16-07-2021 12:07 GÜNDEM

DATÇA'DA 1 KA­FE­TER­YA VE 4 BİLET SATIŞ YERİ İHALE İLE KİRA­LA­NA­CAK

Sebiha ARSLAN : Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si mül­ki­ye­tin­de olan Datça'da 1 ka­fe­ter­ya ve 4 bilet satış yeri ihale ile ki­ra­la­ya­ca­ğı­nı du­yur­du. Muğla ge­ne­lin­de top­lam 111 ki­ra­lık iş yer­le­ri için ihale şart­la­rı ka­mu­oyu­na açık­lan­dı. Buna göre iha­le­ler 29 Tem­muz 2021 ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak.

DATÇA'DA 1 KA­FE­TER­YA VE 4 BİLET  SATIŞ YERİ İHALE İLE KİRA­LA­NA­CAK


Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ve­ri­len bil­gi­le­re göre;
Datça, Fet­hi­ye, Bod­rum, Da­la­man, ve Köy­ce­ğiz il­çe­le­rin­de­ki iş yer­le­ri için iha­le­ler saat 10:00'da, Mar­ma­ris, Milas, Or­ta­ca, Men­te­şe, Sey­di­ke­mer, Ula ve Ya­ta­ğan il­çe­le­rin­de­ki iş yer­le­ri için iha­le­ler ise 14:00'da ya­pı­la­cak.
Açık tek­lif usulü ile ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan iş yeri ki­ra­la­ma iha­le­le­ri Tür­kan Say­lan Çağ­daş Yaşam Der­ne­ği'ndeki Çok Amaç­lı Salon'da be­le­di­ye en­cü­me­ni­nin hu­zu­run­da ya­pı­la­cak.
Datça'da 1 ka­fe­ter­ya ve 4 bilet satış yeri
Bod­rum'da 2 tu­va­let ve 1 taksi du­ra­ğı
Da­la­man'da 1 büfe, 1 sant­ral odası ve 5 bilet satış yeri
Fet­hi­ye'de 2 tu­va­let, 1 kan­tar yeri, 3 zirai ilaç satış yeri, 1 pas­ta­ne, 1 am­ba­laj mal­ze­me­le­ri yeri, 7 top­tan­cı hali iş yeri, 2 nak­li­ye ve ambar iş­let­me­ci­li­ği bü­ro­su, 3 ber­ber, 2 cep te­le­fo­nu ve ak­se­su­ar­la­rı satış yeri, 1 tüp satış yeri, 2 fırın, 1 ka­fe­ter­ya, 4 mar­ket, 3 lo­kan­ta, 1 kah­ve­ha­ne
Köy­ce­ğiz'de 1 sant­ral odası, 1 kah­ve­ha­ne, 1 büfe, 2 bilet satış yeri
Mar­ma­ris'te 1 büfe ve çay bah­çe­si, 9 bilet satış yeri, 1 ber­ber, 1 tu­va­let, 1 taksi du­ra­ğı, 2 şoför bek­le­me ka­bi­ni
Men­te­şe'de 1 büfe ve çay bah­çe­si, 2 res­to­ran-ka­fe­ter­ya, 1 lo­kan­ta, 1 halı saha te­si­si, 1 bü­fe-ka­fe­ter­ya, 1 atöl­ye, 1 ka­fe­ter­ya, 1 spor sa­lo­nu
Milas'ta 1 kah­ve­ha­ne, 2 bilet satış yeri, 2 mar­ket, 1 pide sa­lo­nu, 2 lo­kan­ta, 1 tu­va­let, 1 iş yeri
Or­ta­ca' da 3 iş yeri, 2 ber­ber, 1 hır­da­vat­çı, 1 bilet satış yeri, 3 büfe, 1 mar­ket, 1 si­gor­ta acen­te­si, 1 cep te­le­fo­nu ve ak­se­su­ar­la­rı satış yeri, 1 zirai ilaç satış yeri
Sey­di­ke­mer' de 1 kır­ta­si­ye, 1 terzi, 3 iş yeri, 1 kah­ve­ha­ne, 1 halı saha te­si­si,
Ula'da 1 kah­ve­ha­ne
Ya­ta­ğan'da 1 halı saha te­si­si, 1 iş yeri, 1 ka­fe­ter­ya, 1 yö­re­sel el ürün­le­ri ima­lat ve satış yeri
Muğla Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan ilan­da bu iş yer­le­ri için tah­min edi­len kira be­del­le­ri tek tek açık­lan­dı. Bu be­del­ler üze­rin­den ihale tek­lif­le­ri ve­ri­le­bi­lecek


Bu haber 487 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer