14-09-2017 13:43 YAŞAM

DATÇA'DA 19 MAYIS COŞKUSU

İlçe­miz­de 19 Mayıs Ata­türk'ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı tören ve gös­te­ri­ler ile Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda coşku ile kut­lan­dı.

DATÇA'DA 19 MAYIS COŞKUSU

İlçe­miz­de ön­ce­ki gün Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda 19 Mayıs Ata­türk'ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı tö­ren­ler ve gös­te­ri­ler ile coş­ku­lu bir şe­kil­de kut­lan­dı. 

Sabah saat 9:30'da çe­lenk sunma tö­re­ni ile baş­la­yan kut­la­ma­la­ra il­çe­miz Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel 

Uçar, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Ve­ki­li Yar­bay Hakan Uçar, Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Vol­kan Çe­tin­ka­ya, Em­ni­yet Mü­dü­rü Cü­neyt Bilen, Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fedai Akın, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin, Ga­zi­ler, öğ­ret­men­ler, öğ­ren­ci­ler ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı. 

Dü­zen­le­nen tö­ren­de Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda bu­lu­nan Ata­türk Anı­tı­na Genç­lik Hiz­met­le­ri Spor Mü­dür­lü­ğü adına Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan çe­lenk ko­nul­du. 

Büyük Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve can­la­rı­nı va­ta­nı­mız için feda eden aziz şe­hit­le­ri­miz adına bir da­ki­ka­lık saygı du­ru­şu ve ar­dın­dan saygı du­ru­şu­nu ta­ki­ben İstik­lal Marşı okun­du. 
Öte yan­dan saat 09:30'da Şehit Ersoy Yo­rul­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Eği­tim Mer­ke­zi önün­de top­la­nan okul­lar bando ta­kı­mı eş­li

­ğin­de Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'na yü­rü­dü­ler. 

Bando eş­li­ğin­de Şen­ka­ya Kav­şa­ğın­dan baş­la­yan yü­rü­yü­şe va­tan­daş­la­rın il­gi­si ol­duk­ça yo­ğun­du.

Yü­rü­yüş grubu ve va­tan­daş­lar Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda ye­ri­ni al­dık­tan sonra İstik­lal Mar­şı­mız okun­du. Daha sonra kür­sü­ye Şehit Ersoy Yo­rul­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Eği­tim Mer­ke­zi öğ­ren­ci­si Emre Şahin genç­lik adına bir ko­nuş­ma yaptı. 

Ya­pı­lan ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan Geç­lik Hiz­met­le­ri Spor Mü­dür­lü­ğü adına İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fedai Akın 

günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma yaptı. 

Milli Eği­tim Mü­dü­rü'nün ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan Şehit Ersoy Yo­rul­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Eği­tim Mer­ke­zi öğ­ren­ci­si Deniz Yıl­maz Ak­te­pe, Şu Son­suz Koşu adlı şi­iri­ne okudu. 
Ko­nuş­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı ve şi­ir­le­rin okun­ma­sı­nın ar­dın­dan 19 Mayıs ko­nu­lu şiir ya­rış­ma­sı­nın ödül­le­ri da­ğı­tıl­dı ve son ola­rak tüm grup­la­rın ka­tı­lı­mıy­la yük­sek sesle Genç­lik Marşı okun­du.(DATÇA  HABER)


Bu haber 3796 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam