12-09-2019 18:10 GÜNDEM

DATÇA'DA 237 ÖĞ­RET­MEN VE 2738 ÖĞ­RENCİ DERS BAŞI YAPTI

Sebiha ARSLAN : Datça'da 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı açı­lı­şı, Salı günü (10.09.2019) saat 09.30'da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da­ki Ata­türk Anı­tı­na, İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü Çe­len­ginin Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut ta­ra­fın­dan su­nu­muy­la baş­la­dı. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su ,baş Öğ­ret­me­ni­miz Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ile tüm Şe­hit­ler ve ebe­di­ye­te in­ti­kal eden Öğ­ret­men­le­ri­miz adına bir da­ki­ka­lık Saygı du­ru­şu ve ar­dın­dan İstik­lal Mar­şı­mız hep bir ağız­dan söy­len­di. Çe­lenk sunma tö­re­ni­nin ar­dın­dan saat 10:00 ‘da Kazım Yıl­maz İlköğ­re­tim Okulu bah­çe­sin­de İlköğ­re­tim Haf­ta­sı Kut­la­ma Prog­ra­mı ger­çek­leş­ti­ril­di.

DATÇA'DA 237 ÖĞ­RET­MEN VE 2738 ÖĞ­RENCİ DERS BAŞI YAPTI

 

Okul bah­çe­sin­de dü­zen­le­nen tö­re­ne Kay­ma­kam Mesut Çoban , Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ,Hava Sa­vun­ma Yüz­ba­şı Adem Köse , Datça Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Cihat Yit­kin,Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan ,İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut, Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dü­rü Reşit Sinan, İlçe Pro­to­ko­lü, Öğ­ret­men­ler, Öğ­ren­ci­ler ve Ve­li­ler ka­tıl­dı.
Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­mı­zın okun­ma­sıy­la baş­la­yan prog­ram, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut ta­ra­fın­dan günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma ile devam etti.?Ak­bu­lut söz­le­ri­ne '' Yeni bir Eği­tim - Öğ­re­tim yı­lın­da siz­ler­le tek­rar bir­lik­te ol­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze bilgi yu­va­sı olan oku­lun aynı za­man­da sevgi yu­va­sı ola­ca­ğı­na gösterecek tüm öğ­ret­men ve yö­ne­ti­ci­le­ri­mi­ze ,biz­le­re en önem­li var­lık­la­rı­nı ema­net eden sev­gi­li ve­li­le­ri­mi­ze ve cıvıl cıvıl ses­le­ri ile okul­la­rı­mı­zı dol­du­ra­cak öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze 2019-2020 eği­tim-öğ­re­tim yı­lı­nın ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­rim.
 Sev­gi­li öğ­ren­ci­ler, eğitilmemiş  top­lum­la­rın uygar ol­ma­ya­ca­ğı­nı, ge­li­şe­meye­ce­ği­ni ,ayak­ta ka­la­ma­ya­ca­ğı­nı unut­ma­ma­lı­yız. Bu an­lam­da ak­lı­mı­zı zen­gin­leş­ti­recek et­kin­lik­ler yap­ma­lı ,üze­ri­mi­ze düşen gö­rev­le­ri hak­kıy­la ye­ri­ne ge­tir­me­li­yiz.Sayın ve­li­ler, he­pi­mi­zin eği­tim için ya­pa­bi­le­ce­ği bir şey­ler var­dır. Sö­zün­den ha­re­ket­le siz­le­rin de eği­tim ma­ra­to­numuzda her an­lam­da biz­ler­le bir­lik­te ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum.He­pi­mi­zin ça­ba­sı ve iş­bir­li­ği ba­şa­rı­yı art­tı­ra­cak­tır.
 De­ğer­li Öğ­ret­men­le­ri­miz ve Yö­ne­ti­ci­le­ri­mi­zin de 2023 eği­tim viz­yo­nundaki he­def­le­re ulaş­mak,Türk Milli Eği­ti­mi­nin genel amaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da sev­gi­li öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi en iyi şe­kil­de ye­tiş­tir­mek için var gü­cü­yle ça­lı­şa­ca­ğı­na  ina­nı­yo­rum. Ül­ke­mi­zin Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün he­def­le­di­ği uygar me­de­ni­yet se­vi­ye­si­ne çı­kar­mak için ya­pa­ca­ğı­nız tek şey ka­rar­lı­lık ve tu­tar­lı­dır''dedi.Prog­ram öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan günün anlam ve önemini belirten  şi­ir­le­rin okun­ma­sı ile devam etti. 4-C ve 4-D sınıfı öğrencilerinin hazırladıkları dans gösterisi  ile 3 -C sınıfı öğrencilerinin folklor  gösterisi ve  4-D sınıfı Jimnastik grubu öğrencilerinin  gösterileri   alkışlar eşliğinde izlendi.
4.sınıf öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan okula yeni baş­la­yan 1. sınıf öğ­ren­ci­le­rine okula ''Hoşgeldiniz Çiçeği''  ve­ril­me­si­nin ar­dın­dan kutlama programı sona erdi.
Kay­ma­ka­m Çoban prog­ram son­ra­sı Okul İda­re­si ve Öğ­ret­men­ler­le kısa bir top­lan­tı yaptı.

2019-2020 Eği­tim Öğ­re­tim yı­lın­da Datça ‘da 237 Öğretmen ,2738 Öğrenci ders başı yaparken, Muğla ge­ne­lin­de 796 okul­da top­lam 152 bin 549 öğ­ren­ci, 13 bin 308 ida­re­ci ve öğ­ret­men ders başı yaptı.


Bu haber 639 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer