31-03-2020 11:29 GÜNDEM

DATÇA YA GİRİŞ VE ÇI­KIŞ­LAR­DA KO­RO­NAVİRÜS TEDBİRLERİ ART­TI­RIL­DI

Sebiha ARSLAN : Kay­ma­kam Mesut Çoban ile İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun ve İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Eren Öz­türk Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı­na karşı alı­nan ted­bir­ler kap­sa­mın­da ön­lem­le­ri ye­rin­de de­net­le­mek ama­cıy­la Ba­lı­ka­şı­ran Jan­dar­ma kont­rol nok­ta­sı­nı zi­ya­ret etti.

DATÇA YA GİRİŞ VE ÇI­KIŞ­LAR­DA KO­RO­NAVİRÜS TEDBİRLERİ ART­TI­RIL­DI

Ko­ro­na­vi­rüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da ilçe ge­ne­lin­de yoğun ön­lem­ler alın­dı­ğı­nı ifade eden Kay­ma­kam Çoban , me­sa­fe­yi gö­ze­te­rek,va­tan­daş­la­rı 14 gün sü­rey­le ev­le­rin­de kal­ma­la­rı dı­şa­rı­ya çık­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­da uyar­dı.

Büyük şe­hir­ler­den ve çevre il ve il­çe­ler­den gelen va­tan­daş­la­ra karşı ted­bir­le­rin art­tı­rıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Çoban, alı­nan tüm ted­bir­le­rin vi­rü­sün ya­yıl­ma­sı­nın ön­le­mek ol­du­ğu­na de­ği­ne­rek, va­tan­daş­la­rın alı­nan ted­bir­ler ko­nu­sun­da hem kendi sağ­lık­la­rı hem de sev­dik­le­ri­nin sağ­lık­la­rı için du­yar­lı ol­ma­la­rı ge­rek­li ''dedi.

Datça giriş ve çıkış nok­ta­la­rın­da, Polis ve Jan­dar­ma tra­fik ekip­le­ri ta­ra­fın­dan dur­du­ru­lan sü­rü­cü­le­rin, sağ­lık gö­rev­li­le­rin­ce, ateş kont­ro­lü ya­pıl­dık­tan sonra kim­lik ve adres bil­gi­le­ri alı­nı­yor. Şe­hir­le­ra­ra­sı se­ya­hat edip et­me­dik­le­ri ve İlçede kalıp kal­ma­ya­cak­la­rı so­ru­lu­yor ve 14 gün sü­rey­le evde kal­ma­la­rı yö­nün­de uya­rı­lar ya­pı­lı­yor.


Bu haber 2151 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer