26-01-2019 16:49 GÜNDEM

DATÇA'DA ELEKTRİKLER NEDEN SIK SIK KESİLİYOR? ÇÖ­ZÜ­MÜ NEDİR?

Sebiha ARSLAN : Datça Haber Gazetemizde 18.01.2019 ta­rih­li 1713 sa­yı­sın­da ya­yın­la­nan " DATÇA' DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ İSYAN ETTİRDİ !CAN'DAN BEZDİRDİ " haberimiz üzerine, Datça Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Orhan Kes­kin­soy ,söz ko­nu­su ha­be­r metnini ,Ko­nu­nun uz­ma­nı olan An­ka­ra Elekt­rik Mü­hen­dis­le­ri Odası Şube Mü­dü­rü ,Datça'nın da ta­nı­dı­ğı Mus­ta­fa Öz­türk'e mail gön­de­re­rek ne­den­le­ri ve çözüm yol­la­rı­nı sordu.

DATÇA'DA ELEKTRİKLER NEDEN SIK SIK KESİLİYOR? ÇÖ­ZÜ­MÜ NEDİR?

Elekt­rik Mü­hen­dis­le­ri Odası (EMO) An­ka­ra Şu­be­si Tek­nik Mü­dü­rü Mus­ta­fa Öz­türk'ün elekt­rik ke­sin­ti­le­riy­le il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­la­rı ve çözüm öne­ri­le­ri şu şe­kil­de ''
Orhan Bey ;
18.01.2019 ta­rih­li Datça Haber ga­ze­te­sin­de " DATÇA'DA ELEKT­RİK
KE­SİN­Tİ­LE­Rİ İSYAN ET­TİR­Dİ,CAN'DAN BEZ­DİR­Dİ " ha­be­ri üze­ri­ne,bir Datça
sev­da­lı­sı ola­rak bu ko­nu­da­ki gö­rüş­le­ri­mi siz­ler­le pay­la­şa­rak il­gi­li Da­ğı­tım
Şir­ke­ti­nin dik­ka­ti­ni çek­mek is­te­dim.Çünkü ; Datça kışın yıl­lar­dır aynı
so­run­la karşı kar­şı­ya kal­mak­ta ve halk mağ­dur ol­mak­ta­dır.Çözüm de bir türlü
bu­lu­na­ma­mak­ta­dır.
Yoğun ya­ğış­tan do­la­yı Datça'da mey­da­na gelen arı­za­lar Mar­ma­ris-Dat­ça
Ener­ji Nakil Hat­tın­dan kay­nak­lan­dı­ğı gibi Alçak Ge­ri­lim Şe­be­ke­sin­den de
kay­nak­lan­mak­ta­dır.Buda va­tan­daş­la­rın can ve mal em­ni­ye­ti­ni teh­li­ke­ye
sok­mak­ta­dır.
1) 31,5 kV olan Mar­ma­ris -Dat­ça ENH izo­la­tör­le­ri Cam veya Por­se­len
izo­la­tör­ler­dir.Bu izo­la­tör­ler ar­zu­la­nan elekt­rik­sel ya­lı­tım ve me­ka­nik
des­te­ği sağ­la­ma­la­rı­na rağ­men;esnek ol­ma­yıp,her türlü dar­be­ye,ba­sınç ve
dep­rem kar­şı­sın­da da kı­rıl­gan ol­ma­sı,tuz­lan­ma ve at­mos­fe­rik kir­len­me­ye
me­yil­li izo­la­tör­ler­dir. İzo­la­tör­ler­den bi­ri­nin çat­la­ma veya kı­rıl­ma­sı
du­ru­mun­da nemli veya ya­ğış­lı ha­va­lar­da kaçak akım­la­ra do­la­yı­sı ile ener­ji
ke­sin­ti­le­ri­ne neden ol­mak­ta­dır.
2) Sahil ke­sim­le­rin­de,ya­ğış­lı, sisli ve nemli böl­ge­ler­de 2010
yıl­la­rın­dan beri Ener­ji Nakil Hat­la­rın­da " Kom­po­zit Si­li­kon İzo­la­tör­ler"
kul­la­nıl­mak­ta­dır.Ancak; Mar­ma­ris-Dat­ça Ener­ji Nakil Hat­tın­da mev­cut hat­tın
tra­vers-kon­sol tip­le­ri­nin bu izo­la­tör­ler­le de­ğiş­ti­ril­me­si tek­nik ola­rak
müm­kün olup ol­ma­dı­ğı bi­lin­me­mek­le bir­lik­te, ma­li­yet açı­sın­dan pa­hal­lı­ya mal
ola­ca­ğın­dan hat­tın izo­la­tör­le­ri­nin de­ğiş­ti­ril­me­si müm­kün ol­ma­ya­bi­lir.
3) Alçak Ge­ri­lim Şe­be­ke­sin­de ; AG izo­la­tör­le­ri­nin çat­lak
ol­ma­sı,abo­ne­le­rin Elekt­rik­li ısı­tı­cı­la­rı yoğun bir şe­kil­de kul­lan­ma­sı gibi
ne­den­ler yağış ve yıl­dı­rım­lı ha­va­lar­da arı­za­la­ra sebep ol­mak­ta­dır.
Da­ğı­tım Şir­ke­ti­nin hemen ve aci­len yap­ma­sı ge­re­ken­ler :
1) Mar­ma­ris-Dat­ça Ener­ji Nakil Hat­tı­nın Per­yo­dik ba­kı­mı­nın hemen
ya­pıl­ma­sı,
2) Hat­ta­ki bütün izo­la­tör­le­rin Ter­mel Ka­me­ra­lar­la kont­rol edil­me­si.Kırık
ve çat­lak olan­la­rın hemen de­ğiş­ti­ril­me­si,
3) ENH'da se­him­le­rin kont­lor edil­me­si,
4) Bütün AG Şe­be­ke­si­nin Per­yo­dik Ba­kı­mı­nın ya­pıl­ma­sı.

Size ve tüm Datça'lı lara sağ­lık­lı , bol ener­ji­li gün­ler di­li­yo­rum.


Mus­ta­fa Öz­türk
EMO An­ka­ra Şu­be­si
Tek­nik Müdür


Bu haber 572 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer