14-02-2018 11:10 GÜNDEM

DATÇA'DA HA­VA­LAR NASIL?

İlçemiz' de kurak geçmeye devam eden kış ayı yağış ha­ber­le­riyle se­vin­di­ri­yor. Me­te­oro­lo­ji­den al­dı­ğı­mız bil­gi­ye göre Datça'da Ocak ve Kasım ay­la­rın­da ya­ğış­lar mev­sim nor­mal­le­ri­nin üs­tün­de sey­ret­ti. Şubat ayın­da ise bek­le­nen yağış ger­çek­leş­me­di.

DATÇA'DA HA­VA­LAR NASIL?

Bu sabah sa­at­le­rin­de ve Per­şem­be akşam sa­at­le­rin­de Datça'da yağış bek­le­ni­yor. Cuma günü ise ara­lık­lar­la yağ­mur yü­zü­nü gös­te­recek. Cu­mar­te­si, Pazar ve Pa­zar­te­si gün­le­ri ise yağış bek­len­mi­yor. Bu ay içe­ri­sin­de 19'ndan sonra Ku­zey­ba­tı­dan gelen rüz­gar ile 2 ila 3 gün­lük ya­ğış­lar bek­le­ni­yor.
Yur­dun batı ke­sim­le­ri ise bu haf­ta­yı serin, yer yer ya­ğış­lı ve bu­lut­lu bir ha­vay­la ge­çi­recek. Hava sı­cak­lık­la­rı­nın aza­la­rak kuzey, batı ve iç ke­sim­ler­de mev­sim nor­mal­le­ri ci­va­rın­da, doğu ke­sim­ler­de mev­sim nor­mal­le­ri­nin 2 ila 5 de­re­ce üze­rin­de sey­re­de­ce­ği tah­min­ler ara­sın­da. Me­te­oro­lo­ji tah­min­le­ri­ne göre rüz­ga­rın ge­nel­lik­le güney ve gü­ney­ba­tı yön­ler­den hafif kuv­vet­te, gece sa­at­le­rin­den sonra Kıyı Ege'de kuv­vet­li (40-60 km/saat) ola­rak ese­ce­ği tah­min edi­li­yor.Bu sene kar ya­ğı­şı­nın ger­çek­leş­me­me­si ne­de­niy­le odak nok­ta­sı olan hava du­ru­mu ha­ber­le­ri, bu kez sı­cak­lık için araş­tı­rı­lı­yor. Hava du­ru­mu ve­ri­le­ri­ni edi­ne­rek haf­ta­ya sürp­riz­le baş­la­mak is­te­me­yen va­tan­daş­lar, in­ter­net üze­rin­den araş­tır­ma­la­rı­nı ger­çek­leş­ti­ri­yor. Plan­la­rı­nı hava du­ru­mu­na göre şe­kil­len­di­ri­yor.
        (Rıza EZER)


Bu haber 376 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer