11-04-2018 16:02 GÜNDEM

DATÇA'DA ENGELLİLER VE GÖNÜLLÜLER FARKINDALIK YARATMAK İÇİN BİR ARAYA GELİYOR

Datça En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği Baş­ka­nı Dilek Dün­dar Be­nim­le Gezer misin? isimli projeyle, en­gel­li­ler ile gö­nül­lü­le­ri bir araya ge­ti­rip gö­nül­lü­le­rin ve en­gel­li­le­rin bir gün­le­ri­ni bir­lik­te ge­çir­me­si­ni sağ­la­mak, de­ne­yim­le­ri­ni pay­laş­mak ve far­kın­da­lık ya­rat­mak ama­cıy­la etkinlik düzenliyor.

DATÇA'DA ENGELLİLER  VE GÖNÜLLÜLER FARKINDALIK YARATMAK İÇİN  BİR ARAYA GELİYOR

10 Ma­yıs -16 Mayıs Dünya En­gel­li­ler haf­ta­sın­da gerçekleşecek olan proje , Datça En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği  Dilek Dündar'ın organizasyonluğunda, Datça Kent Kon­se­yi En­gel­li ça­lış­ma grubu ve Datça Be­le­di­ye­si' nin de desteğiyle gerçekleşecek
etkinliğin içeriği ve başvurusu  hakkında Dündar 'ın yaptığı açıklama şu şekilde
  ''Bu pro­je­ye ka­tıl­mak is­te­yen gö­nül­lü­le­ri ve en­gel­li­le­ri tes­pit etmek ama­cıy­la Nisan ayı içe­ri­sin­de tüm sos­yal medya he­sap­la­rın­dan ve basın üze­rin­den du­yu­rum­lar ya­pı­la­cak­tır.Pro­je­ye ka­tıl­mak is­te­yen en­gel­li­ler ve gö­nül­lü­ler için Nisan ayı­nın son haf­ta­sı­na kadar ka­yıt­lar oluş­tu­ru­la­cak son­ra­sın­da ba­sı­nın, proje pay­daş­la­rı­nın, en­gel­li­le­rin, gö­nül­lü­le­rin ve en­gel­li aile­le­ri­nin bir araya ge­le­cek­le­ri bir­bir­le­ri­ni ta­nı­ya­cak­la­rı kar­şı­lık­lı soh­bet ede­bi­le­cek­le­ri bir et­kin­lik dü­zen­le­ne­cek­tir. En­gel­li­ler ve gö­nül­lü­ler ­bir­lik­te ge­ze­cek­le­ri günü kar­şı­lık­lı ola­rak neler yap­mak is­te­dik­le­ri­ni tes­pit ede­cek­ler­dir.
Gün en­gel­li­nin evin­de sabah kah­val­tı­sı ile baş­la­yıp öğ­le­den son­ra­ya kadar devam ede­cek­tir. Gö­nül­lü­ler ön­ce­lik­le ­en­gel­li­nin evin­de, eve giden yolda ha­ya­tı­nı ko­lay­laş­tır­mak için ne­le­re ih­ti­yaç­la­rı varsa on­la­rı tes­pit edecek fo­toğ­raf ve vi­de­ola­rı­nı çe­kecek not ala­cak­tır.Ta­mi­rat ta­di­lat, cihaz, ha­ya­tı ko­lay­laş­tı­rı­cı çe­şit­li ürün­ler, eşya de­ği­şik­lik­le­ri, boya ba­da­na, te­miz­lik gibi ne ge­re­ki­yor­sa hepsi tes­pit edi­lecek, tes­pit­ler so­nu­cun­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­ler proje so­nun­da belli bir prog­ram dâ­hi­lin­de yine gö­nül­lü­ler, spon­sor­lar, katkı sağ­la­mak is­te­yen­ler­le bir­lik­te med­ya­ya açık ola­rak­ ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir.
Bir­lik­te ge­çi­re­cek­le­ri gün içe­ri­sin­de gö­nül­lü­ler en­gel­li­nin evin­de ya­pıl­ma­sı ge­re­ken diğer iş­le­ri varsa ça­ma­şır yı­ka­ma asma, basit te­miz­lik gibi iş­le­re de yar­dım­cı ola­cak ya da des­tek ve­ril­me­si için not ala­cak­tır.Kah­val­tı­nın ar­dın­dan bu­lun­duk­la­rı ­böl­ge­de ister araç­la is­ter­ler­se araç­sız bir­lik­te gez­me­ye çı­ka­rak ­ge­zin­ti sı­ra­sın­da en­gel­li­nin eri­şi­mi zor olan veya hiç ol­ma­yan yer­ler, kal­dı­rım iniş çı­kış­la­rı, ha­ta­lı park etmiş araç­lar, kal­dı­rım iş­gal­le­ri, oto­park­lar, alış­ve­riş mer­kez­le­ri, dük­kan­lar, ka­fe­ler, ban­ka­lar v.b. gibi yer­le­rin de ak­sak­lık­la­rı fo­toğ­raf ve video çe­kim­le­ri ile anın­da tes­pit edil­miş ola­cak­tır.Gö­nül­lü­ler ve en­gel­li­le­rin bir­lik­te ge­çir­dik­le­ri günün fo­toğ­raf ve video çe­kim­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı için bir gö­nül­lü daha des­tek ola­cak böy­le­ce bu gün sa­ye­sin­de en­gel­li­nin gerek evin­de ge­rek­se sos­yal ha­ya­tın­da ya­şa­dı­ğı zor­luk­lar, ko­lay­lık­lar gün yü­zü­ne çık­mış ola­cak ve ya­pı­lan çe­kim­ler sa­ye­sin­de daha çok in­sa­na ula­şa­rak far­kın­da­lı­ğın yay­gın­laş­ma­sı sağ­la­na­cak­tır.Kendi çe­kim­le­ri­ni yap­mak is­te­yen basın men­sup­la­rı prog­ram da­hi­lin­de iler­le­yen pro­je­de, hangi gün, ne­re­de, hangi ki­şi­ler bu­luş­tu, neler ya­pı­lı­yor kıs­mı­na di­ler­ler­se dahil ola­bi­le­cek­ler­dir.?Ya­pı­lan çe­kim­ler sos­yal medya he­sap­la­rın­dan ve basın or­gan­la­rı ta­ra­fın­dan En­gel­li­ler haf­ta­sı bo­yun­ca ser­vis edi­le­cek­tir.
Proje sı­ra­sın­da tes­pit edi­len tüm ek­sik­lik­le­rin ta­mam­lan­ma ça­lış­ma­la­rı da yine sos­yal medya he­sap­la­rın­dan ve basın or­gan­la­rı ta­ra­fın­dan ka­mu­oyu­na açık ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. Bu proje En­gel­li­ler Haf­ta­sı ile sı­nır­lı kal­ma­yıp ile­ri­ki ay­lar­da da is­te­ğe göre devam ede­bi­le­cek­tir dedi.
   
       (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 504 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer