14-04-2018 17:55 GÜNDEM

DATÇA'DA BAZ İSTASYONU DAVASINDA İKİNCİ PERDE! KEŞİF İNCELEMESİ GERÇEKLEŞTİ

İskele Ma­hal­le­si Vali Özer Türk Çocuk Oyun Parkı ve Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu'nun ya­kınına (Eski Öğretmen Evi Yanı) bir GSM şir­ke­ti ta­ra­fın­dan ko­nu­lan baz is­tas­yo­nu­nun kal­dı­rıl­ma­sı ta­le­biy­le, Datça As­li­ye Hukuk Mah­ke­me­si'nde açı­lan dava kap­sa­mın­da mah­ke­me he­ye­ti, bi­lir­ki­şi eş­li­ğin­de olay ye­rin­de dün 14:30 da keşif yaptı.

DATÇA'DA BAZ İSTASYONU DAVASINDA İKİNCİ PERDE! KEŞİF İNCELEMESİ GERÇEKLEŞTİ

Datça As­li­ye Hukuk Mah­ke­me­si Ha­ki­mi ve gö­rev­li­le­rin yanı sıra İzmir'den gelen bir tek­no­lo­ji uz­ma­nı bi­lir­ki­şi ile da­va­lı ve da­va­cı avu­kat­la­rı­nın hazır bu­lun­du­ğu keşif in­ce­le­me­sini gerçekleştirdi.
 Davacı Avukat Mehmet Hasbioğlu yaptığı açıklamasında şu cümleleri söyledi
''İsta­tis­tik iti­ba­riy­le gü­nü­müz­de tek­no­lo­ji­le­rin ge­liş­me­si, bi­liş­sel dev­rim de­di­ği­miz bu ge­liş­me­ler çevre sağ­lı­ğı­na insan sağ­lı­ğı­na zarar ver­me­den ol­ma­sı lazım. Bu za­rar­la­rı da ön­gö­re­rek ted­bir­le­ri­nin alın­ma­sı lazım. Tabi ki cep te­le­fon­la­rı he­pi­mi­zin ih­ti­ya­cı, ile­ti­şi­mi­mi­zi sağ­lı­yor, ta­ma­men kal­dır­mak çok uygun değil öyle bir ama­cı­mız­da yok ama,bizim sağ­lı­ğı­mı­zı da en yük­sek dü­zey­de ko­ru­na­cak ted­bir­le­rin alın­ma­sı lazım bu ya­pıl­mı­yor. Datça'nın Kargı Li­ma­nı'na gi­der­ken baz is­tas­yo­nu var belki o ye­ter­li ola­bi­lir ya da tek­no­lo­jik bir ek­le­me ya­pı­la­bi­lir. BTK'nın (Bilgi Tek­no­lo­ji­le­ri Ku­ru­mu ) ver­di­ği izin­le ya­sa­ya da­ya­na­rak ku­rul­muş bu baz is­tas­yo­nu ,ku­ru­lur­ken demek ki bu­ra­nın yerel ve mülki amiri at­la­mış. Başka bir yer öne­re­bi­lir­ler­di.''dedi
Davacı Avukat Haluk Delemen açıklamasında'' 
 ''Baz istasyonunun monte edilmesinde de  sorun var .İste­yen gelip burada  sa­bo­taj ya­pa­bi­lir, tek­nis­yen­le­ri dı­şın­da kim­se­nin eri­şe­me­ye­ce­ği bir şe­kil­de ol­ma­sı lazım ama görünüyor ki rahatlıkla herkez ulaşabilir. Daha bir ko­or­di­nat­lı ol­ma­sı lazım. Esas ço­cuk­la­rımız tehlike altında ,bir de bu­ra­sı yoğun tu­ris­tik mer­kezinin yoğun olduğu yerlerden biri. Ge­nel­de yö­net­me­li­ğe uygun çı­kı­yor bu izinler ,öl­çü­le­ri ona göre ayar­la­mış olu­yor­lar ama yö­net­me­li­ğe uygun bile olsa ço­lu­ğa ço­cu­ğa zarar verme ih­ti­ma­li varsa kal­dı­rı­lır. 1 Du­ruş­ma geçti. Bugün keşif için buradayız  17 Ma­yıs­ta du­ruş­ma var. Muh­te­me­len da­va­ya kadar da baz is­tas­yo­nu bu­ra­da dur­ma­ya devam edecek. Dur­du­run dedik ilk du­ruş­ma­da ama dur­dur­ma­dı­lar. 19 metre gü­ven­lik me­sa­fe­si var. İnsan­la­ra çocuk par­kı­na 19 metre olsun den­miş. Biz ço­cuk­la­ra yakın diye has­sas dav­ra­nı­yo­ruz. Ço­cuk­lar park­ta oy­nu­yor ya­zın­da en yoğun yer bu­ra­sı'' dedi.Davacı avukatlardan Av.Ali Kurt ve Datça Tüketici Hakları Derneği Başkanı Orhan Keskinsoy '' Baz istasyonunun yanındaki ağaçların dallarının  kuruması başlı başına tehlikeli ve sağlığı tehdit ettiğinin göstergesidir'' diyerek tepki gösterirken ,toplanan öğrenci velileri ve vatandaşlar ‘’ Baz istasyonları, halktan ve çocuklardan uzak noktalara kurulmalıdır" dedi. Öğ­ren­ci ve­li­le­ri aynı yerde imza kam­pan­ya­sı ger­çek­leş­tirerek 3 günde 943 imza toplandı.
Davalı GSM şirketi Avukatı Mümtaz Oğuz herhangi bir açıklamada bulunmadı.
(Sebiha ARSLAN)


Bu haber 922 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer