14-09-2017 13:39 YAŞAM

DATÇA'DA BİR İLETİŞİM NOKTASI DAHA HİZMET VERMEYE BAŞLADI

İlçe­miz­de bir ile­ti­şim nok­ta­sı daha dün açı­lı­şı ya­pı­la­rak hiz­met ver­me­ye baş­la­dı.

DATÇA'DA BİR İLETİŞİM NOKTASI DAHA  HİZMET VERMEYE BAŞLADI

İlçe­miz Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası Baş­ka­nı Cemal De­mir­taş'ın açı­lı­şı­nı yap­tı­ğı Ozan İle­ti­şim hiz­met ver­me­ye baş­la­dı. 

Bu­xe­rol­les cad­de­sin­de açı­lan Ozan İle­ti­şim'in iş­let­me­ci­si Seher Muslu çok mutlu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek şun­la­rı söy­le­di, “Ön­ce­lik­le il­çe­mi­ze ha­yır­lı olsun böylr bir mekan, iş­let­me­miz­de fa­tu­ra ödeme, kon­tör yük­le­me ve her türlü te­le­fon ak­se­su­arı bu­lun­mak­ta. Uma­rım müş­te­ri­le­ri­mi­zin ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­bi­li­riz. 

Zaten hiz­met için bu­ra­da­yız şim­di­den her­ke­se te­şek­kür ede­rim.” dedi. Gü­nü­müz­de te­le­fon gün­lük ha­ya­tı­mız­da is­te­di­ği­miz anda is­te­di­ği­miz kişi ile ile­ti­şim ku­ra­bil­me­miz için ol­duk­ça ge­rek­li. 
Zor du­rum­da kal­dı­ğı­mız her an te­le­fon ile yar­dım is­te­ye­bi­lir, bu sa­ye­de ba­şı­mı­zın dert­ten kur­tul­ma­sı­nı sağ­la­ya­bi­li­riz. 

Sev­di­ği­miz ve öz­le­di­ği­miz ki­şi­ler ile has­ret gi­de­re­bi­lir, on­la­rın se­si­ni du­ya­rak az da olsa öz­le­mi­mi­zi din­di­re­bi­li­riz. Gün­lük ha­ya­tı­mız­da te­le­fon sa­ye­sin­de ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri­mi­zi hal­le­de­bi­li­riz. 

Te­le­fon ile in­ter­ne­te bağ­la­na­rak pek çok işi­ni­zi so­run­suz­ca ye­ri­ne ge­ti­re­bi­lir­si­niz. 
Ozan İle­ti­şim'in açı­lı­şı­nı yapan Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası Baş­ka­nı Cemal De­mir­taş açı­lış ko­nuş­ma­sın­da şun­la­rı be­lirt­ti, “Sev­gi­li Datça'lılar sev­gi­li esnaf ar­ka­daş­lar gü­nü­mü­zün bu zor şart­la­rın­da, es­naf­lı­ğın zor dö­nem­ler­den geç­ti­ği bu zor şart­lar­da genç gi­ri­şim­ci ar­ka­daş­lar kendi is­tek­le­ri ve emek­le­ri ile güzel yer­ler açıp ken­di­le­ri­ne ka­zanç kab­za­sı sağ­la­mak ama­cıy­la böyle bir güzel mekan aç­mış­lar. Bi­li­yor­su­nuz bu hafta es­naf­la­rın bay­ra­mı­dır böyle bir yer açmak da bize nasip oldu. 
Genç ar­ka­daş­la­rı­mı­za bun­dan son­ra­ki gün­le­rin­de bol ka­zanç­lı gün­ler di­le­ğim­le.” dedi.(DATÇA  HABER)


Bu haber 3752 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam