­kan­lı­ğı


Bu haber 651 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer