29-01-2019 15:21 GÜNDEM

DATÇA'DA BAŞI BOŞ KÖ­PEK­LER TAVUK KÜMESİNE SAL­DIR­DI, 100 TAVUK TELEF OLDU!

Sebiha ARSLAN : Datça' da de­de­' den kalma tar­la­sın­da 2 se­ne­dir tavuk ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği yapan Meriç Bora (26) 'nın 220 ta­vu­ğun­dan 100 ta­ne­si başı boş sokak kö­pek­le­ri­nin kü­me­se sal­dır­ma­sı so­nu­cu telef oldu.

DATÇA'DA BAŞI BOŞ KÖ­PEK­LER TAVUK KÜMESİNE SAL­DIR­DI, 100 TAVUK TELEF OLDU!

Datça Bur­gaz mev­ki­in­de de­de' ­den kalma tar­la­sın­da hem rah­met­li de­de­si­nin anı­sı­nı ya­şat­mak ,hem dik­ti­ği ağaç­la­rın ba­kı­mı­nı yapan, hobi ola­rak ta içe­ri­si­ne iki böl­me­li kümes ya­pa­rak içe­ri­sin­de 220 ta­vu­ğu bu­lu­nan Meriç Bora'nın kü­me­si­ne iki gündür  sokak kö­pek­le­ri da­dan­dığını iddia etti. Dün (25 Ocak Cuma ) sabah sa­at­le­rin­de ta­vuk­la­rı­nı yem­le­mek için kü­me­sin bu­lun­du­ğu tar­la­ya git­ti­ğin­de, kü­me­sin dı­şın­da 10 ta­vu­ğun par­ça­lan­dı­ğı­nı gören ve gör­dü­ğü man­za­ra kar­şı­sın­da büyük şok ya­şa­yan Bora, ka­fe­sin için­de' de 35 ta­vu­k' un daha telef olmuş halde buldu.Daha 35 ta­vu­k' u­nun üzün­tü­sü­nü at­la­ta­ma­yan Bora, bu sabah tek­rar yem­le­mek için kü­me­se git­ti­ğin­de 55 ta­vu­ğu­nun daha telef ol­du­ğu­nu gö­re­rek ikin­ci büyük şo­ku­nu ya­şa­dı.Ta­vuk­la­rı telef edeni bu­la­bil­mek adına ka­fe­si­nin uza­ğın­da pu­su­ya yatan Bora 6 sa­atin so­nun­da 3 adet sokak kö­pe­ği­nin kü­me­se tek­rar ge­le­rek kü­me­sin içe­ri­si­ne gir­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı gördü.Ta­vuk­la­rı­nı başı boş sokak kö­pek­le­ri­nin telef et­ti­ği­ni gören Bo­ra­'nın üzün­tü­sü bir kat daha arttı.

''Yıl­lar­dır Şu Datça'nın Sokak Hay­van­la­rı­na Bir Türlü Çözüm Bul­ma­dı­lar''
Konu ile il­gi­li ko­nu­şan Bora ; Hay­van hak­la­rı­nı biz de bi­li­yo­ruz. Ben de hay­van se­ve­rim kö­pek­le­ri de çok se­ve­rim ve bende köpek besliyorum. Ancak yet­ki­li­ler bir an önce ha­re­ke­te ge­çe­rek bu kö­pek­le­rin kar­nı­nı do­yur­mak için bir çare bul­sun­lar. Ye­tiş­tir­di­ğim ta­vuk­la­rım ba­şı­ boş kö­pek­ler ta­ra­fın­dan sal­dı­rı­ya uğ­ra­dı ve 100 tane ta­vu­ğumu bo­ğa­rak öl­dür­dü.Za­ra­rım 3000 Tl 'nin üze­rin­de çok üzgünüm. Yet­ki­li­ler bu ba­şı ­boş kö­pek­ler için acil çözüm bul­ma­sı­nı is­ti­yo­rum. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de bu ba­şı­ boş kö­pek­ler bir ba­ya­na sal­dır­mış şimdi benim ta­vuk­la­rı­ma, yarın allah gös­ter­me­sin bir ço­cu­ğa ­da sal­dı­ra­bi­lir .Kor­kum bu başı boş hay­van­la­rı bi­ri­le­ri­nin zarar verip ze­hir­le­me­si. Yıl­lar­dır şu Datça'nın sokak hay­van­la­rı­na bir türlü çözüm bul­ma­dı­lar.
Cum­hur­baş­ka­nı­mı­z Recep Tayyip Erdoğan ' a  ses­le­ni­yo­rum . Barınak ve Rehabilitasyon Merkezi yapılsın artık!
Çok mu zor bu kadar an­la­mı­yo­rum. Eğer Datça Be­le­di­ye­miz yada her kimse sorumlusu,  bu so­ru­nu çö­ze­mi­yor­larsa, çö­ze­me­ye­cek­se Cum­hur­baş­ka­nı­mı­z Recep Tayyip Erdoğan ' a  ses­le­ni­yo­rum . Datça' nın sokak hayvanlarına lütfen artık çözüm bulun.Barınak ve rehabilitasyon merkezi yapılsın. Datça da hal­kı­mız­da rahat etsin so­kak­ta­ki can­la­rı­mız hay­van­la­rı­mız­da'' dedi.


Bu haber 2418 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer