10-07-2018 10:50 GÜNDEM

DATÇA'DA KADIN DOĞUM UZ­MA­NI GÖREVİNE BAŞ­LA­DI

Sebiha ARSLAN : Datça Dev­let Has­ta­ne­si'ne , kadrolu olarak yeni ata­nan ,Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Uzman Dr. Bü­lent Keçik gö­re­vi­ne baş­la­dı.

DATÇA'DA KADIN DOĞUM UZ­MA­NI GÖREVİNE BAŞ­LA­DI

      
Datça Dev­let Has­ta­ne­sin­de ,Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum bö­lü­mün­de hasta ka­bul­le­ri geç­ti­ği­miz hafta iti­ba­riy­le baş­la­dı.
D sı­nı­fı sta­tü­sün­de olan Datça Dev­let Has­ta­ne­sin­de şuan ,1 Da­hi­li­ye Uz­ma­nı,1 Genel Cer­rah Uz­ma­nı, 1 En­fek­si­yon Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı,1 Anes­te­zi Uz­ma­nı, 1 Çocuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı, 1 Aile Hekim Uz­ma­nı , 1 Kadın Doğum Uz­ma­nı 4 Acil Pra­tis­yen Hekim ve 3 Diş he­ki­mi, Top­lam­da 14 hekim görev yap­mak­ta.
Uzman Dok­tor Bü­lent Keçik, Datça' ya ilk ola­rak, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ge­çi­ci görev ile 2010 Eylül ayın­da ,bir ay Tu­rizm Dok­tor­lu­ğu kap­sa­mın­da görev yap­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, Datça' nın ha­va­sı­nı ,su­yu­nu çok be­ğen­di­ği­ni söy­le­di.
Ay­rı­ca Datça hal­kı­na' da ses­le­nen Keçik şu cüm­le­le­ri söy­le­di '' Datça halkı, ida­re­ci­ler ve sivil top­lum ku­ru­luş tem­sil­ci­le­ri, dok­tor­la­rı­nız la il­gi­le­nin ,4' ten sonra ev­le­ri­ne çıkıp git­me­sin­ler, bizi davet et­sin­ler, haf­ta­da bir ,ayda bir ,sağ­lık , sanat ,kül­tür et­kin­lik­le­ri dü­zen­le­ye­rek söy­le­şi­ler top­lan­tı­lar , dü­zen­le­ne­bi­lir'' di­ye­rek Datça Hal­kı­na çağ­rı­da bu­lun­du. 31 yıl­lık Hekim olan 56 ya­şın­da­ki Keçik , İzmir do­ğum­lu ve be­kar­dır.


Bu haber 3115 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer