06-02-2018 18:03 GÜNDEM

DATÇA'DA 2.DÖNEM İÇİN İLK DERS ZİLİ ÇALDI

Tüm yurtta olduğu gibi İlçemiz'de 2017-2018 Eği­tim - Öğ­re­tim yı­lı­nın 2.dö­ne­mi baş­la­dı. Öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler 15 gün­lük ta­ti­lin ar­dın­dan dün iti­ba­riy­le ders başı yaptı. Datça Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır, Eği­tim- Öğ­re­tim yılı, ikin­ci ya­rı­yıl dö­ne­mi­nin baş­la­ma­sı ne­de­niy­le Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu'nu zi­ya­ret etti. Sı­nıf­la­rı ge­ze­rek öğ­ren­ci­ler­le bir süre soh­bet eden Bakır öğ­ren­ci­le­re tav­si­ye­ler­de bu­lun­du.

DATÇA'DA 2.DÖNEM İÇİN İLK DERS ZİLİ ÇALDI

Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu­nu ge­ze­rek in­ce­le­yen Kay­ma­kam Bakır okul öğ­ret­men­le­riy­le bir araya ge­le­rek soh­bet etti. Bakır'ın okul zi­ya­re­tin­de İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü vekili Halil Terzi ,okul aile bir­li­ği baş­ka­nı ve sınıf öğ­ret­me­ni Meh­met Demir eşlik etti. Kay­ma­kam Bakır 4/D öğ­ren­ci­le­ri­ne 2.dö­nem­den bek­len­ti­le­ri­ni sordu. Öğ­ren­ci­le­rin genel ya­nı­tı “tak­dir bek­li­yo­ruz şek­lin­dey­di. “Öğ­ret­men­le­rin­de, öğ­ren­ci­le­re daha fay­da­lı ola­bil­mek adına ken­di­le­ri­ni sü­rek­li ge­liş­tir­dik­le­ri­ni “söy­le­yen  Bakır öğ­ren­ci­le­re başka so­ru­lar yö­ne­te­rek ko­nuş­ma­sı­na devam etti. “Neden kitap oku­ma­mız ge­re­kir?” so­ru­su­nu öğ­ren­ci­le­re yö­ne­ten Bakır ,öğ­ren­ci­ler­den ke­li­me da­ğar­cı­ğı­mı­zı ge­liş­tir­mek için, unut­kan­lık ya­şa­ma­mak için, bil­gi­le­ri­mi­zin art­ma­sı için ce­va­bı­nı aldı. Öğ­ren­ci­le­re ders dı­şın­da spor­tif fa­ali­yet­ler­le ya da ti­yat­roy­la si­ne­may­la il­gi­le­nen öğ­ren­ci­ler var mı so­ru­su­nu da yö­ne­ten Bakır sı­nı­fın ya­rı­sın­dan faz­la­sı­nın par­mak kal­dır­ma­sıy­la Datça'daki öğ­ren­ci­le­rin sos­yal an­lam­da aktif ol­du­ğu­nun ka­nı­sı­na vardı. Öğ­ret­men­le­ri ve ve­li­le­ri aktif öğ­ren­ci­ler ko­nu­sun­da teb­rik etti. Bakır “Sa­nat­sal an­lam­da da spor­tif an­lam­da da hem vü­cu­du­mu­zu hem ru­hu­mu­zu ge­liş­ti­recek ça­lış­ma­la­ra ka­tıl­ma­mız lazım” dedi.
 “İnsan­la­rı bir­bi­rin­den uzak­laş­tı­ran şey­ler ne­ler­dir?” so­ru­su­nu sı­nı­fa soran  Bakır öğ­ren­ci­ler­den ,bil­gi­sa­yar oyun­la­rı, te­le­fon­lar, tek­no­lo­jik alet­ler bizi bir­bi­ri­miz­den uzak­laş­tı­ra­bi­lir ya­nıt­la­rı­nı aldı. Tek­no­lo­ji­nin in­san­la­ra ver­di­ği za­rar­dan bah­se­den  Bakır “İnter­net ba­ğım­lı­lı­ğı küçük büyük her­kes için ge­çer­li­dir. Oyun­lar­da ka­rak­ter­ler var, se­vi­ye­ler var, on­la­rı ge­liş­ti­ri­yor­su­nuz, ancak sizin ha­ya­tı­nız­da bir şey de­ğiş­mi­yor asıl ge­liş­me­si ge­re­ken siz­si­niz “ di­ye­rek öğ­ren­ci­le­re tav­si­ye­ler­de bu­lun­du.
Okul Aile Bir­li­ği Baş­ka­nı,sınıf öğ­ret­me­ni Meh­met Demir'e de sözü bı­ra­kan  Bakır aile­ler­le bir­lik­te ile­ti­şim ha­lin­de ol­duk­la­rı, top­lan­tı­lar dü­zen­le­dik­le­ri, spor­tif sa­nat­sal alan­la­ra öğ­ren­ci­le­re yö­nelt­tik­le­ri, tav­si­ye­den çok örnek ol­duk­la­rı, ce­va­bı­nı aldı. “Okul ola­rak ba­ğım­lı­lık ko­nu­sun­da neler ya­pıl­dı­ğı­nı” soran   Kaymakam Bakır reh­ber öğ­ret­me­nin ba­ğım­lı­lık hak­kın­da ça­lış­ma­lar yap­tı­ğı­nı ve bu ko­nu­da hem öğ­ren­ci­le­ri hem ve­li­le­ri top­lan­tı­lar dü­zen­le­ye­rek bil­gi­len­dir­dik­le­ri­nin ya­nı­tı­nı aldı. Diğer sı­nıf­la­rı da gezip öğ­ren­ci­ler­le soh­bet eden  Bakır okul­da­ki öğ­ret­men­le­re te­şek­kür ede­rek zi­ya­re­ti­ni son­lan­dır­dı.      
     (Rıza EZER)


Bu haber 674 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer