10-10-2017 13:20 GÜNDEM

DATÇA YOLUNDAKİ ÇÖP KAM­YO­NUN­DAN KAÇAK GÖÇ­MEN ÇIKTI

Mar­ma­ris il­çe­sin­den yasa dışı yol­lar­la Yu­na­nis­tan'ın Simi Adası'na ka­çır­mak is­te­yen 12 Su­ri­ye­li, am­ba­laj atık kam­yo­nun­da ya­ka­lan­dı.

DATÇA YOLUNDAKİ ÇÖP KAM­YO­NUN­DAN KAÇAK  GÖÇ­MEN ÇIKTI

Alı­nan bil­gi­ye göre, Mar­ma­ris Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Grup Amir­li­ği ekip­le­ri, bir apart otel­de kalan Su­ri­ye uy­ruk­lu ki­şi­le­rin yasa dışı yol­lar­la Yu­na­nis­tan'ın Simi Adası'na ka­ça­ca­ğı ih­ba­rı­nı aldı.

5 Ekim Cuma günü ha­re­ke­te geçen polis, Ar­mu­ta­lan Ma­hal­le­si'nde bu­lu­nan apart ote­lin çev­re­sin­de ta­ki­be baş­la­dı. Sa­ba­ha karşı otel önüne gelen özel bir fir­ma­ya ait 48 EB 768 pla­ka­lı am­ba­laj atık kam­yo­nu göç­men­le­ri ala­rak Datça yolu is­ti­ka­me­ti­ne doğru gitti.

Ta­kip­ten ha­ber­siz iler­le­yen am­ba­laj atık kam­yo­nu Hi­sa­rö­nü Ma­hal­le­si'nde dur­du­rul­du. Kam­yon­da bu­lu­nan biri kadın top­lam 12 Su­ri­ye­li ve şoför Ö.F.K. (38) ya­ka­lan­dı.İlçe Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Grup Amir­li­ği'ne ge­ti­ri­len 12 Su­ri­ye­li ya­pı­lan iş­lem­le­rin ar­dın­dan sınır dışı edil­mek üzere Muğla Göç İda­re­si Mü­dür­lü­ğü'ne tes­lim edil­di. Ö.F.K.'nın ya­pı­lan sor­gu­sun­da, Boz­bu­run Ma­hal­le­si'nden las­tik bot­lar­la Yu­na­nis­tan'ın Simi Adası'na göç­men­le­ri ka­çı­ra­ca­ğı öğ­re­nil­di.İşlem­le­ri ta­mam­la­nan Ö.F.K., 'İnsan ta­cir­li­ği' su­çun­dan bu sabah ad­li­ye­ye çı­ka­rıl­dı.Mar­ma­ris Be­le­di­ye­si Basın ve Halk­la İliş­ki­le­ri Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, “48 EB 768 pla­ka­lı geri dö­nü­şüm aracı için­de göç­men­ler ve şoför ya­ka­lan­mış­tır.
 Araç, be­le­di­ye­mi­zin 1 Ekim 2017 ta­ri­hi iti­ba­riy­le söz­leş­me­si biten geri dö­nü­şüm fir­ma­sı­na ait olup, ola­yın Mar­ma­ris Be­le­di­ye­si veya Mar­ma­ris Be­le­di­ye­si per­so­ne­li ile bir il­gi­si bu­lun­ma­mak­ta­dır” de­nil­di.


Bu haber 385 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer